Problems

Problem Category Points ▾ AC % Users
Đảo ngược số nguyên tố 03. Cơ bản-PP tính 4p 33.3% 6
Tích hai đa thức 03. Cơ bản-PP tính 3p 40.0% 37
5.Trò chơi mới 03. Cơ bản-PP tính 3p 20.1% 32
5.Chọn Team 03. Cơ bản-PP tính 3 28.0% 22
Những chữ số đen đủi 03. Cơ bản-PP tính 3 32.8% 24
Bộ 3 cấp số nhân 03. Cơ bản-PP tính 3 8.3% 10
Bội số đặc biệt 03. Cơ bản-PP tính 3 22.1% 14
Biểu thức tổng đặc biệt 03. Cơ bản-PP tính 3 31.9% 15
Lại là Lật mặt các đồng xu 03. Cơ bản-PP tính 3 43.5% 8
Ước nguyên tố lớn nhất 03. Cơ bản-PP tính 3 32.9% 7
Đếm số nghiệm phương trình trùng phương 03. Cơ bản-PP tính 2p 27.8% 193
Tổng ba đa thức 03. Cơ bản-PP tính 2p 22.2% 117
Sắp xếp danh sách sinh viên 03. Cơ bản-PP tính 2p 24.0% 39
Lại là tổng số các số lẻ liên tiếp 03. Cơ bản-PP tính 2p 22.0% 107
t2r3. Lại là bội số của 13 03. Cơ bản-PP tính 2p 14.2% 77
Bấm số 03. Cơ bản-PP tính 2p 48.8% 49
0.Kiểm tra AB có cắt cả trục hoành và trục tung không 03. Cơ bản-PP tính 2 32.5% 329
0.Tìm hình chữ nhật có diện tích lớn nhì 03. Cơ bản-PP tính 2 24.4% 136
0.Tìm giá trị lớn nhất và tính tổng 03. Cơ bản-PP tính 2p 16.6% 196
0.Đếm có bao nhiêu phần tử trong dãy và kiểm tra dãy 03. Cơ bản-PP tính 2 22.6% 181
0.In ra độ dài các số 0 liền nhau dài nhất 03. Cơ bản-PP tính 2 41.8% 136
0.Quà Tết 03. Cơ bản-PP tính 2p 27.2% 84
0.Luffy và Sanji 03. Cơ bản-PP tính 2p 16.2% 59
0.Luffy và ước số 03. Cơ bản-PP tính 2p 13.5% 33
5.Hàm Max 03. Cơ bản-PP tính 2 24.5% 48
Go and Back 03. Cơ bản-PP tính 2 83.3% 5
Đồng hồ 03. Cơ bản-PP tính 2 19.3% 38
Chơi bài 3 người 03. Cơ bản-PP tính 2 35.0% 16
Đường gấp khúc 03. Cơ bản-PP tính 2p 13.4% 57
Diện tích hình tròn nhỏ nhất 03. Cơ bản-PP tính 2 27.5% 45
Hình tròn nhỏ nhất và hình chữ nhật nhỏ nhất 03. Cơ bản-PP tính 2 36.2% 34
Tổng đặc biệt 03. Cơ bản-PP tính 2 24.1% 35
Số đối xứng chẵn 2 03. Cơ bản-PP tính 2 53.1% 114
In Tượng 03. Cơ bản-PP tính 2p 41.7% 27
Giải và biện luận phương trình trùng phương 03. Cơ bản-PP tính 2p 16.9% 55
Bán vé 03. Cơ bản-PP tính 2 24.5% 38
PRIME 18 03. Cơ bản-PP tính 2 15.6% 30
Ưu tiên 03. Cơ bản-PP tính 2 23.8% 33
Số tiếp theo 03. Cơ bản-PP tính 2 42.9% 8
Đếm những số có các chữ số khác nhau 03. Cơ bản-PP tính 2 50.0% 4
Lật mặt các đồng xu 03. Cơ bản-PP tính 2 50.8% 25
Điều khiển robot 03. Cơ bản-PP tính 2 53.8% 6
Sai khác (bản dễ) 03. Cơ bản-PP tính 2p 73.4% 40
Số gồm toàn chữ số 1 03. Cơ bản-PP tính 2 21.7% 5
Đếm số cặp có tổng chẵn 03. Cơ bản-PP tính 2 14.0% 37
Đếm số cặp có tổng chẵn 03. Cơ bản-PP tính 2 17.5% 9
Hiệu lớn nhất 03. Cơ bản-PP tính 2 17.5% 8
Dãy con có tổng lớn nhất 03. Cơ bản-PP tính 2 38.0% 16
Thẻ Bài 03. Cơ bản-PP tính 2p 39.5% 12
Số độc nhất 03. Cơ bản-PP tính 2p 48.0% 10