Problems

Problem Category Points AC % Users
0.Bánh Chưng Ad-Hoc 3p 9.7% 38
0.Chia Team Ad-Hoc 2p 14.8% 14
0.Tặng hoa Crush Ad-Hoc 4p 50.0% 13
0.Ghép đôi Basic 1p 45.9% 101
Teemo Hái Nấm dfs and similar 4p 18.8% 4
0.Luffy thăm bạn Beginner 2p 14.3% 14
0.Luffy và Sanji Basic 2p 8.3% 6
0.Luffy và ước số Basic 2p 6.7% 6
0.Quà Tết Basic 2p 32.5% 19
0.Ngày tiếp theo Beginner 1p 30.2% 72
5.Trò chơi mới Basic 3p 20.0% 8
Bánh đa nem Basic 1p 62.5% 61
Số đối xứng chẵn 2 Ad-Hoc 2 43.0% 35
Cùng học linux Xâu ký tự 2 14.3% 7
Quà Tết UTC 2019 Quy hoạch động 2p 12.8% 9
0.Cộng hai số Basic 1p 44.5% 312
0.Kiểm tra AB có cắt cả trục hoành và trục tung không Basic 2 41.2% 153
0.Tìm hình chữ nhật có diện tích lớn nhì Basic 2 15.7% 51
0.Tìm giá trị lớn nhất và tính tổng Basic 2 12.7% 60
0.Đếm có bao nhiêu phần tử trong dãy và kiểm tra dãy Basic 2 18.2% 74
0.In ra độ dài các số 0 liền nhau dài nhất Basic 2 45.9% 51
Bài toán trên dãy số Nâng Cao 4 20.6% 4
0.Trung bình cộng Basic 1p 23.7% 204
0.Sắp xếp chẵn/lẻ Basic 1p 25.2% 160
0.Số chẵn /lẻ Basic 1p 16.7% 151
0.cộng ma trận Basic 1p 34.0% 113
0.cộng véc tơ Basic 1p 41.2% 92
0.Đảo mảng ký tự Basic 1p 42.5% 138
0.Tính diện tích hình chữ nhật Basic 1p 40.5% 264
0.nhân ma trận Basic 1p 38.8% 51
0.Phân tích ra thừa số nguyên tố Basic 1p 35.7% 64
0.Đoạn số có tổng bằng nhau Nâng Cao 4p 14.1% 9
0.Tuổi của các con Basic 1p 74.4% 253
0.Hình vuông Basic 1p 53.0% 217
0.Circle Basic 1p 31.2% 281
5.Tổng 3 số nguyên Beginner 1p 20.0% 15
5.Chọn Team Basic 3 40.0% 2
5.Khớp Ảnh Beginner 2 57.1% 4
Đảo ngược và so sánh Basic 3 100.0% 1
5.Thời gian còn lại Beginner 1 51.0% 20
5.Shadow Fiend Beginner 1 100.0% 1
5.Hàm Max Basic 2 13.2% 8
Thơ Haiku Beginner 1 75.0% 6
Go and Back Basic 2 100.0% 1
Làm bài tập Beginner 1 19.6% 10
Đồng hồ Basic 2 10.5% 4
Những chữ số đen đủi Basic 3 17.4% 4
Bàn phím của Rambo Beginner 1 22.2% 2
Trò chơi với dãy số Beginner 1 100.0% 1
Hotel Beginner 1 60.0% 5