Problems

Problem Category Points AC % ▾ Users
Hotel Beginner 1 41.0% 29
0.Tính diện tích hình chữ nhật Basic 1p 40.5% 416
0.Tháng Beginner 1p 40.4% 227
0.SVMC 2017 pairs1 - count the pairs Basic 1p 40.0% 6
5.Thay thế Array I Beginner 1p 40.0% 21
Tìm kiếm chuỗi số Beginner 1p 40.0% 1
Rambo cắt cỏ Beginner 1 40.0% 2
0.Sắp xếp Danh sách Trẻ em của Santa Ad-Hoc 1p 40.0% 10
0.Làng thống trị dfs and similar 5 40.0% 4
Giải mã xâu Xâu ký tự 2 40.0% 10
Xây dựng danh bạ Xâu ký tự 4p 40.0% 8
0.Trung bình 1 Beginner 1p 40.0% 154
0.Tổng số 5 số chẵn Beginner 1p 39.8% 75
Vị trí số 1 cuối cùng Chia để trị 1 39.5% 26
0.t2r2.Số lớn nhất và vị trí Beginner 1p 39.2% 105
Tam giác Beginner 1p 38.9% 5
Đếm số hình chữ nhật Số học 3p 38.9% 11
Tính số ngày Nâng Cao 3p 38.7% 49
5.Khu vực Beginner 1p 38.7% 44
SC. Planting Trees Nâng Cao 3p 38.7% 44
Bấm số Basic 2p 38.6% 21
Bảng số Quy hoạch động 3p 38.6% 30
Kiểm tra một dãy số nguyên có là dãy cấp số cộng hay không Sinh Viên 1 38.6% 34
Tính điểm thi lập trình Sinh Viên 1 38.5% 11
0.Đảo mảng ký tự Basic 1p 38.2% 179
0.SN. Phone List Nâng Cao 3p 38.1% 13
0.Cộng số nguyên lớn. Basic 1p 38.1% 44
Số Fibonacci lớn Xâu ký tự 4p 37.9% 20
Phần dư của phép chia Beginner 1p 37.7% 148
0.Dãy Fibonacci đơn giản Beginner 1p 37.7% 186
0.TÍnh tổng các số lẻ giữa hai số X và Y Beginner 1p 37.5% 18
5.Line in Array Beginner 1p 37.5% 9
0.Câu hỏi Thường gặp Ad-Hoc 1p 37.5% 7
Đảo ngược và so sánh Quy hoạch động 3 37.5% 4
0.Bảng cửu chương Beginner 1p 37.4% 327
0.nhân ma trận Basic 1p 37.4% 68
Ma trận xoáy trôn ốc Beginner 2 37.3% 28
Tung đồng xu Basic 1p 36.8% 7
0.Kiểm tra AB có cắt cả trục hoành và trục tung không Basic 2 36.7% 207
0.Tuổi trung bình Beginner 1p 36.7% 96
0.svmc 2017 mul - fast Multiplication Basic 1p 36.4% 4
Trinh thám Nâng Cao 4 36.4% 10
Phần tử áp đảo Hash 4p 36.1% 20
Tính toán trên ma trận Sinh Viên 2 36.1% 13
Lũy thừa Nâng Cao 3p 36.0% 3
Tách Số Ad-Hoc 3p 36.0% 7
Lắp ghép ống nước Tham lam 2 36.0% 7
Kiểm tra hoán vị Nâng Cao 2p 35.7% 13
5.Thay đổi mảng tôi Beginner 1p 35.7% 5
Cắt thanh kim loại Chia để trị 3p 35.7% 17