Thi học kì


Submit solution

Points: 2 (partial)
Time limit: 1.0s
Memory limit: 488M

Author:
Problem type

Hôm nay, Duy Anh vừa hoàn thành bài kiểm tra học kì môn Toán dưới hình thức thi trắc nghiệm. Bài kiểm tra có \(n\) câu hỏi được đánh số từ \(1\) tới \(n\), mỗi câu hỏi có \(4\) đáp án \(A, B, C, D\). Học sinh tham gia thi sẽ phải tô vào phiếu trả lời trắc nghiệm có \(n\) dòng, dòng thứ \(i\) là câu trả lời cho câu hỏi thứ \(i\). Mỗi câu hỏi có duy nhất một đáp án đúng và học sinh sẽ được một điểm với mỗi câu trả lời đúng.

Duy Anh là học sinh giỏi toán nhất trường nên tự tin mình sẽ trả lời đúng 100% câu hỏi. Nhưng không, Duy Anh đã đánh sai hàng các câu trả lời của mình @@. Cụ thể Duy Anh đã tô đáp án của câu thứ 2 trên hàng 1, câu thứ 3 trên hàng 2, câu thứ 4 trên hàng 3, ..., câu thứ \(n\) trên hàng \(n - 1\) và bỏ trống câu \(n\).

Duy Anh đang rất hoảng loạn vì học sinh giỏi Toán nhất trường có nguy cơ đội sổ bài kiểm tra Toán. Bạn hãy giúp Duy Anh tính điểm bài kiểm tra Toán của mình, biết nếu Duy Anh không đánh sai hàng sẽ được 100% số điểm.

finalexam

Đầu vào

  • Dòng đầu gồm một số nguyên dương \(n\) \((1 \le n \le 100)\) là tổng số câu hỏi.
  • \(n\) dòng tiếp theo mỗi dòng thứ \(i\) gồm một kí tự duy nhất \(A, B, C\) hoặc \(D\) là đáp án đúng của câu hỏi thứ \(i\).

Đầu ra

Một số nguyên dương duy nhất là số điểm của Duy Anh.

Ví dụ

Đầu vào 1

4
A
A
A
A

Đầu ra 1

3

Đầu vào 2

6
A
D
B
B
C
A

Đầu ra 2

1

Comments

There are no comments at the moment.