Easy problem 2


Submit solution

Points: 1
Time limit: 1.0s
Memory limit: 98M

Author:
Problem type

Cho bạn một số nguyên dương n, nhiệm vụ của bạn là tính giá trị

\(F = -1 + 2 - 3 + ... (-1)^n n\)

Đầu vào

Một dòng duy nhất là số nguyên dương \(n\) \((1<=n<=10^{15})\)

Lưu ý: dùng kiểu dữ liệu long long

Đầu ra

Một dòng duy nhất là giá trị của F

Ví dụ

Input1

4

Output1

2

Input2

5

Output2

-3

Giải thích

Test 1: F = -1 + 2 -3 + 4 = 2

Test 2: F = -1 +2 -3 +4 -5 = -3


Comments

There are no comments at the moment.