Problems

Problem Category Points AC % Users
0.Bánh Chưng 5.Cấu trúc-giải thuật 3p 12.9% 179
0.Chia Team 7.Adv-Thử thách 2p 18.7% 81
0.Tặng hoa Crush 4. Cơ bản-Thuật toán 4p 61.3% 48
0.Ghép đôi 3. Cơ bản-PP tính 1p 42.5% 359
Teemo Hái Nấm BFS và DFS 4p 8.6% 11
0.Luffy thăm bạn 2. Beginner-Ngôn ngữ lập trình 2p 16.9% 96
0.Luffy và Sanji 3. Cơ bản-PP tính 2p 23.6% 104
0.Luffy và ước số 3. Cơ bản-PP tính 2p 11.0% 38
0.Quà Tết 3. Cơ bản-PP tính 2p 27.8% 95
0.Ngày tiếp theo 2. Beginner-Ngôn ngữ lập trình 1p 26.1% 308
5.Trò chơi mới 3. Cơ bản-PP tính 3p 19.4% 29
Bánh đa nem 2. Beginner-Ngôn ngữ lập trình 1p 59.9% 653
Số đối xứng chẵn 2 3. Cơ bản-PP tính 2 53.2% 122
Cùng học linux Xâu ký tự 2 12.6% 11
Quán CaFe 3. Cơ bản-PP tính 2 23.0% 55
Quà Tết UTC 2020 Quy hoạch động 2p 14.4% 25
Easy Problem 7.Adv-Thử thách 3p 15.3% 37
Tổng đặc biệt 2 4. Cơ bản-Thuật toán 3p 19.1% 31
Tìm số cuối cùng 4. Cơ bản-Thuật toán 1p 21.6% 125
0.Cộng hai số 3. Cơ bản-PP tính 1p 45.9% 705
Hoán đổi nhỏ nhất 5.Cấu trúc-giải thuật 3 9.4% 11
0.Kiểm tra AB có cắt cả trục hoành và trục tung không 3. Cơ bản-PP tính 2 35.6% 348
0.Tìm hình chữ nhật có diện tích lớn nhì 3. Cơ bản-PP tính 2 25.4% 154
0.Tìm giá trị lớn nhất và tính tổng 3. Cơ bản-PP tính 2 17.1% 254
0.Đếm có bao nhiêu phần tử trong dãy và kiểm tra dãy 3. Cơ bản-PP tính 2 23.0% 210
0.In ra độ dài các số 0 liền nhau dài nhất 3. Cơ bản-PP tính 2 43.8% 153
Bài toán trên dãy số 5.Cấu trúc-giải thuật 4 17.1% 8
0.Trung bình cộng 3. Cơ bản-PP tính 1p 22.7% 385
0.Sắp xếp chẵn/lẻ 3. Cơ bản-PP tính 1p 23.2% 267
0.Số lẻ / chẵn 3. Cơ bản-PP tính 1p 18.3% 324
0.cộng ma trận 3. Cơ bản-PP tính 1p 38.6% 298
cộng véc tơ 3. Cơ bản-PP tính 1p 51.1% 234
0.Đảo mảng ký tự 3. Cơ bản-PP tính 1p 37.6% 274
0.Tính diện tích hình chữ nhật 3. Cơ bản-PP tính 1p 44.1% 820
0.nhân ma trận 3. Cơ bản-PP tính 1p 34.3% 118
0.Phân tích ra thừa số nguyên tố 3. Cơ bản-PP tính 1p 39.6% 169
0.Đoạn số có tổng bằng nhau 5.Cấu trúc-giải thuật 4p 23.4% 21
Board game mang tên “Tích tổng” 5.Cấu trúc-giải thuật 2p 0.9% 1
Ưu tiên 3. Cơ bản-PP tính 2 26.9% 41
Điểm trung chuyển xe buýt Cầu Giấy 4. Cơ bản-Thuật toán 2 26.4% 45
0.Tuổi của các con 3. Cơ bản-PP tính 1p 59.6% 671
0.Hình vuông 3. Cơ bản-PP tính 1p 56.9% 628
Kẹo xanh kẹo đỏ 3. Cơ bản-PP tính 2p 40.3% 31
Bản làng vui vẻ 5.Cấu trúc-giải thuật 3p 8.7% 2
Que củi 4. Cơ bản-Thuật toán 2p 7.4% 13
Nhà soạn nhạc tài ba 2. Beginner-Ngôn ngữ lập trình 1 25.4% 249
Circle 3. Cơ bản-PP tính 1p 30.7% 850
Định dạng 24h 3. Cơ bản-PP tính 1 28.6% 42
5.Tổng 3 số nguyên 2. Beginner-Ngôn ngữ lập trình 1p 19.2% 88
5.Chọn Team 3. Cơ bản-PP tính 3 20.0% 21