Problems

Problem Category Points ▾ AC % Users
Diện tích dưới 2. Beginner-Ngôn ngữ lập trình 3p 43.1% 104
Đếm đoạn 2. Beginner-Ngôn ngữ lập trình 3p 22.1% 176
0.Tiền giấy và Tiền xu 2. Beginner-Ngôn ngữ lập trình 2p 11.8% 105
0.Ma trận vuông III 2. Beginner-Ngôn ngữ lập trình 2p 45.7% 106
Ma trận xoáy trôn ốc 2. Beginner-Ngôn ngữ lập trình 2 41.0% 104
Xây Tháp 2. Beginner-Ngôn ngữ lập trình 2p 33.2% 686
Rút gọn xâu 2. Beginner-Ngôn ngữ lập trình 2p 37.4% 146
0.Luffy thăm bạn 2. Beginner-Ngôn ngữ lập trình 2p 18.2% 199
5.Khớp Ảnh 2. Beginner-Ngôn ngữ lập trình 2 28.6% 53
Biểu thức căn thức trên dãy 2. Beginner-Ngôn ngữ lập trình 2 24.0% 168
Thống kê số ca nhiễm COVID-19 2. Beginner-Ngôn ngữ lập trình 2 24.2% 63
Gom Nhóm 2. Beginner-Ngôn ngữ lập trình 2 31.9% 92
Thừa số đặc biệt 2. Beginner-Ngôn ngữ lập trình 2 19.8% 20
Nhiều ngày tiếp theo 2. Beginner-Ngôn ngữ lập trình 2p 39.3% 59
Phép nhân hai số 2. Beginner-Ngôn ngữ lập trình 2 43.9% 83
Đường đi con mã 2. Beginner-Ngôn ngữ lập trình 2 65.0% 30
Đảo ngược nhóm phần tử 2. Beginner-Ngôn ngữ lập trình 2 19.7% 54
Mua bút 2. Beginner-Ngôn ngữ lập trình 2 26.3% 36
Xếp hạng 2. Beginner-Ngôn ngữ lập trình 2 52.9% 39
0.Cực dễ 2. Beginner-Ngôn ngữ lập trình 1p 55.1% 787
0.Tích đơn giản 2. Beginner-Ngôn ngữ lập trình 1p 62.4% 563
0.Trung bình 1 2. Beginner-Ngôn ngữ lập trình 1p 42.4% 492
0.Điểm trung bình 2. Beginner-Ngôn ngữ lập trình 1p 46.1% 727
0.Sự khác biệt 2. Beginner-Ngôn ngữ lập trình 1p 69.0% 294
0.Lương và thưởng 2. Beginner-Ngôn ngữ lập trình 1p 34.3% 199
Simple Calculate 2. Beginner-Ngôn ngữ lập trình 1p 68.5% 463
5.Khu vực diện tích 2. Beginner-Ngôn ngữ lập trình 1p 48.9% 244
0.Số lớn nhất 2. Beginner-Ngôn ngữ lập trình 1p 45.5% 1076
5.X.Tiêu thụ 2. Beginner-Ngôn ngữ lập trình 1p 70.0% 227
0.Khoảng cách giữa hai điểm 2. Beginner-Ngôn ngữ lập trình 1p 67.5% 504
Khoảng cách 2. Beginner-Ngôn ngữ lập trình 1p 59.7% 177
0.Tiền giấy 2. Beginner-Ngôn ngữ lập trình 1p 31.5% 265
0.Tuổi trong ngày 2. Beginner-Ngôn ngữ lập trình 1p 61.7% 591
Selection Test 1 2. Beginner-Ngôn ngữ lập trình 1p 53.6% 319
0.T.Công thức của Bhaskara 2. Beginner-Ngôn ngữ lập trình 1p 56.2% 70
0.t2r2. Phiếu thu 2. Beginner-Ngôn ngữ lập trình 1p 73.8% 249
0.Điểm trung bình 2. Beginner-Ngôn ngữ lập trình 1p 7.0% 70
0.Sắp xếp Đơn giản 2. Beginner-Ngôn ngữ lập trình 1p 72.8% 342
0.Tam giác 2. Beginner-Ngôn ngữ lập trình 1p 45.1% 433
Bội số 2. Beginner-Ngôn ngữ lập trình 1p 71.0% 277
0.Thời gian trò chơi 2. Beginner-Ngôn ngữ lập trình 1p 51.7% 217
0.tính số phút của trò chơi 2. Beginner-Ngôn ngữ lập trình 1p 19.9% 116
0.Tăng lương 2. Beginner-Ngôn ngữ lập trình 1p 46.5% 219
Phân loại động vật 2. Beginner-Ngôn ngữ lập trình 1p 38.1% 46
0.Thuế 2. Beginner-Ngôn ngữ lập trình 1p 39.5% 389
0.Tháng 2. Beginner-Ngôn ngữ lập trình 1p 41.6% 693
0.Các số chẵn 2. Beginner-Ngôn ngữ lập trình 1p 72.8% 361
0.Số dương 2. Beginner-Ngôn ngữ lập trình 1p 43.3% 1050
0.t2r2.Thời gian sự kiện 2. Beginner-Ngôn ngữ lập trình 1p 26.2% 47
0.Dương và trung bình 2. Beginner-Ngôn ngữ lập trình 1p 21.9% 363