Tico và hàm swap


Submit solution

Points: 2
Time limit: 1.0s
Memory limit: 98M

Author:
Problem type

Tico có hai dãy số gồm \(n\) phần tử

Dãy \(A: A[1], A[2],..., A[n]\)

Dãy \(B: B[1], B[2],..., B[n]\)

Cậu ta có thể thực hiện tối đa \(k\) phép biến đổi. Mỗi một phép biến đổi là chọn ra một cặp chỉ số \(i\) và \(j\) \((1<=i,j<=n)\) rồi sau đó tiến hành trao đổi giá trị giữa \(A[i]\) và \(B[j]\). Tico muốn biến đổi làm sao để tổng các phần tử của dãy \(A\) là lớn nhất có thể.

Đầu vào

Dòng đầu tiên gồm hai số nguyên \(n\) (đại diện cho số phần tử của 2 dãy), \(k\) (số phép biến đổi tối đa) \((1<=n,k<=10^5)\)

Dòng tiếp theo gồm n số nguyên là các phần tử của dãy \(A\) \((1<=A[i]<=10^5)\)

Dòng tiếp theo gồm n số nguyên là các phần tử của dãy \(B\) \((1<=B[i]<=10^5)\)

Đầu ra

Một dòng duy nhất là tổng lớn nhất có thể của các phần tử dãy \(A\)

Ví dụ

Input 1

5 3
12 26 21 19 30
2 5 8 10 6

Output 1

108

Input 2

4 2
3 90 11 15
20 2 1 18

Output 2

143

Giải thích

Test 1: Tico được thực hiện tối đa 3 phép biến đổi nhưng không cần thực hiện bất kì phép biến đổi nào vì dãy \(A\) đã đạt tổng lớn nhất có thể là : 12 + 26 + 21 + 19 + 30 = 108

Test 2: Tico được thực hiện tối đa 2 phép biến đổi:

Phép thứ 1: Trao đổi giá trị giữa \(A[1]\) và \(B[1]\) ta thu được dãy \(A\) là 20 90 11 15

Phép thứ 2: Trao đổi giá trị giữa \(A[3]\) và \(B[4]\) ta thu được dãy \(A\) là 20 90 18 15

Khi đó, dãy \(A\) đạt tổng lớn nhất có thể là: 20 + 90 + 18 + 15 = 143


Comments

There are no comments at the moment.