Ghép số


Submit solution

Points: 2
Time limit: 1.0s
Memory limit: 100M

Author:
Problem type

Cho hai số nguyên dương x, y, ta xây dựng số z bằng cách ghép các chữ số của x và y sao cho thứ tự các chữ số của x và y vẫn giữ nguyên trên z. Tìm giá trị bé nhất và lớn nhất của z.

Dữ liệu vào

Một dòng gồm 2 số nguyên dương x, y

Dữ liệu ra

Dòng thứ nhất ghi giá trị bé nhất của z và dòng thứ hai ghi giá trị lớn nhất của z

Giới hạn

1 <= x, y <= 108, dữ liệu đảm bảo không có các chữ số 0 vô nghĩa của x và y.

Ví dụ

INPUT

13 26

OUTPUT

1236
2613
utc

Comments


 • 0
  Thinh_CNTT4_K61  commented on Sept. 12, 2021, 3:53 a.m.

  nếu output thứ nhất là 1236 thì em tưởng dòng thứ 2 phải là 2631


  • 1
   LeDucLoi_CNTT4_K61  commented on Sept. 12, 2021, 12:31 p.m.

   tức là cứ số 1 đứng trước số 3, số 2 đứng trước số 6 là được giữ nguyên thứ tự trên từng số, còn số z thì đảo thứ tự được