Tiền Tiết Kiệm


Submit solution

Points: 2
Time limit: 1.0s
Memory limit: 10M

Author:
Problem type

Một người cần số tiền t, tích luỹ bằng cách gửi tiền tiết kiệm số tiền ban đầu là s với lãi suất có kì hạn theo năm là p% theo phương thức luỹ tiến (lãi của mỗi năm được cộng vào với số tiền gốc). Hãy xác định số năm cần gửi tiền tiết kiệm để có được số tiền trên.

Input:

  • Nhập vào ba số t, s, p trên cùng một hàng (0<= t, s <= 10ˆ9, 0 < p <= 100)

Output:

  • Dòng duy nhất là số nguyên đại diện số năm cần gửi tiền tiết kiệm để có được số tiền trên.

Example 1:

Input:

500 100 12%

Output:

15

Example 2:

Input:

1000000 50000 20%

Output:

17

Comments

There are no comments at the moment.