Tiền Điện Nhà Dan


Submit solution

Points: 1
Time limit: 1.0s
Memory limit: 98M

Author:
Problem type

Nhà DAN sẽ tính tiền điện như sau:

 • Nếu số điện < 50 thì đơn giá sẽ là 100.
 • Nếu số điện >= 50 và < 1000 thì đơn giá sẽ là 500.
 • Nếu số điện >= 1000 và < 10000 thì đơn giá sẽ là 1000.
 • Nếu số điện >= 10000 thì đơn gía là 1200.

Tháng này nhà DAN dùng hết n số điện, hãy tính tiền điện DAN phải trả.

n là số nguyên dương (0 <= n <= 10^7)

Input:

 • Số điện mà nhà Dan đã dùng

Output:

 • Số tiền mà nhà Dan phải trả

Example:

Input:

10

Output:

10000

Comments


 • 0
  ga123  commented on Sept. 17, 2021, 8:48 a.m.

  các bạn viết code trên comment vui lòng cho code vào trong 3 dấu ` như thế này

  #include"stdio.h"
  int main()
  { 
    int n;
    scanf("%d",&n);
    meo1:
      {
        if(n>=50)
        goto meo2;
        else 
        {
        printf("%d",n*100);
        return 0;
        }
      }
    meo2:
      {
        if(n>=1000)
        goto meo3;
        else 
        {
          printf("%d",n*500);
          return 0;
        }
      }
    meo3:
      {
        if(n>=10000)
        goto meo4;
        else
        {
          printf("%d",n*1000);
          return 0;
        }
      }
    meo4:
      {
        printf("%d",n*1200);
      }
  }

 • 0
  MaiVanHieu_CNTT4_K61  commented on Sept. 17, 2021, 5:51 a.m.

  hiểu nhầm đề tưởng giống http://laptrinhonline.club/problem/tichpxtiendien


 • 0
  NguyễnDuyMạnhCNTT6_k61  commented on Sept. 17, 2021, 5:44 a.m.

  my code

  include<bits/stdc++.h>

  using namespace std; int main(){ long n; cin>>n; if(n<50) cout<<n100; if(n>=50&&n<1000) cout<<n500; if(n>=1000&&n<10000) cout<<n1000; if(n>=10000) cout<<n1200; }


 • 0
  LãoTam  commented on Sept. 17, 2021, 5:42 a.m.

  my code code chưa tối ưu hóa


  include <bits/stdc++.h>

  using namespace std;

  int main() {long long n; cin>>n; if(n<50){ cout<<n100; } else if(n>=50 && n<1000){ cout<<n500; }else if(n>=1000 && n<10000){ cout<<n1000; }else if(n>=10000 ){ cout<<n1200; } } __


 • 0
  LãoTam  commented on Sept. 17, 2021, 5:27 a.m.

  ad sửa lại output đi n=10 thì output là 1000 not 10000. Nếu nhập là 10000 sẽ gây hiểu nhầm ạ