Diện tích hình vuông


Submit solution

Points: 1 (partial)
Time limit: 1.0s
Memory limit: 488M

Author:
Problem type

Cho một số tự nhiên \(n\). Bạn hãy tìm hình vuông có cạnh là số tự nhiên \(a\) lớn nhất có thể có được sao cho diện tích hình vuông này \(\le n\).

Đầu vào

  • Số tự nhiên \(n\) \((0 < n <\) 10^10\()\)

Đầu ra

  • Số tự nhiên \(a\) thoả mãn

Ví dụ

Đầu vào 1

9

Đầu ra 1

3

Đầu vào 2

8

Đầu ra 2

2

Comments

There are no comments at the moment.