Problems

Problem Category Points AC % ▾ Users
Liệt kê các xâu con 5.Cấu trúc-giải thuật 3 59.6% 54
Tổng Ba Số Liên Tiếp 3. Cơ bản-PP tính 1 59.6% 244
Tháo dỡ đường ray Quy hoạch động 4p 59.6% 75
Lật mặt các đồng xu 3. Cơ bản-PP tính 2 59.2% 37
0.Hình vuông 3. Cơ bản-PP tính 1p 58.7% 865
Sfit làm quen 3. Cơ bản-PP tính 1p 58.7% 62
Sắp xếp có điều kiện 5.Cấu trúc-giải thuật 2 58.6% 280
0.Tổng của các số nguyên liên tiếp 2. Beginner-Ngôn ngữ lập trình 1p 58.4% 290
Múi giờ 2. Beginner-Ngôn ngữ lập trình 1p 58.4% 173
0.SVMC 2017 pigbank - piggy-bank 3. Cơ bản-PP tính 1p 58.3% 7
Phân tích số thành tổng một dãy không giảm các số nguyên dương 5.Cấu trúc-giải thuật 2 58.3% 16
Mã hóa *chửi thề* Xâu ký tự 1 58.3% 116
Định lý Pythagoras 2. Beginner-Ngôn ngữ lập trình 1p 58.1% 51
Lẻ vs Chẵn 4. Cơ bản-Thuật toán 4p 57.8% 35
Tất cả các lối đi trong mê cung 5.Cấu trúc-giải thuật 3 57.7% 17
Liệt kê những số đi được trong bài mọi con đường về không 5.Cấu trúc-giải thuật 3p 57.6% 132
0.T.Công thức của Bhaskara 2. Beginner-Ngôn ngữ lập trình 1p 57.1% 49
Biểu thức hậu tố Ba Lan 5.Cấu trúc-giải thuật 4 56.9% 108
Sắp xếp chèn (INSERTION SORT) 4. Cơ bản-Thuật toán 2p 56.9% 27
Leo Thang Quy hoạch động 2p 56.8% 165
0.Ho Ho Ho 2. Beginner-Ngôn ngữ lập trình 1p 56.8% 710
Phân loại các F để cách ly Covid-19 5.Cấu trúc-giải thuật 3 56.8% 52
Đa giác đều 2. Beginner-Ngôn ngữ lập trình 1p 56.6% 81
Phép biến đổi cặp đôi liền kề 5.Cấu trúc-giải thuật 3p 56.3% 16
Đảo từ Xâu ký tự 1p 56.2% 198
Kiểm tra số Armstrong 2. Beginner-Ngôn ngữ lập trình 1 56.2% 359
Tung đồng xu 3. Cơ bản-PP tính 1p 56.1% 31
Biến cố 2. Beginner-Ngôn ngữ lập trình 1p 56.0% 58
0.TÍnh tổng các số lẻ giữa hai số X và Y 2. Beginner-Ngôn ngữ lập trình 1p 55.7% 132
0.Đánh số trang bằng số La Mã 2. Beginner-Ngôn ngữ lập trình 1p 55.7% 118
Vùng kín 5.Cấu trúc-giải thuật 3 55.1% 23
Đổi sang cơ số 3 2. Beginner-Ngôn ngữ lập trình 1 55.1% 47
Robot 5.Cấu trúc-giải thuật 3p 55.0% 43
Selection Test 1 2. Beginner-Ngôn ngữ lập trình 1p 55.0% 257
Họ tên thành tên họ Xâu ký tự 1 55.0% 58
Đếm số đường đi trong bài mọi con đường về không 5.Cấu trúc-giải thuật 3p 54.9% 86
Lại là bảng cửu chương 2. Beginner-Ngôn ngữ lập trình 1p 54.7% 77
Tiền Điện Nhà Dan 2. Beginner-Ngôn ngữ lập trình 1 54.7% 265
Thang Máy BFS và DFS 3 54.7% 201
Cây khung nhỏ nhất Tham lam 3 54.7% 99
5.Shadow Fiend 2. Beginner-Ngôn ngữ lập trình 1 54.5% 51
Nhân 2 số lớn 4. Cơ bản-Thuật toán 2p 54.1% 101
0.Chuỗi S 2. Beginner-Ngôn ngữ lập trình 1p 54.1% 286
0.Quân hậu Quay lui 1p 54.0% 110
Xâu hình sin Quay lui 3p 53.7% 34
5.Chuỗi lôgic 2 2. Beginner-Ngôn ngữ lập trình 1p 53.7% 105
0.Bội số của 13 2. Beginner-Ngôn ngữ lập trình 1p 53.6% 610
0.Sáu số lẻ 2. Beginner-Ngôn ngữ lập trình 1p 53.6% 643
3 gói kẹo 2. Beginner-Ngôn ngữ lập trình 1 53.6% 515
Khối lượng hóa chất 5.Cấu trúc-giải thuật 3 53.5% 155