Problems

Problem Category Points AC % Users
Trung vị của k phần tử 5.Cấu trúc-giải thuật 3p 8.5% 20
Phần tử đầu tiên nhỏ hơn 5.Cấu trúc-giải thuật 2p 11.7% 53
Bản làng xa xôi 5.Cấu trúc-giải thuật 3p 21.5% 14
4 số 5.Cấu trúc-giải thuật 3p 16.1% 20
Phần tử đằng trước xa nhất 5.Cấu trúc-giải thuật 2p 39.7% 80
Tích ưu tiên 5.Cấu trúc-giải thuật 2.6p 28.9% 42
Phân đoạn tuyệt đối 5.Cấu trúc-giải thuật 3p 18.6% 40
Cây đa sắc 5.Cấu trúc-giải thuật 3.2p 15.4% 2
Phần tử đằng trước nhỏ nhất 5.Cấu trúc-giải thuật 2.4p 26.3% 69
Truy vấn phần tử gần nhất 5.Cấu trúc-giải thuật 4p 11.9% 12
Hoán đổi nhỏ nhất 5.Cấu trúc-giải thuật 3 14.2% 39
Khảo sát lưu lượng xe 5.Cấu trúc-giải thuật 3.2p 33.0% 31
Chia đôi đoạn con 5.Cấu trúc-giải thuật 3p 10.2% 35
Bài toán trên dãy số 5.Cấu trúc-giải thuật 4 28.6% 36
0.Đoạn số có tổng bằng nhau 5.Cấu trúc-giải thuật 4p 35.0% 54
Board game mang tên “Tích tổng” 5.Cấu trúc-giải thuật 2p 6.9% 29
Tổng ưu tiên 5.Cấu trúc-giải thuật 3.6p 12.8% 17
Chương trình giải trí 5.Cấu trúc-giải thuật 3 9.5% 18
Giá trị xor lớn nhất 5.Cấu trúc-giải thuật 4 40.0% 14
Tìm kiếm taxi 5.Cấu trúc-giải thuật 4 12.5% 2
Tổng trên hình chữ nhật 5.Cấu trúc-giải thuật 3p 37.3% 37
Phân số 5.Cấu trúc-giải thuật 3.6p 13.3% 19
Dãy số lớn nhỏ 5.Cấu trúc-giải thuật 2p 24.5% 35
Độ nguy hiểm 5.Cấu trúc-giải thuật 4p 18.0% 12
Lật bit trong khoảng 5.Cấu trúc-giải thuật 3p 33.9% 43
Ghép số 5.Cấu trúc-giải thuật 2 19.8% 68
Kiểm tra ngoặc đúng 5.Cấu trúc-giải thuật 2p 20.3% 67
0.Tính tổng dãy fibonacci 5.Cấu trúc-giải thuật 4p 11.7% 103
Ngôi đền thần thánh 5.Cấu trúc-giải thuật 4 15.6% 14
Nhà gần nhất 5.Cấu trúc-giải thuật 2p 29.6% 39
Những số 0 cuối cùng 5.Cấu trúc-giải thuật 4 8.0% 11
nqson phát kẹo 5.Cấu trúc-giải thuật 3 32.9% 34
nqson oánh bài 5.Cấu trúc-giải thuật 2 60.4% 52
nqson oánh bài 2 5.Cấu trúc-giải thuật 3 36.8% 25
Tháng tư là lời nói dối của nqson 5.Cấu trúc-giải thuật 4 18.0% 8
Xếp gạch 5.Cấu trúc-giải thuật 3 18.2% 14
0.Số nguyên tố 5.Cấu trúc-giải thuật 1p 23.0% 932
Đường kính cây 5.Cấu trúc-giải thuật 3.2 38.2% 8
Kiểm tra phạm vi 5.Cấu trúc-giải thuật 3.2 45.0% 7
Bài Pokemon 5.Cấu trúc-giải thuật 2.8 13.8% 6
Làm bóng tuyết 5.Cấu trúc-giải thuật 3.5p 37.7% 81
Spam Tin Nhắn 5.Cấu trúc-giải thuật 3 26.1% 26
0.SR. Edges Adding 5.Cấu trúc-giải thuật 3p 0.0% 0
0.SO. DNA Repetitions 5.Cấu trúc-giải thuật 3p 52.9% 8
0.SE. Fibonacci Words 5.Cấu trúc-giải thuật 4p 36.8% 26
0.SJ. Gold 5.Cấu trúc-giải thuật 3p 4.2% 3
0.SF. The Hamming Distance 5.Cấu trúc-giải thuật 3p 93.8% 14
SX. Lu Ban 5.Cấu trúc-giải thuật 3p 100.0% 2
0.SQ. InterCity Bus 5.Cấu trúc-giải thuật 3p 0.0% 0
0.ST. KPath 5.Cấu trúc-giải thuật 3p 35.3% 6