Problems

Problem Category Points AC % Users
LTOL 2.Cơ bản-Ngôn ngữ lập trình 1p 38.7% 768
Tìm số nguyên tố 1.Bài mẫu 2 11.1% 122
Cưa gỗ ___ 1p 26.1% 168
Diện tích trung bình và diện tích lớn nhất 2.Cơ bản-Ngôn ngữ lập trình 1p 19.9% 189
Khôi phục cấp số cộng Ad-Hoc 2p 21.5% 119
Phân thân ___ 1p 33.3% 164
Life in an array ___ 2p 10.7% 48
Trung vị của k phần tử 5.Cấu trúc-giải thuật 3p 8.7% 25
Ba số nguyên Ad-Hoc 1p 13.4% 72
Faulty problem ___ 4p 10.1% 7
0.Bánh Chưng 4.Cơ bản-Thuật toán 3p 15.6% 475
0.Chia Team 7.Nâng cao-Thử thách 2p 30.4% 311
0.Tặng hoa Crush 4.Cơ bản-Thuật toán 4p 59.2% 130
0.Ghép đôi 3.Cơ bản-Phương pháp tính 1p 44.5% 1068
Teemo Hái Nấm BFS và DFS 4p 7.5% 24
Tic-Tac-Toe Ad-Hoc 1.5p 20.3% 51
0.Luffy thăm bạn 2.Cơ bản-Ngôn ngữ lập trình 2p 19.2% 351
0.Luffy và Sanji 3.Cơ bản-Phương pháp tính 2p 25.7% 347
0.Luffy và ước số 3.Cơ bản-Phương pháp tính 2p 10.1% 120
0.Quà Tết 3.Cơ bản-Phương pháp tính 2p 27.4% 266
0.Ngày tiếp theo 2.Cơ bản-Ngôn ngữ lập trình 1p 30.3% 831
5.Trò chơi mới 3.Cơ bản-Phương pháp tính 2p 24.8% 169
Bánh đa nem 2.Cơ bản-Ngôn ngữ lập trình 1p 60.7% 1494
Số đối xứng chẵn 2 3.Cơ bản-Phương pháp tính 2 39.8% 382
Cùng học linux Xâu ký tự 2 18.1% 43
Quán CaFe 3.Cơ bản-Phương pháp tính 2 26.2% 183
Quà Tết UTC 2020 Quy hoạch động 2p 19.0% 67
Easy Problem 7.Nâng cao-Thử thách 3p 17.3% 137
Tổng đặc biệt 2 4.Cơ bản-Thuật toán 3p 19.1% 119
Tìm số cuối cùng 4.Cơ bản-Thuật toán 2 25.6% 399
Tập viết chữ O ___ 1p 53.5% 152
Top 3 4.Cơ bản-Thuật toán 2p 15.7% 106
Thay xâu 4.Cơ bản-Thuật toán 3p 13.1% 25
Tổng trên đường chéo 2.Cơ bản-Ngôn ngữ lập trình 1p 23.6% 69
Đổi tiền nhanh Tham lam 1.5p 45.7% 249
Điền cấp số cộng 3.Cơ bản-Phương pháp tính 1.5p 19.9% 43
Sinh các xâu dấu ngoặc sai Quay lui 2p 12.9% 21
OLP16 - DÃY HÌNH VUÔNG ___ 2p 13.4% 27
Cận monodigit Tham lam 1.5p 14.0% 43
Bò Bestie Ad-Hoc 1p 60.6% 120
Danh sách sinh viên (Đề 2) ___ 3p 38.0% 17
Danh sách sinh viên (Đề 1) ___ 3p 14.3% 22
Vòng quanh thành phố 7.Nâng cao-Thử thách 4p 24.5% 12
Hoán đổi phần tử hai dãy 4.Cơ bản-Thuật toán 1.5p 49.0% 76
Tom và Jerry ___ 1.5p 8.9% 29
Cắt đa giác ___ 1.5 27.6% 52
Màu điểm (Đề 1) ___ 3p 23.5% 14
Vẽ hình chữ nhật ___ 1p 47.4% 234
Đặt cờ hiệu 4.Cơ bản-Thuật toán 1p 32.8% 192
Phần tử đầu tiên nhỏ hơn 5.Cấu trúc-giải thuật 2p 11.8% 64