Tính biểu thức 2 - dễ


Submit solution

Points: 1
Time limit: 1.0s
Memory limit: 10M

Author:
Problem type

Cho số thực \(x\) và số nguyên dương \(n\) \((-100 < x, n \le 100)\). Tính biểu thức:

\(F = 2020 + (x + 3) / 9 + (x + 5) / 11 + ... + (x + 2 * n + 1) / (2 * n + 7)\)

Chú ý: sử dụng kiểu dữ liệu double, kết quả lấy đến 2 chữ số phần thập phân.

Input:

Số nguyên \(n\) và số thực \(x\) nằm trên cùng 1 dòng

Output:

Kết quả của \(F\)

Example:

Input:

5 7.4

Output:

2025.57

Comments

There are no comments at the moment.