Problems

Problem Category ▴ Points AC % Users
Đồng hồ Basic 2 11.9% 11
Những chữ số đen đủi Basic 3 16.7% 5
Chơi bài 3 người Basic 2 50.0% 5
Bộ 3 cấp số nhân Basic 3 13.6% 8
Hệ hai phương trình tuyến tính Basic 1 17.2% 61
Hệ ba phương trình tuyến tính Basic 1 50.0% 2
Đường gấp khúc Basic 2 27.7% 25
Diện tích hình tròn nhỏ nhất Basic 2 54.8% 14
Hình tròn nhỏ nhất và hình chữ nhật nhỏ nhất Basic 2 30.6% 22
Bội số đặc biệt Basic 3 50.0% 6
Tổng đặc biệt Basic 2 19.4% 16
Biểu thức tổng đặc biệt Basic 3 24.6% 10
Quái vật trên sao hỏa Basic 1p 18.1% 27
Bánh đa nem Basic 1p 63.9% 125
In Tượng Basic 2p 45.8% 15
Quán CaFe Basic 2 31.3% 7
Tiến, Lùi hay Dừng Basic 1p 30.8% 27
Giải và biện luận phương trình trùng phương Basic 2p 19.2% 2
0.Số nguyên tố Nâng Cao 1p 18.0% 197
0.The Game of Nim Nâng Cao 1p 0.0% 0
0.SR. Edges Adding Nâng Cao 3p 0.0% 0
0.SE. Fibonacci Words Nâng Cao 3p 100.0% 1
0.SO. DNA Repetitions Nâng Cao 3p 80.0% 3
0.SJ. Gold Nâng Cao 3p 0.0% 0
0.SF. The Hamming Distance Nâng Cao 3p 100.0% 2
SX. Lu Ban Nâng Cao 3p 100.0% 1
0.SQ. InterCity Bus Nâng Cao 3p 0.0% 0
0.ST. KPath Nâng Cao 3p 26.7% 4
0.SV. Machine Nâng Cao 3p 8.3% 2
0.SI. Marble Cut Nâng Cao 3p 100.0% 1
0.SY. The Maximum Subsequence with Bounded Length Nâng Cao 3p 0.0% 0
0.SU. Networks Nâng Cao 3p 0.0% 0
0.SW. Longest Common Substring of n Strings Nâng Cao 3p 5.9% 1
0.SN. Phone List Nâng Cao 3p 38.1% 13
0.SD. Pie Nâng Cao 3p 64.5% 5
SC. Planting Trees Nâng Cao 3p 38.7% 44
0.SP. DNA Sequences Nâng Cao 3p 0.0% 0
0.SH. The Tower of Babylon Nâng Cao 3p 44.4% 3
0.SG. Route Planning Nâng Cao 3p 0.0% 0
0.chu kỳ 3N+1 Nâng Cao 3p 11.8% 4
0.tính chu kỳ 3N+1 Nâng Cao 1p 72.7% 8
0.Hộp xếp chồng Nâng Cao 3p 0.0% 0
0.Con mèo trong mũ Nâng Cao 3p 33.3% 2
0.Phân loại lịch sử Nâng Cao 3p 100.0% 1
Đếm số cặp cột điện bằng nhau Nâng Cao 4p 21.3% 78
Tính số ngày Nâng Cao 3p 38.7% 49
Biểu thức tổng Nâng Cao 2p 67.7% 33
Định thức Nâng Cao 3p 23.9% 16
Đi Buôn Nâng Cao 4p 28.0% 12
t2r2. Tổng dãy số Nâng Cao 2p 18.6% 8