Problems

Problem Category Points AC % Users ▾
Quản Lý Thư Mục Ad-Hoc 4 71.4% 2
Chia nhóm đồ án Ad-Hoc 2p 1.8% 2
Cây phân đoạn (Segment Tree) Chia để trị 4p 2.4% 1
SX. Lu Ban 5.Cấu trúc-giải thuật 3p 100.0% 1
0.SI. Marble Cut 5.Cấu trúc-giải thuật 3p 50.0% 1
0.SW. Longest Common Substring of n Strings 5.Cấu trúc-giải thuật 3p 5.6% 1
0.Phân loại lịch sử 5.Cấu trúc-giải thuật 3p 100.0% 1
5.Điểm trung bình và xác nhận 2. Beginner-Ngôn ngữ lập trình 1p 4.3% 1
0.Đếm quạ 2. Beginner-Ngôn ngữ lập trình 1p 12.5% 1
0.Biểu diễn số dưới dạng scientific 2. Beginner-Ngôn ngữ lập trình 1p 20.0% 1
Chơi với tập hợp 2. Beginner-Ngôn ngữ lập trình 1p 66.7% 1
0.t2r3. .Điêu khắc Laser Ad-Hoc 1p 100.0% 1
Máy gấp Ad-Hoc 1p 100.0% 1
Trợ giúp Cupid Ad-Hoc 1p 100.0% 1
Xáo trộn bit Ad-Hoc 1p 100.0% 1
Ước lượng trung bình Ad-Hoc 1p 100.0% 1
0.SVMC 2017 hotline- Hotline 3. Cơ bản-PP tính 1 33.3% 1
0.svmc 2017 pir-pyramids 3. Cơ bản-PP tính 1 25.0% 1
Tìm kiếm taxi 5.Cấu trúc-giải thuật 4 50.0% 1
Lại là tách số thành những số chia hết cho ba hoặc năm 6.KSLT-phối hợp thuât toán 5 5.6% 1
0.The Game of Nim 5.Cấu trúc-giải thuật 1p 0.0% 0
0.SR. Edges Adding 5.Cấu trúc-giải thuật 3p 0.0% 0
0.SJ. Gold 5.Cấu trúc-giải thuật 3p 0.0% 0
0.SQ. InterCity Bus 5.Cấu trúc-giải thuật 3p 0.0% 0
0.SY. The Maximum Subsequence with Bounded Length 5.Cấu trúc-giải thuật 3p 0.0% 0
0.SU. Networks 5.Cấu trúc-giải thuật 3p 0.0% 0
0.SP. DNA Sequences 5.Cấu trúc-giải thuật 3p 0.0% 0
0.SG. Route Planning 5.Cấu trúc-giải thuật 3p 0.0% 0
0.Hộp xếp chồng 5.Cấu trúc-giải thuật 3p 0.0% 0
Phòng Club Ballroom Ad-Hoc 1p 0.0% 0
0.Tiểu chuỗi tăng dần Ad-Hoc 1p 0.0% 0
Tắc đường Ad-Hoc 1p 0.0% 0
0.SVMC 2017 arith - Simple Arithmetics 3. Cơ bản-PP tính 1 0.0% 0
0.SVMC 2017 ikeyb - I-Keyboard 3. Cơ bản-PP tính 1 0.0% 0
0.svm 2017 shpath - The Shortest Path 3. Cơ bản-PP tính 1 0.0% 0
0.svmc 2017 tetra- sphere in a tetrahedron 3. Cơ bản-PP tính 1 0.0% 0
0.svmc 2017 Crypto4 - The Bytelandian Cryptographer (Act IV) 3. Cơ bản-PP tính 1 0.0% 0
0.svmc 2017 fctrl2 - small factorials 3. Cơ bản-PP tính 1 0.0% 0
0.svmc 2017 sbank - Sorting Bank Accounts 3. Cơ bản-PP tính 1 0.0% 0