Nhân viên


Submit solution

Points: 3 (partial)
Time limit: 1.0s
Memory limit: 98M

Author:
Problem type

Tito là Tổng giám đốc của một công ty. Toti muốn xem cơ cấu nhân sự công ty, mỗi nhân viên có bao nhiêu người cấp dưới. Là một quản lý nhân sự, nhiệm vụ của bạn là tính xem mỗi người nhân viên có số lượng cấp dưới là bao nhiêu.

Input:

 • Dòng đầu gồm một số nguyên dương N (1 ≤ N ≤ 2*10^5): là số lượng thành viên của công ty. Các nhân viên được đánh số 1, 2,…,n và nhân viên 1 là Tổng giám đốc công ty.
 • Dòng tiếp theo có n − 1 số nguyên: cho mỗi nhân viên 2,3,…, n là sếp trực tiếp của họ trong công ty.

Output:

 • In n số nguyên: cho mỗi nhân viên 1,2,…, n là số cấp dưới của họ.

Example

Input 1:

5
1 1 2 3

Output 1:

4 1 1 0 0

Input 2:

5
3 4 5 1

Output 2:

4 0 1 2 3

Giải thích:

 • vd1: Theo đề bài nhân viên thứ 2 và 3 đều là cấp dưới của tổng giám đốc, nhân viên thứ 4 là cấp dưới của nhân viên thứ 2, nhân viên thứ 5 là cấp dưới nhân viên thứ 3. Vậy tổng giám đốc sẽ có 4 nhân viên nhân viên, nhân viên thứ 2 có 1 nhân viên là nhân viên thứ 4, tương tự nhiên viên thứ 3 có 1 cấp dưới là nhân viên thứ 5.
 • vd2: Tổng giám đốc tất nhiên sẽ có 4 nhân viên, nhân viên thứ 2 không có ai, nhân viên thứ 3 có 1 cấp dưới là nhân viên số 2, nhân viên thứ 4 có 2 cấp dưới là nhân viên số 3 và số 2(do nhân viên số 2 là cấp dưới nhiên viên số 3) cuối cùng nhân viên thứ 5 có 3 cấp dưới là nhân viên số 2, số 3 và số 4.

Comments


 • 3
  TICHPX  commented on March 29, 2021, 2:56 a.m.

  Nếu a[i] luôn nhỏ hơn i thì dễ biết mấy


  • 1
   sorry  commented on April 3, 2021, 10:53 a.m.

   em sinh ngẫu nhiên nên cũng k để ý mấy ạ :((