Problems

Problem Category Points ▾ AC % Users
Phòng tránh dịch bệnh Covid-19 3. Cơ bản-PP tính 1 40.8% 37
Định dạng 24h 3. Cơ bản-PP tính 1 26.2% 68
Truy vấn tần suất chuỗi Map 1 60.1% 109
Mã hóa *chửi thề* Xâu ký tự 1 58.3% 116
Số thiếu 4. Cơ bản-Thuật toán 1 46.3% 52
Tìm số cuối cùng 4. Cơ bản-Thuật toán 1p 23.6% 229
Ngày Lập trình viên thế giới 2. Beginner-Ngôn ngữ lập trình 1 29.8% 110
Lật "mặt" 3. Cơ bản-PP tính 1 31.6% 46
Trang trí hình quả trám 2. Beginner-Ngôn ngữ lập trình 1p 60.0% 78
Tìm số đầu tiên 4. Cơ bản-Thuật toán 1p 6.7% 10
Nhà soạn nhạc tài ba 2. Beginner-Ngôn ngữ lập trình 1 30.5% 485
Lại là bảng cửu chương 2. Beginner-Ngôn ngữ lập trình 1p 54.7% 77
Đọc giờ bằng Tiếng Anh 2. Beginner-Ngôn ngữ lập trình 1 32.0% 7
Lại là Tính tiền điện 2. Beginner-Ngôn ngữ lập trình 1 37.2% 12
Đổi năm dương lịch sang âm lịch 2. Beginner-Ngôn ngữ lập trình 1 50.0% 25
Vị trí tương đối của hai hình tròn 2. Beginner-Ngôn ngữ lập trình 1 19.7% 32
X K ký tự 2. Beginner-Ngôn ngữ lập trình 1p 52.7% 159
Tiền Điện Nhà Dan 2. Beginner-Ngôn ngữ lập trình 1 54.7% 265
Rich Number 2. Beginner-Ngôn ngữ lập trình 1 37.2% 307
Tổng Ba Số Liên Tiếp 3. Cơ bản-PP tính 1 59.6% 244
Phân Loại Tam Giác 2. Beginner-Ngôn ngữ lập trình 1 53.0% 169
Các Đỉnh Núi 2. Beginner-Ngôn ngữ lập trình 1 24.0% 178
Tuổi của Bằng 3. Cơ bản-PP tính 1 68.1% 263
Biến Đổi Nhanh Nhất 2. Beginner-Ngôn ngữ lập trình 1 15.0% 68
Cờ Vua 2. Beginner-Ngôn ngữ lập trình 1 63.4% 148
Count Similar Character 2. Beginner-Ngôn ngữ lập trình 1 65.3% 184
Tom and Jerry 3. Cơ bản-PP tính 1 25.1% 126
Nhuận Bút 3. Cơ bản-PP tính 1 18.8% 99
Chèn Phần Tử 3. Cơ bản-PP tính 1 50.4% 162
Sô Nguyên Tố Trong Dãy 2. Beginner-Ngôn ngữ lập trình 1 52.7% 141
Đổi sang cơ số 3 2. Beginner-Ngôn ngữ lập trình 1 55.1% 47
Chia cặp 4. Cơ bản-Thuật toán 1 67.8% 88
Tính tổng trên dãy số nguyên 3. Cơ bản-PP tính 1 45.7% 143
Điểm chuyển tiếp 2. Beginner-Ngôn ngữ lập trình 1 20.2% 51
Diện tích hình vuông 1. Bài mẫu 1p 33.9% 188
Vẽ mũi tên 2. Beginner-Ngôn ngữ lập trình 1p 81.5% 64
Định lý Pythagoras 2. Beginner-Ngôn ngữ lập trình 1p 58.1% 51
Sfit làm quen 3. Cơ bản-PP tính 1p 58.7% 62
Ma ma trận siêu đối xứng 2. Beginner-Ngôn ngữ lập trình 1p 60.0% 3