Tính biểu thức - dễ


Submit solution

Points: 1
Time limit: 1.0s
Memory limit: 10M

Author:
Problem type

Cho số thực \(x\) và số nguyên dương \(n\) \((1 \le n, x \le 100)\). Tính biểu thức:

\(F\) = \(x^3 + (1 + x)^3 + (2 + x)^3 + … + (n + x)^3\)

Kết quả lấy 2 chữ số phần thập phân

Chú ý: Sử dụng kiểu dữ liệu double

Input:

Số nguyên \(n\) và số thực \(x\) trên cùng một dòng

Output:

Kết quả của \(F\)

Example:

Input:

2 4.6

Output:

560.45

Comments


  • 1
    TICHPX  commented on Dec. 3, 2020, 6:42 a.m.

    Dinh Tung làm đề phải có ví dụ và phải đặc tả input, output