Hướng dẫn nộp bài trên hệ thống


posted on Nov. 26, 2019, 8:12 a.m.

Hướng dẫn:

• Bạn nhập dữ liệu từ bàn phím (stdin) xuất dữ liệu ra màn hình (stdout) bằng các hàm cin, cout, scanf, printf

• Bạn chỉ in ra những gì theo đúng thông tin đề bài, không in những cái gì không yêu cầu của đề bài và theo đúng định dạng yêu cầu của đề bài.

• Bạn phải khai báo thư viện đầy đủ và không được dùng thư viện conio.h (ngôn ngữ C) hoặc crt (ngôn ngữ Pascal)

• Bạn không được sử dụng lệnh dừng màn hình như: getch() hay system(“pauss”), readln

• Bạn không được dùng các hàm chuyển số thành xâu hoặc xâu thành số: itoa, atoi, atof, ftoa

• Bạn không khai báo bộ nhớ quá lớn như: int a[10000000] hay int b[10000][10000].

• Nếu có trả về cho hàm main thì phải trả về 0 (return 0;)


Comments

There are no comments at the moment.