Problems

Problem Category Points AC % Users
Phần tử đầu tiên nhỏ hơn 5.Cấu trúc-giải thuật 2p 16.2% 39
Bản làng xa xôi 5.Cấu trúc-giải thuật 3p 21.3% 11
4 số 5.Cấu trúc-giải thuật 3p 18.7% 15
Phần tử đằng trước xa nhất 5.Cấu trúc-giải thuật 2p 45.4% 55
Tích ưu tiên 5.Cấu trúc-giải thuật 2.6p 27.6% 33
Phân đoạn tuyệt đối 5.Cấu trúc-giải thuật 3p 19.2% 34
Phần tử đằng trước nhỏ nhất 5.Cấu trúc-giải thuật 2.4p 24.0% 52
Truy vấn phần tử gần nhất 5.Cấu trúc-giải thuật 4p 13.9% 7
Hoán đổi nhỏ nhất 5.Cấu trúc-giải thuật 3 11.6% 32
Khảo sát lưu lượng xe 5.Cấu trúc-giải thuật 3.2p 32.7% 29
Chia đôi đoạn con 5.Cấu trúc-giải thuật 3p 11.0% 27
Bài toán trên dãy số 5.Cấu trúc-giải thuật 4 25.2% 23
0.Đoạn số có tổng bằng nhau 5.Cấu trúc-giải thuật 4p 29.6% 44
Board game mang tên “Tích tổng” 5.Cấu trúc-giải thuật 2p 7.3% 23
Tổng ưu tiên 5.Cấu trúc-giải thuật 3.6p 12.1% 15
Chương trình giải trí 5.Cấu trúc-giải thuật 3 7.8% 12
Giá trị xor lớn nhất 5.Cấu trúc-giải thuật 4 25.0% 7
Tìm kiếm taxi 5.Cấu trúc-giải thuật 4 50.0% 1
Tổng trên hình chữ nhật 5.Cấu trúc-giải thuật 3p 36.3% 33
Phân số 5.Cấu trúc-giải thuật 3.6p 12.3% 16
Dãy số lớn nhỏ 5.Cấu trúc-giải thuật 2p 23.9% 26
Độ nguy hiểm 5.Cấu trúc-giải thuật 4p 11.0% 7
Lật bit trong khoảng 5.Cấu trúc-giải thuật 3p 32.4% 35
Ghép số 5.Cấu trúc-giải thuật 2 18.6% 51
Kiểm tra ngoặc đúng 5.Cấu trúc-giải thuật 2p 19.0% 51
0.Tính tổng dãy fibonacci 5.Cấu trúc-giải thuật 4p 11.1% 75
Ngôi đền thần thánh 5.Cấu trúc-giải thuật 4 13.2% 8
Nhà gần nhất 5.Cấu trúc-giải thuật 2p 27.4% 29
Những số 0 cuối cùng 5.Cấu trúc-giải thuật 5 9.9% 9
nqson phát kẹo 5.Cấu trúc-giải thuật 3 29.7% 14
nqson oánh bài 5.Cấu trúc-giải thuật 2 60.4% 27
nqson oánh bài 2 5.Cấu trúc-giải thuật 3 39.1% 17
Tháng tư là lời nói dối của nqson 5.Cấu trúc-giải thuật 4 17.9% 3
Xếp gạch 5.Cấu trúc-giải thuật 3 18.2% 14
0.Số nguyên tố 5.Cấu trúc-giải thuật 1p 23.0% 859
Đường kính cây 5.Cấu trúc-giải thuật 3.2 45.5% 5
Kiểm tra phạm vi 5.Cấu trúc-giải thuật 3.2 50.0% 5
Làm bóng tuyết 5.Cấu trúc-giải thuật 3.5p 39.5% 72
Spam Tin Nhắn 5.Cấu trúc-giải thuật 3 21.8% 17
0.SR. Edges Adding 5.Cấu trúc-giải thuật 3p 0.0% 0
0.SO. DNA Repetitions 5.Cấu trúc-giải thuật 3p 52.9% 8
0.SE. Fibonacci Words 5.Cấu trúc-giải thuật 4p 41.4% 23
0.SJ. Gold 5.Cấu trúc-giải thuật 3p 0.0% 0
0.SF. The Hamming Distance 5.Cấu trúc-giải thuật 3p 93.8% 14
SX. Lu Ban 5.Cấu trúc-giải thuật 3p 100.0% 2
0.SQ. InterCity Bus 5.Cấu trúc-giải thuật 3p 0.0% 0
0.ST. KPath 5.Cấu trúc-giải thuật 3p 31.3% 5
0.SV. Machine 5.Cấu trúc-giải thuật 3p 12.2% 4
0.SI. Marble Cut 5.Cấu trúc-giải thuật 3p 50.0% 2
0.SY. The Maximum Subsequence with Bounded Length 5.Cấu trúc-giải thuật 3p 6.5% 1