Hiệu lớn nhất


Submit solution

Points: 2
Time limit: 1.0s
Memory limit: 98M

Author:
Problem type

Cho một dãy số nguyên gồm n phần tử a1,a2...an. Bạn hãy tìm hai chỉ số i,j (i<j) sao cho hiệu a[j]-a[i] là lớn nhất

Đầu vào

Dòng đầu là số phần tử của dãy n \((2<=n<=10^5)\)

Dòng tiếp theo gồm n số nguyên a1,a2..an \((1<=a[i]<=2*10^9)\), bộ test thỏa mãn chỉ tìm được duy nhất 1 cặp i và j thỏa mãn và hiệu lớn nhất luôn > 0

Đầu ra

Dòng đầu là 2 chỉ số i và j thỏa mãn đề bài

Dòng tiếp theo là hiệu a[j]-a[i] lớn nhất

Ví dụ

Input1

3
1 2 3

Output1

1 3
2

Input2

4
3 7 1 2

Output2

1 2
4

Giải thích

Test 1: 2 phần tử thỏa mãn là a[1] và a[3] với hiệu lớn nhất là a[3]-a[1]=2

Test 2: 2 phần tử thỏa mãn là a[1] và a[2] với hiệu lớn nhất là a[2]-a[1]=4


Comments


 • 2
  TICHPX  commented on Nov. 8, 2020, 5:40 a.m.

  nếu dãy có 2 bộ test cùng kết quả thì in ra kết quả nào nhỉ ví dụ 4 1 1 1 1


  • 1
   DuyAnhhh  commented on Nov. 8, 2020, 5:53 a.m.

   Test em để chỉ tìm được một cặp i,j thỏa mãn thôi thầy ạ, cho đỡ khó :v