Problems

Problem Category Points ▾ AC % Users
Phép giao hai tập hợp 4.Cơ bản-Thuật toán 3 55.1% 81
Phần tử còn thiếu 7.Nâng cao-Thử thách 3 43.7% 115
Xóa k chữ số được số lớn nhất 6.KSLT-phối hợp thuât toán 3 35.4% 85
Lai ghép 5.Cấu trúc-giải thuật 3 70.9% 112
Lại là Lai ghép 5.Cấu trúc-giải thuật 3 54.5% 60
Xếp hàng 5.Cấu trúc-giải thuật 3 37.1% 118
Tất cả các lối đi trong mê cung 5.Cấu trúc-giải thuật 3 50.6% 26
Lập lịch Tham lam 3 38.2% 195
Phân vùng ảnh BFS và DFS 3 54.2% 167
Giao hàng Hàng đợi ưu tiên 3 51.1% 207
Tính tổ hợp chập k của n 7.Nâng cao-Thử thách 3 19.5% 23
Lại là Tính tổ hợp chập k của n 7.Nâng cao-Thử thách 3 13.7% 26
Dãy con liên tục khác biệt Map 3 53.0% 159
Lại là Dãy con liên tục khác biệt 7.Nâng cao-Thử thách 3 66.9% 172
Khối lượng hóa chất 5.Cấu trúc-giải thuật 3 52.2% 219
Lượng nước 5.Cấu trúc-giải thuật 3 34.2% 125
Xích mèo 4.Cơ bản-Thuật toán 3 32.7% 26
Đoán cấu trúc dữ liệu 5.Cấu trúc-giải thuật 3 54.7% 27
Xếp gạch 5.Cấu trúc-giải thuật 3 18.2% 14
Độ đẹp của bức ảnh 5.Cấu trúc-giải thuật 3 19.8% 65
Ếch nhảy 4.Cơ bản-Thuật toán 3 17.0% 41
Từ xuất hiện nhiều nhất 4.Cơ bản-Thuật toán 3 25.5% 45
Sắp xếp truyện tranh 4.Cơ bản-Thuật toán 3 35.6% 22
Tico xây cột đèn 7.Nâng cao-Thử thách 3p 23.7% 18
Phần nguyên và phần dư 7.Nâng cao-Thử thách 3p 18.9% 26
Buôn dưa lê 4.Cơ bản-Thuật toán 3 42.6% 258
Lại là Thang Máy BFS và DFS 3 53.3% 281
Tổng chuỗi điều hòa 3.Cơ bản-Phương pháp tính 3 29.1% 75
Sàng Eratosthenes 3.Cơ bản-Phương pháp tính 3 37.4% 141
Hoán Đổi 4.Cơ bản-Thuật toán 3p 8.2% 13
Chặt cây xây nhà 7.Nâng cao-Thử thách 3p 35.9% 197
Tích lớn nhất 6.KSLT-phối hợp thuât toán 3p 32.7% 74
Lại là ba chữ số tận cùng của luỹ thừa 5.Cấu trúc-giải thuật 3p 18.5% 42
Phân loại bia Quy hoạch động 3p 27.3% 63
Liên hoan Đồ thị 3 27.2% 37
Đếm số xâu nhị phân chứa 100 5.Cấu trúc-giải thuật 3 17.3% 22
Phần tử nhỏ hơn lớn nhất đứng trước 5.Cấu trúc-giải thuật 3 20.1% 53
Vùng kín 5.Cấu trúc-giải thuật 3 38.5% 85
Kết nối 5.Cấu trúc-giải thuật 3 32.7% 26
4 số 5.Cấu trúc-giải thuật 3p 17.1% 19
Nội suy trên lưới đều 3.Cơ bản-Phương pháp tính 3 23.2% 10
Tính gần đúng tích phân 3.Cơ bản-Phương pháp tính 3 50.7% 38
Nhập môn BFS BFS và DFS 3p 27.0% 106
Giải hệ phương trình tuyến tính chéo trội Giải Tích Số 3 49.4% 23
Super thiêu thân 4.Cơ bản-Thuật toán 3p 12.8% 25
Tìm số mũ Chia để trị 3p 13.9% 23
Đếm các tập con Quy hoạch động 3p 19.0% 29
Siêu giai thừa Số học 3p 20.9% 22
Tích lớn nhất từ tổng Tham lam 3p 16.7% 26
Play with bit Số học 3 23.8% 11