Problems

Problem Category Points AC % ▴ Users
0.SigTest Basic 1p 0.0% 0
0.SVMC 2017 arith - Simple Arithmetics Basic 1 0.0% 0
0.svmc 2017 bulk - the Bulk! Basic 1 0.0% 0
0.svmc 2017 cmpls-complete the Sequence! Basic 1 0.0% 0
0.svmc 2017 dirvs- direct Visibility Basic 1 0.0% 0
0.svmc 2017 cmexpr - complicated Expressions Basic 1 0.0% 0
0.svmc 2017 fctrl - Factorial Basic 1 0.0% 0
0.svmc 2017mmind- The Game of Master-Mind Basic 1 0.0% 0
0.SVMC 2017 hotline- Hotline Basic 1 0.0% 0
0.SVMC 2017 ikeyb - I-Keyboard Basic 1 0.0% 0
0.svm 2017 shpath - The Shortest Path Basic 1 0.0% 0
0.svmc 2017 tetra- sphere in a tetrahedron Basic 1 0.0% 0
0.svm 2017 cryto1 - the Bytelandian Cryptographer (Act I) Basic 1 0.0% 0
0.svmc 2017 Crypto4 - The Bytelandian Cryptographer (Act IV) Basic 1 0.0% 0
0.svmc 2017 tricentr - triangle from centroid Basic 1 0.0% 0
0.svmc 2017 pir-pyramids Basic 1 0.0% 0
0.svmc 2017 fctrl2 - small factorials Basic 1 0.0% 0
0.svmc 2017 pour1 - pouring water Basic 1 0.0% 0
0.svmc 2017 bsheep - build the Fence #convex-hull Basic 1 0.0% 0
0.svmc 2017 sbank - Sorting Bank Accounts Basic 1 0.0% 0
0.svmc 2017 hmro - help the Military Recruitment Office! Basic 1p 0.0% 0
0.svmc 2017 hashit - hash it! Basic 1p 0.0% 0
0.svmc 2017 blinnet - bytelandian Blingors Network Basic 1p 0.0% 0
0.svmc 2017 nhay - a Needle in the Haystack Basic 1p 0.0% 0
0.SVMC 2017 trip - trip Basic 1p 0.0% 0
0.svmc 2017 runaway - run away Basic 1p 0.0% 0
0.svmc 2017 eqbox - equipment box Basic 1p 0.0% 0
0.svmc 2017 code1 - secret Code Basic 1p 0.0% 0
0.SVMC 2017 propkey - the proper key Basic 1p 0.0% 0
0.SVMC 2017 labyr1 - labyrinth Basic 1p 0.0% 0
0.SVMC 2017 pigbank - piggy-bank Basic 1p 0.0% 0
0.SVMC 2017 stone - lifting the stone Basic 1p 0.0% 0
0.SVMC 2017 words1 - play on words Basic 1p 0.0% 0
0.The Game of Nim Nâng Cao 1p 0.0% 0
0.SR. Edges Adding Nâng Cao 3p 0.0% 0
0.SJ. Gold Nâng Cao 3p 0.0% 0
0.SQ. InterCity Bus Nâng Cao 3p 0.0% 0
0.SY. The Maximum Subsequence with Bounded Length Nâng Cao 3p 0.0% 0
0.SU. Networks Nâng Cao 3p 0.0% 0
0.SP. DNA Sequences Nâng Cao 3p 0.0% 0
0.SG. Route Planning Nâng Cao 3p 0.0% 0
0.Hộp xếp chồng Nâng Cao 3p 0.0% 0
Đắp Nền Nhà Nâng Cao 3 0.0% 0
Kiểm tra xem có hai điểm trùng nhau không Nâng Cao 1p 0.0% 0
Phòng Club Ballroom Ad-Hoc 1p 0.0% 0
0.Tiểu chuỗi tăng dần Ad-Hoc 1p 0.0% 0
Tắc đường Ad-Hoc 1p 0.0% 0
5.T.Lựa chọn mảng I Beginner 1p 3.4% 2
0.Tính lương Basic 1p 3.5% 1
0.Bóng chuyền Beginner 1p 4.8% 9