Problems

Problem Category Points AC % ▾ Users
0.Điểm trung bình Beginner 1p 47.5% 175
Tính tiền điện Beginner 1 47.4% 69
Số nhỏ nhất Chia để trị 2 47.2% 18
0.cộng véc tơ Basic 1p 47.1% 122
Biểu thức cộng trừ Nâng Cao 2p 46.9% 11
Sắp xếp có điều kiện Nâng Cao 2 46.3% 80
Pepe, Tôi Đã Nến! Beginner 1p 46.2% 6
Tháo dỡ đường ray Quy hoạch động 4p 46.2% 6
0.Đánh số trang bằng số La Mã Beginner 1p 46.0% 25
Dãy con liên tục có tổng lớn nhất Quy hoạch động 4p 45.8% 64
In Tượng Basic 2p 45.8% 15
0.Số lớn nhất Beginner 1p 45.7% 266
Xâu hình sin Quay lui 3p 45.7% 21
Lẻ vs Chẵn Sinh Viên 4p 45.5% 12
Hình Chữ Nhật Basic 1p 45.2% 68
Truy vấn max của đoạn con liên tiếp Chia để trị 4p 44.4% 4
0.SH. The Tower of Babylon Nâng Cao 3p 44.4% 3
Diện tích dưới Beginner 3p 44.4% 9
0.Fibonacci nhanh Beginner 1p 44.4% 80
0.Vùng bên phải Beginner 1p 44.3% 56
0.Tăng dần và giảm dần Beginner 1p 44.2% 131
Kiểm tra số Armstrong Beginner 1 44.0% 147
0.Bội số của 13 Beginner 1p 43.9% 177
Phép xoay ma trận Nâng Cao 2 43.5% 15
0.Số ở giữa Basic 1p 43.4% 300
Múi giờ Beginner 1p 43.4% 40
Hello World! Basic 1p 43.2% 611
Tích hai đa thức Basic 3p 43.1% 16
Đảo từ Xâu ký tự 1p 43.1% 49
0.Nhảy ếch Beginner 1p 43.0% 98
0.Ghép đôi Basic 1p 42.9% 152
Trên đường chéo Secundary Beginner 1p 42.9% 9
Biến đổi xâu Quy hoạch động 3 42.9% 11
0.Công viên tối Tham lam 4p 42.6% 16
0.t2r2.Thách thức của Bino Beginner 1p 42.5% 104
3 gói kẹo Beginner 1 42.5% 30
Bộ ba Pitago Beginner 1p 42.5% 78
5.Mảng điền I Beginner 1p 42.4% 19
0.Cộng hai số Basic 1p 42.2% 419
0.Số gần nhị phân Quay lui 3p 41.9% 12
0.In ra độ dài các số 0 liền nhau dài nhất Basic 2 41.8% 82
0.Dưới đường chéo phụ Beginner 1p 41.7% 32
Biểu thức số học hai phép toán Số học 2p 41.7% 10
Ngày và thứ Ad-Hoc 1 41.7% 19
5.Thời gian còn lại Beginner 1 41.5% 41
0.Số dương Beginner 1p 41.4% 260
Sắp xếp nổi bọt (BUBBLE SORT) Sinh Viên 2p 41.4% 10
0.Mật khẩu cố định Beginner 1p 41.4% 168
0.Tọa độ của một điểm Beginner 1p 41.3% 251
Thang Máy dfs and similar 3 41.2% 7