Problems

Problem Category Points AC % Users
0.Bánh Chưng 05. Cấu trúc-Giải thuật 3p 10.0% 123
Hoán đổi nhỏ nhất 05. Cấu trúc-Giải thuật 3 10.5% 10
Bài toán trên dãy số 05. Cấu trúc-Giải thuật 4p 17.1% 8
0.Đoạn số có tổng bằng nhau 05. Cấu trúc-Giải thuật 4p 21.4% 19
Bản làng vui vẻ 05. Cấu trúc-Giải thuật 3p 8.7% 2
Giá trị xor lớn nhất 05. Cấu trúc-Giải thuật 4 23.5% 3
Tìm kiếm taxi 05. Cấu trúc-Giải thuật 4 50.0% 1
Duyệt cây tìm kiếm nhị phân 05. Cấu trúc-Giải thuật 2 60.0% 8
The Game of Nim 05. Cấu trúc-Giải thuật 1p 0.0% 0
Ghép số 05. Cấu trúc-Giải thuật 2 16.8% 16
Ma trận cân bằng 05. Cấu trúc-Giải thuật 4p 47.2% 14
0.Tính tổng dãy fibonacci 05. Cấu trúc-Giải thuật 5p 10.7% 24
Xếp gạch 05. Cấu trúc-Giải thuật 3 30.0% 8
0.Số nguyên tố 05. Cấu trúc-Giải thuật 1p 18.9% 323
Làm bóng tuyết 05. Cấu trúc-Giải thuật 4p 29.8% 26
0.SR. Edges Adding 05. Cấu trúc-Giải thuật 3p 0.0% 0
0.SO. DNA Repetitions 05. Cấu trúc-Giải thuật 3p 83.3% 4
0.SP. DNA Sequences 05. Cấu trúc-Giải thuật 3p 0.0% 0
0.SE. Fibonacci Words 05. Cấu trúc-Giải thuật 3p 85.7% 6
0.SJ. Gold 05. Cấu trúc-Giải thuật 3p 0.0% 0
0.SF. The Hamming Distance 05. Cấu trúc-Giải thuật 3p 100.0% 2
SX. Lu Ban 05. Cấu trúc-Giải thuật 3p 100.0% 1
0.SQ. InterCity Bus 05. Cấu trúc-Giải thuật 3p 0.0% 0
0.ST. KPath 05. Cấu trúc-Giải thuật 3p 25.0% 4
0.SV. Machine 05. Cấu trúc-Giải thuật 3p 10.3% 3
0.SI. Marble Cut 05. Cấu trúc-Giải thuật 3p 100.0% 1
0.SY. The Maximum Subsequence with Bounded Length 05. Cấu trúc-Giải thuật 3p 0.0% 0
0.SU. Networks 05. Cấu trúc-Giải thuật 3p 20.0% 1
0.SW. Longest Common Substring of n Strings 05. Cấu trúc-Giải thuật 3p 5.9% 1
0.SN. Phone List 05. Cấu trúc-Giải thuật 3p 39.6% 16
0.SD. Pie 05. Cấu trúc-Giải thuật 3p 66.7% 6
SC. Planting Trees 05. Cấu trúc-Giải thuật 3p 35.3% 63
0.SG. Route Planning 05. Cấu trúc-Giải thuật 3p 0.0% 0
0.SH. The Tower of Babylon 05. Cấu trúc-Giải thuật 3p 40.0% 3
Tico và hàm swap 05. Cấu trúc-Giải thuật 2 23.5% 9
0.Cánh cửa thần kì 05. Cấu trúc-Giải thuật 3p 24.2% 57
t2r3. Ba chữ số tận cùng của luỹ thừa 05. Cấu trúc-Giải thuật 3p 34.5% 23
Phép biến đổi cặp đôi liền kề 05. Cấu trúc-Giải thuật 3p 55.9% 18
Dãy con bitonic dài nhất 05. Cấu trúc-Giải thuật 2 20.1% 21
Đếm số bộ ba có tổng chẵn 05. Cấu trúc-Giải thuật 4 23.1% 22
Biểu thức cộng trừ 05. Cấu trúc-Giải thuật 2p 44.7% 15
Biểu thức tổng 05. Cấu trúc-Giải thuật 2p 71.3% 52
Bài toán cái túi 05. Cấu trúc-Giải thuật 2 28.4% 25
Đếm cặp có tổng giới hạn 05. Cấu trúc-Giải thuật 3p 16.2% 23
Cắt hình vuông ít nhất 05. Cấu trúc-Giải thuật 3 32.5% 11
Chào đón tân sinh viên K59 05. Cấu trúc-Giải thuật 3 12.3% 13
Phân loại các F để cách ly Covid-19 05. Cấu trúc-Giải thuật 3 33.3% 6
Đoán cấu trúc dữ liệu 05. Cấu trúc-Giải thuật 3 45.2% 13
Sinh các xâu dấu ngoặc đúng 05. Cấu trúc-Giải thuật 2 30.2% 9
Đếm số số chính phương 05. Cấu trúc-Giải thuật 2 22.3% 70