Tính biểu thức 3 - dễ


Submit solution

Points: 1
Time limit: 1.0s
Memory limit: 10M

Author:
Problem type

Nhập một dãy số thực \(x_1, x_2, … x_n\) có \(n\) phần tử,

Tính:

\((x_1 + x_2^2 + ... + x_n^n) / (1! + 2! + 3! + ... + n!)\)

Input:

Dòng đầu tiên chứa số nguyên \(n (1 \le n \le 10)\)

Dòng tiếp theo chứa \(n\) số thực \(a_i (1 \le x_i \le 100)\)

Output:

Kết quả của bài toán (làm tròn đến 3 chữ số của phần thập phân).

Example:

Input:

4
87 5 99 7

Output:

29479.152

Comments

There are no comments at the moment.