Problems

Problem Category Points AC % Users
0.Bánh Chưng 05. Cấu trúc-Giải thuật 3p 10.7% 114
0.Chia Team 07. Adv-Thử thách 2p 16.9% 54
0.Tặng hoa Crush 04. Cơ bản-Thuật toán 4p 63.0% 38
0.Ghép đôi 03. Cơ bản-PP tính 1p 42.8% 271
Teemo Hái Nấm 15. BFS và DFS 4p 6.6% 6
0.Luffy thăm bạn 02. Beginner-Ngôn ngữ lập trình 2p 18.4% 70
0.Luffy và Sanji 03. Cơ bản-PP tính 2p 14.9% 47
0.Luffy và ước số 03. Cơ bản-PP tính 2p 14.2% 33
0.Quà Tết 03. Cơ bản-PP tính 2p 28.3% 78
0.Ngày tiếp theo 02. Beginner-Ngôn ngữ lập trình 1p 26.9% 181
5.Trò chơi mới 03. Cơ bản-PP tính 3p 21.5% 24
Bánh đa nem 02. Beginner-Ngôn ngữ lập trình 1p 61.4% 258
Số đối xứng chẵn 2 03. Cơ bản-PP tính 2 53.8% 100
Cùng học linux 13. Xâu ký tự 2 11.4% 10
Quán CaFe 03. Cơ bản-PP tính 2 24.4% 42
Quà Tết UTC 2020 16. Quy hoạch động 2p 14.8% 23
Easy Problem 07. Adv-Thử thách 3p 15.6% 27
Tổng đặc biệt 2 04. Cơ bản-Thuật toán 3p 17.1% 16
Tìm số cuối cùng 04. Cơ bản-Thuật toán 1p 20.3% 76
0.Cộng hai số 03. Cơ bản-PP tính 1p 44.0% 579
Hoán đổi nhỏ nhất 05. Cấu trúc-Giải thuật 3 10.8% 8
0.Kiểm tra AB có cắt cả trục hoành và trục tung không 03. Cơ bản-PP tính 2 35.8% 283
0.Tìm hình chữ nhật có diện tích lớn nhì 03. Cơ bản-PP tính 2 23.5% 111
0.Tìm giá trị lớn nhất và tính tổng 03. Cơ bản-PP tính 2 16.0% 160
0.Đếm có bao nhiêu phần tử trong dãy và kiểm tra dãy 03. Cơ bản-PP tính 2 23.0% 165
0.In ra độ dài các số 0 liền nhau dài nhất 03. Cơ bản-PP tính 2 44.5% 124
Bài toán trên dãy số 05. Cấu trúc-Giải thuật 4 17.1% 8
0.Trung bình cộng 03. Cơ bản-PP tính 1p 22.2% 315
0.Sắp xếp chẵn/lẻ 03. Cơ bản-PP tính 1p 25.4% 230
0.Số lẻ / chẵn 03. Cơ bản-PP tính 1p 17.9% 244
0.cộng ma trận 03. Cơ bản-PP tính 1p 34.8% 230
0.cộng véc tơ 03. Cơ bản-PP tính 1p 50.0% 189
0.Đảo mảng ký tự 03. Cơ bản-PP tính 1p 37.1% 224
0.Tính diện tích hình chữ nhật 03. Cơ bản-PP tính 1p 40.0% 493
0.nhân ma trận 03. Cơ bản-PP tính 1p 34.3% 95
0.Phân tích ra thừa số nguyên tố 03. Cơ bản-PP tính 1p 36.2% 119
0.Đoạn số có tổng bằng nhau 05. Cấu trúc-Giải thuật 4p 20.8% 17
Ưu tiên 03. Cơ bản-PP tính 2 28.1% 28
Điểm trung chuyển xe buýt Cầu Giấy 04. Cơ bản-Thuật toán 2 32.1% 27
0.Tuổi của các con 03. Cơ bản-PP tính 1p 72.4% 474
0.Hình vuông 03. Cơ bản-PP tính 1p 52.5% 372
Bản làng vui vẻ 05. Cấu trúc-Giải thuật 3p 8.7% 2
Nhà soạn nhạc tài ba 02. Beginner-Ngôn ngữ lập trình 1 24.6% 88
Circle 03. Cơ bản-PP tính 1p 30.8% 539
Định dạng 24h 03. Cơ bản-PP tính 1 34.5% 38
5.Tổng 3 số nguyên 02. Beginner-Ngôn ngữ lập trình 1p 19.3% 70
5.Chọn Team 03. Cơ bản-PP tính 3 22.0% 12
5.Khớp Ảnh 02. Beginner-Ngôn ngữ lập trình 2 32.8% 29
Đảo ngược và so sánh 16. Quy hoạch động 3 28.6% 4
5.Thời gian còn lại 02. Beginner-Ngôn ngữ lập trình 1 45.5% 134