Problems

Problem Category Points AC % ▾ Users
Câu trả lời của Theon 2.Cơ bản-Ngôn ngữ lập trình 1p 46.6% 45
Xử lý đơn hàng Hash 2p 46.6% 39
Tách Số Ad-Hoc 3p 46.4% 23
0.Dưới đường chéo phụ 2.Cơ bản-Ngôn ngữ lập trình 1p 46.3% 271
Tiến, Lùi hay Dừng 3.Cơ bản-Phương pháp tính 1p 46.1% 194
0.Hình chữ nhật lớn nhất Quy hoạch động 3p 46.1% 48
5.Thời gian còn lại 2.Cơ bản-Ngôn ngữ lập trình 1 46.1% 712
Mở rộng vườn 2.Cơ bản-Ngôn ngữ lập trình 1 45.9% 289
0.Điểm trung bình 2.Cơ bản-Ngôn ngữ lập trình 1p 45.8% 822
Chia gạo Quay lui 3p 45.7% 195
Biến đổi ký tự hoa, ký tự thường trên xâu Xâu ký tự 2 45.4% 155
Vẽ hình chữ nhật ___ 1p 45.3% 201
Xây dựng nhà 2.Cơ bản-Ngôn ngữ lập trình 1p 45.3% 51
Tính tiền điện 2.Cơ bản-Ngôn ngữ lập trình 1 45.2% 480
Sơn cột 2.Cơ bản-Ngôn ngữ lập trình 1 45.1% 400
Apdz leo thang ___ 2 45.1% 52
0.Tuổi trung bình 2.Cơ bản-Ngôn ngữ lập trình 1p 45.1% 759
Phương trình lũy thừa Chia để trị 2 45.1% 70
Quân Tốt cờ tướng BFS và DFS 2 45.0% 54
Kirito và những con rồng 4.Cơ bản-Thuật toán 2p 45.0% 94
Ma ma trận siêu đối xứng 2.Cơ bản-Ngôn ngữ lập trình 1p 45.0% 8
Bảng số Quy hoạch động 3p 45.0% 151
Bộ ba Pitago 2.Cơ bản-Ngôn ngữ lập trình 1p 44.9% 147
0.Tam giác 2.Cơ bản-Ngôn ngữ lập trình 1p 44.9% 518
Sơn Trâu Tưới Cây 3.Cơ bản-Phương pháp tính 2.5 44.8% 8
Xây dựng lan can đường sắt Cát Linh - Hà Đông Map 2p 44.7% 201
Điểm Fermat 7.Nâng cao-Thử thách 3.5 44.4% 74
Phép nhân hai số 2.Cơ bản-Ngôn ngữ lập trình 2 44.4% 109
Hiển thị số 3.Cơ bản-Phương pháp tính 1 44.4% 27
0.Ghép đôi 3.Cơ bản-Phương pháp tính 1p 44.4% 995
Phân Loại Tam Giác 2.Cơ bản-Ngôn ngữ lập trình 1 44.3% 337
0.cộng ma trận 3.Cơ bản-Phương pháp tính 1p 44.3% 611
Bài toán cái túi 5.Cấu trúc-giải thuật 2 44.3% 143
0.Số dương 2.Cơ bản-Ngôn ngữ lập trình 1p 44.3% 1254
Tìm hai số 2.Cơ bản-Ngôn ngữ lập trình 1p 44.2% 236
t2r3. Phép nội suy Parabol 5.Cấu trúc-giải thuật 3p 44.0% 39
Ma trận xoáy trôn ốc 2.Cơ bản-Ngôn ngữ lập trình 2 43.9% 130
0.Trung bình 1 2.Cơ bản-Ngôn ngữ lập trình 1p 43.9% 559
Kẹo xanh kẹo đỏ 3.Cơ bản-Phương pháp tính 2p 43.8% 106
Màu điểm (Đề 1) ___ 3p 43.8% 7
Đếm màu vỏ lon Monster Energy 2.Cơ bản-Ngôn ngữ lập trình 1 43.7% 515
0.Đóng Add tabs khi duyệt web 2.Cơ bản-Ngôn ngữ lập trình 1p 43.7% 108
Phần tử còn thiếu 7.Nâng cao-Thử thách 3 43.7% 115
Vi rút 5.Cấu trúc-giải thuật 2p 43.7% 74
Đánh bài 3 cây Xâu ký tự 2 43.6% 85
Cắt thanh kim loại Chia để trị 3p 43.6% 111
Quy luật của dãy số Số học 1p 43.5% 160
0.Sắp xếp Danh sách Trẻ em của Santa 4.Cơ bản-Thuật toán 1p 43.5% 35
Dãy con liên tục có tổng lớn nhất Quy hoạch động 3p 43.5% 305
Lại là Trò chơi mới 5.Cấu trúc-giải thuật 3p 43.5% 27