M số lớn nhất


Submit solution

Points: 3
Time limit: 1.0s
Memory limit: 98M

Author:
Problem type

Khi học về lập trình, Duy được thầy giáo cho bài tập tìm 2 số lớn nhất chia hết cho số k trong dãy gồm n phần tử. Sau một hồi code Duy nhận ra tìm 2 số quá đơn giản, nên muốn nâng cấp thành tìm m số. Bạn hãy giúp Duy lập trình nhé

Input

Dòng đầu gồm 3 số nguyên n,m,k (1<=n,m,k<=\(10^5\))

Dòng tiếp theo gồm n số nguyên \((a_1,a_2,...,a_n)\),bộ test đảm bảo không có 2 số nào trùng nhau \((1 \le a_i \le 10^5)\)

Output

Một dòng duy nhất gồm m số chia hết cho k trong dãy n phần tử

-Nếu không có đủ m số thỏa mãn in ra -1

-Nếu có thì in m số trên cùng một dòng theo quy tắc: Số nào xuất hiện trước trong dãy thì in trước

Ví dụ

Input1

6 2 10
10 90 3 56 20 15

Output1

90 20

Input2

7 10 2
45 8 12 89 54 32 72

Output2

-1

Giải thích

-Test 1: Có 2 số thỏa mãn là 20,90 => In theo quy tắc: 90 20

-Test 2: Có 5 số thỏa mãn là 8,12,54,32,72 => Không đủ 10 số => In: -1


Comments

There are no comments at the moment.