Problems

Problem Category Points AC % Users
0.Bánh Chưng 5.Cấu trúc-giải thuật 3p 15.4% 301
0.Chia Team 7.Adv-Thử thách 2p 29.3% 205
0.Tặng hoa Crush 4. Cơ bản-Thuật toán 4p 63.2% 74
0.Ghép đôi 3. Cơ bản-PP tính 1p 43.8% 559
Teemo Hái Nấm BFS và DFS 4p 8.8% 16
0.Luffy thăm bạn 2. Beginner-Ngôn ngữ lập trình 2p 17.8% 157
0.Luffy và Sanji 3. Cơ bản-PP tính 2p 28.0% 215
0.Luffy và ước số 3. Cơ bản-PP tính 2p 10.3% 61
0.Quà Tết 3. Cơ bản-PP tính 2p 27.0% 140
0.Ngày tiếp theo 2. Beginner-Ngôn ngữ lập trình 1p 29.3% 502
5.Trò chơi mới 3. Cơ bản-PP tính 3p 23.6% 87
Bánh đa nem 2. Beginner-Ngôn ngữ lập trình 1p 61.7% 966
Số đối xứng chẵn 2 3. Cơ bản-PP tính 2 38.6% 205
Cùng học linux Xâu ký tự 2 10.9% 13
Quán CaFe 3. Cơ bản-PP tính 2 27.8% 101
Quà Tết UTC 2020 Quy hoạch động 2p 15.0% 31
Easy Problem 7.Adv-Thử thách 3p 16.3% 71
Tổng đặc biệt 2 4. Cơ bản-Thuật toán 3p 22.3% 73
Tìm số cuối cùng 4. Cơ bản-Thuật toán 1p 23.4% 232
Trượt môn Chia để trị 2p 19.2% 45
Nếu cuộc đời này mất đi sự khởi nguồn 3. Cơ bản-PP tính 2 37.7% 52
Bản làng xa xôi 5.Cấu trúc-giải thuật 3p 10.3% 6
Lại là đổi sang cơ số 3 Số học 2p 32.9% 24
Phân loại bia Quy hoạch động 3p 29.5% 35
Quân tượng thú vị Map 2p 14.0% 40
Liên hoan Đồ thị 3 28.2% 27
0.Cộng hai số 3. Cơ bản-PP tính 1p 48.6% 959
Hoán đổi nhỏ nhất 5.Cấu trúc-giải thuật 3 9.9% 17
0.Kiểm tra AB có cắt cả trục hoành và trục tung không 3. Cơ bản-PP tính 2 38.7% 502
0.Tìm hình chữ nhật có diện tích lớn nhì 3. Cơ bản-PP tính 2 26.8% 243
0.Tìm giá trị lớn nhất và tính tổng 3. Cơ bản-PP tính 2 19.7% 410
0.Đếm có bao nhiêu phần tử trong dãy và kiểm tra dãy 3. Cơ bản-PP tính 2 28.9% 372
0.In ra độ dài các số 0 liền nhau dài nhất 3. Cơ bản-PP tính 2 45.9% 283
Bài toán trên dãy số 5.Cấu trúc-giải thuật 4 23.8% 16
0.Trung bình cộng 3. Cơ bản-PP tính 1p 25.8% 541
0.Sắp xếp chẵn/lẻ 3. Cơ bản-PP tính 1p 21.7% 353
0.Số lẻ / chẵn 3. Cơ bản-PP tính 1p 21.0% 585
0.cộng ma trận 3. Cơ bản-PP tính 1p 44.1% 427
cộng véc tơ 3. Cơ bản-PP tính 1p 52.0% 332
0.Đảo mảng ký tự 3. Cơ bản-PP tính 1p 43.8% 438
0.Tính diện tích hình chữ nhật 3. Cơ bản-PP tính 1p 44.9% 1117
0.nhân ma trận 3. Cơ bản-PP tính 1p 38.9% 187
0.Phân tích ra thừa số nguyên tố 3. Cơ bản-PP tính 1p 47.9% 302
0.Đoạn số có tổng bằng nhau 5.Cấu trúc-giải thuật 4p 27.5% 35
Board game mang tên “Tích tổng” 5.Cấu trúc-giải thuật 2p 5.1% 7
Ưu tiên 3. Cơ bản-PP tính 2 27.0% 75
Điểm trung chuyển xe buýt Cầu Giấy 4. Cơ bản-Thuật toán 2 35.0% 121
0.Tuổi của các con 3. Cơ bản-PP tính 1p 63.5% 860
0.Hình vuông 3. Cơ bản-PP tính 1p 58.7% 869
Kẹo xanh kẹo đỏ 3. Cơ bản-PP tính 2p 40.0% 67