Problems

Problem ▴ Category Points AC % Users
Vẽ mũi tên 2. Beginner-Ngôn ngữ lập trình 1p 81.5% 64
Định lý Pythagoras 2. Beginner-Ngôn ngữ lập trình 1p 58.1% 51
Tích lớn nhất 6.KSLT-phối hợp thuât toán 3p 27.7% 37
Lại là ba chữ số tận cùng của luỹ thừa 5.Cấu trúc-giải thuật 3p 12.0% 18
Tìm lập phương Số học 2p 27.5% 46
Đếm số phần tử nhỏ hơn đứng trước 5.Cấu trúc-giải thuật 4p 14.8% 26
Phân loại bia Quy hoạch động 3p 27.6% 31
Trang trí chữ UTC 3. Cơ bản-PP tính 2 83.8% 28
Liên hoan Đồ thị 3 29.2% 27
Tô tranh Số học 2p 14.5% 8
Đếm số xâu nhị phân chứa 100 5.Cấu trúc-giải thuật 3 13.4% 14
Phần tử nhỏ hơn lớn nhất đứng trước 5.Cấu trúc-giải thuật 3 36.4% 22
Đếm số xâu nhị phân mà số chữ số 0 không ít hơn số chữ số 1 Ad-Hoc 4 14.4% 12
Encrypt String 4. Cơ bản-Thuật toán 2p 12.2% 4
Trượt môn Chia để trị 2p 19.0% 42
Đếm kí tự Xâu ký tự 2p 11.2% 13
Vùng kín 5.Cấu trúc-giải thuật 3 55.1% 23
Ngủ gật Quy hoạch động 2p 19.6% 10
Kết nối 5.Cấu trúc-giải thuật 3 36.1% 22
Ước lớn nhất 3. Cơ bản-PP tính 2p 21.8% 23
Câu đố Số học 2p 26.7% 32
Nội suy trên lưới đều 3. Cơ bản-PP tính 3 18.4% 6
Số đỏ Số học 2p 13.0% 19
Độ nguy hiểm 5.Cấu trúc-giải thuật 2p 7.0% 3
Tính gần đúng tích phân 3. Cơ bản-PP tính 3 42.2% 29
Thu hoạch mận 4. Cơ bản-Thuật toán 2p 11.2% 23
Nhập môn BFS BFS và DFS 2p 27.5% 22
Giải hệ phương trình tuyến tính chéo trội 3. Cơ bản-PP tính 3 49.1% 17
Ma trận nghịch đảo 3. Cơ bản-PP tính 4 25.6% 19
Kiểm tra ngoặc đúng 5.Cấu trúc-giải thuật 2p 14.7% 13
Super thiêu thân 4. Cơ bản-Thuật toán 3p 9.4% 13
Tìm số mũ Chia để trị 3p 12.9% 11
Sfit làm quen 3. Cơ bản-PP tính 1p 58.7% 62
Ma ma trận siêu đối xứng 2. Beginner-Ngôn ngữ lập trình 1p 60.0% 3
0.SVMC 2017 Prime1-Prime Generator 3. Cơ bản-PP tính 1 68.9% 28
Circle 3. Cơ bản-PP tính 1p 30.7% 1100
Factorial of a large number Xâu ký tự 3p 62.1% 294
Selection Test 1 2. Beginner-Ngôn ngữ lập trình 1p 55.0% 257
Simple Calculate 2. Beginner-Ngôn ngữ lập trình 1p 70.0% 424