Problems

Problem Category Points AC % ▾ Users
SX. Lu Ban 5.Cấu trúc-giải thuật 3p 100.0% 2
0.Phân loại lịch sử 5.Cấu trúc-giải thuật 3p 100.0% 1
Trợ giúp Cupid Ad-Hoc 1p 100.0% 3
Xáo trộn bit Ad-Hoc 1p 100.0% 1
0.SF. The Hamming Distance 5.Cấu trúc-giải thuật 3p 93.8% 14
0.svmc 2017 crypto3 - the Bytelandian Cryptographer (Act III) 3.Cơ bản-Phương pháp tính 1 92.0% 18
0.SVMC 2017 ONP - Transform the Expression 3.Cơ bản-Phương pháp tính 1 88.9% 8
Tìm điểm thuộc tam giác 3.Cơ bản-Phương pháp tính 1.5p 87.5% 20
Cặp số hữu tỉ thân thiết Số học 4p 86.7% 4
0.svmc 2017 pour1 - pouring water 3.Cơ bản-Phương pháp tính 1 85.7% 6
Chuyển đổi sang hệ thập lục phân 2.Cơ bản-Ngôn ngữ lập trình 1p 85.4% 224
MacPRONALTS 2.Cơ bản-Ngôn ngữ lập trình 1p 84.6% 117
0.svmc 2017 crypto2 - the Bytelandian Cryptographer (Act II) 3.Cơ bản-Phương pháp tính 1 84.3% 84
Rambo và phép toán trừ 2.Cơ bản-Ngôn ngữ lập trình 1 83.3% 271
Trang trí chữ UTC 3.Cơ bản-Phương pháp tính 2 83.0% 36
0.SVMC 2017 toandfro - to and fro 3.Cơ bản-Phương pháp tính 1p 81.0% 17
0.SigTest 3.Cơ bản-Phương pháp tính 1p 80.5% 194
Thám tử Watson Ad-Hoc 1p 80.0% 14
SSN 1 Ad-Hoc 1p 80.0% 4
0.SVMC 2017 nsteps - number steps 3.Cơ bản-Phương pháp tính 1p 80.0% 8
Xếp đa giác vào hình vuông 3.Cơ bản-Phương pháp tính 2 80.0% 4
0.Ổ cắm điện 2.Cơ bản-Ngôn ngữ lập trình 1p 79.1% 539
0.SVMC 2017 smpdiv - divisibility 3.Cơ bản-Phương pháp tính 1p 79.1% 34
Vitória và sự thờ ơ của cô ấy 2.Cơ bản-Ngôn ngữ lập trình 1p 78.9% 197
Xác định Trà 2.Cơ bản-Ngôn ngữ lập trình 1p 78.6% 243
0.Mã chẵn lẻ 2.Cơ bản-Ngôn ngữ lập trình 1p 77.4% 46
Chúc mừng năm mới Xâu ký tự 3 77.2% 157
Sai khác (bản dễ) 3.Cơ bản-Phương pháp tính 2p 77.2% 209
0.Gộp số lớn thành một chữ số Ad-Hoc 1p 76.9% 45
0.SVMC 2017 addrev - adding reversed numbers 3.Cơ bản-Phương pháp tính 1p 76.6% 34
0.SVMC 2017 msubstr - mirror strings !!! 3.Cơ bản-Phương pháp tính 1p 76.5% 13
Thuật toán mã hóa Huffman Hàng đợi ưu tiên 4 76.0% 100
Tam giác đều nội tiếp 3.Cơ bản-Phương pháp tính 1 75.9% 63
Người đi du lịch Quay lui 3p 75.8% 190
0.t2r2. Phiếu thu 2.Cơ bản-Ngôn ngữ lập trình 1p 75.6% 287
5.PUM 2.Cơ bản-Ngôn ngữ lập trình 1p 75.0% 189
0.SVMC 2017 test-Life, the Universe, and Everything 3.Cơ bản-Phương pháp tính 1 75.0% 37
0.svmc 2017 code1 - secret Code 3.Cơ bản-Phương pháp tính 1p 75.0% 8
0.SVMC 2017 que1 - queue (rookie) 3.Cơ bản-Phương pháp tính 1p 75.0% 7
Đếm số hình vuông 4.Cơ bản-Thuật toán 3.4 75.0% 2
0.Hello EEEC 1.Bài mẫu 1 74.9% 712
0.SVMC 2017 Prime1-Prime Generator 3.Cơ bản-Phương pháp tính 1 74.1% 36
Bình phương và lập phương 2.Cơ bản-Ngôn ngữ lập trình 1p 74.0% 547
Go and Back 3.Cơ bản-Phương pháp tính 2 73.7% 10
Tri-du 2.Cơ bản-Ngôn ngữ lập trình 1p 73.3% 41
Vấn đề rỗng ___ 0.5p 73.3% 50
Kế hoạch Năng lượng Ad-Hoc 1p 73.2% 33
0.svmc 2017 mul - fast Multiplication 3.Cơ bản-Phương pháp tính 1p 73.1% 37
Trung bình và trung vị Ad-Hoc 1p 73.0% 25
Khoảng cách xâu 3.Cơ bản-Phương pháp tính 1 72.8% 101