Problems

Problem Category Points AC % ▾ Users
0.Làng thống trị BFS và DFS 5 8.9% 7
0.SS. Container 2D Quay lui 3p 8.7% 2
Đóng cửa cửa hàng 5.Cấu trúc-giải thuật 2 8.7% 18
Lại là Tính tổ hợp chập k của n 7.Adv-Thử thách 3 7.9% 10
Yasuo và những người bạn 5.Cấu trúc-giải thuật 5p 7.4% 8
Độ nguy hiểm 5.Cấu trúc-giải thuật 2p 7.0% 3
0.Điểm trung bình 2. Beginner-Ngôn ngữ lập trình 1p 6.8% 62
Tìm số đầu tiên 4. Cơ bản-Thuật toán 1p 6.7% 10
Thao tác trên cây tìm kiếm nhị phân Chia để trị 4 6.7% 2
0.Bóng chuyền 2. Beginner-Ngôn ngữ lập trình 1p 6.2% 43
Hoán Đổi 4. Cơ bản-Thuật toán 3p 6.1% 10
0.SW. Longest Common Substring of n Strings 5.Cấu trúc-giải thuật 3p 5.6% 1
Lại là tách số thành những số chia hết cho ba hoặc năm 6.KSLT-phối hợp thuât toán 5 5.6% 1
Board game mang tên “Tích tổng” 5.Cấu trúc-giải thuật 2p 4.8% 6
5.Điểm trung bình và xác nhận 2. Beginner-Ngôn ngữ lập trình 1p 4.3% 1
Chuyến bay Covid đặc biệt 7.Adv-Thử thách 3p 2.6% 3
0.Tính lương 3. Cơ bản-PP tính 1p 2.5% 3
Cây phân đoạn (Segment Tree) Chia để trị 4p 2.4% 1
Bộ 3 số tổng bằng 0 4. Cơ bản-Thuật toán 3p 2.3% 6
Chia nhóm đồ án Ad-Hoc 2p 1.8% 2
0.The Game of Nim 5.Cấu trúc-giải thuật 1p 0.0% 0
0.SR. Edges Adding 5.Cấu trúc-giải thuật 3p 0.0% 0
0.SJ. Gold 5.Cấu trúc-giải thuật 3p 0.0% 0
0.SQ. InterCity Bus 5.Cấu trúc-giải thuật 3p 0.0% 0
0.SY. The Maximum Subsequence with Bounded Length 5.Cấu trúc-giải thuật 3p 0.0% 0
0.SU. Networks 5.Cấu trúc-giải thuật 3p 0.0% 0
0.SP. DNA Sequences 5.Cấu trúc-giải thuật 3p 0.0% 0
0.SG. Route Planning 5.Cấu trúc-giải thuật 3p 0.0% 0
0.Hộp xếp chồng 5.Cấu trúc-giải thuật 3p 0.0% 0
Phòng Club Ballroom Ad-Hoc 1p 0.0% 0
0.Tiểu chuỗi tăng dần Ad-Hoc 1p 0.0% 0
Tắc đường Ad-Hoc 1p 0.0% 0
0.SVMC 2017 arith - Simple Arithmetics 3. Cơ bản-PP tính 1 0.0% 0
0.SVMC 2017 ikeyb - I-Keyboard 3. Cơ bản-PP tính 1 0.0% 0
0.svm 2017 shpath - The Shortest Path 3. Cơ bản-PP tính 1 0.0% 0
0.svmc 2017 tetra- sphere in a tetrahedron 3. Cơ bản-PP tính 1 0.0% 0
0.svmc 2017 Crypto4 - The Bytelandian Cryptographer (Act IV) 3. Cơ bản-PP tính 1 0.0% 0
0.svmc 2017 fctrl2 - small factorials 3. Cơ bản-PP tính 1 0.0% 0
0.svmc 2017 sbank - Sorting Bank Accounts 3. Cơ bản-PP tính 1 0.0% 0