Problems

Problem Category Points AC % Users
0.Bánh Chưng 5.Cấu trúc-giải thuật 3p 15.6% 345
0.Chia Team 7.Adv-Thử thách 2p 30.5% 236
0.Tặng hoa Crush 4. Cơ bản-Thuật toán 4p 63.8% 90
0.Ghép đôi 3. Cơ bản-PP tính 1p 43.6% 659
Teemo Hái Nấm BFS và DFS 4p 8.7% 16
0.Luffy thăm bạn 2. Beginner-Ngôn ngữ lập trình 2p 18.2% 199
0.Luffy và Sanji 3. Cơ bản-PP tính 2p 28.6% 250
0.Luffy và ước số 3. Cơ bản-PP tính 2p 11.1% 78
0.Quà Tết 3. Cơ bản-PP tính 2p 26.4% 165
0.Ngày tiếp theo 2. Beginner-Ngôn ngữ lập trình 1p 29.6% 572
5.Trò chơi mới 3. Cơ bản-PP tính 3p 24.8% 99
Bánh đa nem 2. Beginner-Ngôn ngữ lập trình 1p 61.8% 1087
Số đối xứng chẵn 2 3. Cơ bản-PP tính 2 38.5% 238
Cùng học linux Xâu ký tự 2 12.7% 21
Quán CaFe 3. Cơ bản-PP tính 2 28.4% 113
Quà Tết UTC 2020 Quy hoạch động 2p 14.8% 34
Easy Problem 7.Adv-Thử thách 3p 16.5% 81
Tổng đặc biệt 2 4. Cơ bản-Thuật toán 3p 22.9% 83
Tìm số cuối cùng 4. Cơ bản-Thuật toán 1p 24.8% 272
Nếu cuộc đời này mất đi sự khởi nguồn 3. Cơ bản-PP tính 2 35.1% 64
Bản làng xa xôi 5.Cấu trúc-giải thuật 3p 16.9% 8
Bóc trứng 2. Beginner-Ngôn ngữ lập trình 1 31.1% 50
Lại là đổi sang cơ số 3 Số học 2p 31.1% 26
4 số 5.Cấu trúc-giải thuật 3p 23.6% 12
Phân loại bia Quy hoạch động 3p 30.8% 48
Quân tượng thú vị Map 2p 15.2% 46
Trị tuyệt đối lớn nhất 3. Cơ bản-PP tính 2 25.5% 64
ADN Quay lui 2 55.7% 34
0.Cộng hai số 3. Cơ bản-PP tính 1p 49.0% 1044
Hoán đổi nhỏ nhất 5.Cấu trúc-giải thuật 3 10.8% 23
0.Kiểm tra AB có cắt cả trục hoành và trục tung không 3. Cơ bản-PP tính 2 37.9% 535
0.Tìm hình chữ nhật có diện tích lớn nhì 3. Cơ bản-PP tính 2 27.1% 261
0.Tìm giá trị lớn nhất và tính tổng 3. Cơ bản-PP tính 2 20.0% 453
0.Đếm có bao nhiêu phần tử trong dãy và kiểm tra dãy 3. Cơ bản-PP tính 2 29.3% 400
0.In ra độ dài các số 0 liền nhau dài nhất 3. Cơ bản-PP tính 2 45.8% 309
Bài toán trên dãy số 5.Cấu trúc-giải thuật 4 27.7% 22
0.Trung bình cộng 3. Cơ bản-PP tính 1p 25.5% 581
0.Sắp xếp chẵn/lẻ 3. Cơ bản-PP tính 1p 22.3% 395
0.Số lẻ / chẵn 3. Cơ bản-PP tính 1p 20.5% 622
0.cộng ma trận 3. Cơ bản-PP tính 1p 44.3% 452
cộng véc tơ 3. Cơ bản-PP tính 1p 52.7% 358
0.Đảo mảng ký tự 3. Cơ bản-PP tính 1p 43.8% 479
0.nhân ma trận 3. Cơ bản-PP tính 1p 39.1% 200
0.Phân tích ra thừa số nguyên tố 3. Cơ bản-PP tính 1p 49.0% 332
0.Đoạn số có tổng bằng nhau 5.Cấu trúc-giải thuật 4p 28.3% 39
Play with bit Số học 3 22.0% 7
Board game mang tên “Tích tổng” 5.Cấu trúc-giải thuật 2p 6.4% 13
Ưu tiên 3. Cơ bản-PP tính 2 29.7% 100
Điểm trung chuyển xe buýt Cầu Giấy 4. Cơ bản-Thuật toán 2 35.4% 134
Bút chì cùng màu Số học 2p 27.4% 43