Đường đi dài nhất trong bài mọi con đường về không


Submit solution

Points: 4 (partial)
Time limit: 1.0s
Memory limit: 977M

Author:
Problem type

Số nguyên dương n nếu phân tích thành tích hai số tự nhiên \(a * b (a<=b)\) thì nó sẽ sinh ra số tự nhiên \(m=(a-1)*(b+1)\) cứ tiếp tục như vậy nếu \(m > 0\) nó tiếp tục sinh ra số tiếp theo. Bài toán đặt ra cho số n nguyên dương nó sẽ sinh ra các con và các con lại tiếp tục sinh ra các cháu ... cứ như vậy tới khi sinh ra tới các số \(0\) thì sẽ tạo thành một cây.

Ví dụ \(m= 12\) ta có cây được sinh ra như sau

enter image description here

Cho hai số nguyên dương s và f, Toto muốn biết đường đi dài nhất từ s về f là bao nhiêu phép biến đổi.

Input:

Dòng đầu tiên là số bộ kiểm thử \(t (1 \le t \le 100)\)

Các dòng tiếp theo gồm \(t\) dòng mỗi dòng chứa hai số số tự nhiên s và f \((1 \le s,f \le 10^4)\)

Output:

Gòm \(t\) dòng lần lượt tương ứng là kết quả đối với từng giá trị đầu vào trường hợp nào không biến đổi được thì in ra \(-1\)

Ví dụ

Input

4
12 0
30 10
10 8
6 9

Output

5
7
-1
-1

Giải thích

  • Test 1 ta có 5 phép biến đổi 12->10->6->4->3->0
  • Test 2 ta có 7 phép biến đổi 30->28->24->21->16->15->12->10
  • Test 3 và 4 không đi được
tichpx

Comments

There are no comments at the moment.