Problems

Problem Category Points AC % Users
0.Bánh Chưng 05. Cấu trúc-Giải thuật 3p 10.5% 118
0.Chia Team 07. Adv-Thử thách 2p 15.8% 56
0.Tặng hoa Crush 04. Cơ bản-Thuật toán 4p 62.5% 39
0.Ghép đôi 03. Cơ bản-PP tính 1p 40.9% 303
Teemo Hái Nấm 15. BFS và DFS 4p 6.6% 6
0.Luffy thăm bạn 02. Beginner-Ngôn ngữ lập trình 2p 16.8% 74
0.Luffy và Sanji 03. Cơ bản-PP tính 2p 15.8% 52
0.Luffy và ước số 03. Cơ bản-PP tính 2p 13.7% 33
0.Quà Tết 03. Cơ bản-PP tính 2p 27.4% 84
0.Ngày tiếp theo 02. Beginner-Ngôn ngữ lập trình 1p 26.4% 205
5.Trò chơi mới 03. Cơ bản-PP tính 3p 19.8% 29
Bánh đa nem 02. Beginner-Ngôn ngữ lập trình 1p 60.3% 309
Số đối xứng chẵn 2 03. Cơ bản-PP tính 2 54.3% 105
Cùng học linux 13. Xâu ký tự 2 10.6% 10
Quán CaFe 09. Map 2p 29.2% 57
Quà Tết UTC 2020 16. Quy hoạch động 2p 14.3% 24
Easy Problem 07. Adv-Thử thách 3p 15.6% 27
Tổng đặc biệt 2 04. Cơ bản-Thuật toán 3p 16.9% 19
Tìm số cuối cùng 04. Cơ bản-Thuật toán 1p 20.0% 86
0.Cộng hai số 03. Cơ bản-PP tính 1p 44.8% 676
Hoán đổi nhỏ nhất 05. Cấu trúc-Giải thuật 3 11.1% 10
0.Kiểm tra AB có cắt cả trục hoành và trục tung không 03. Cơ bản-PP tính 2 32.8% 325
0.Tìm hình chữ nhật có diện tích lớn nhì 03. Cơ bản-PP tính 2 24.1% 127
0.Tìm giá trị lớn nhất và tính tổng 03. Cơ bản-PP tính 2p 16.6% 192
0.Đếm có bao nhiêu phần tử trong dãy và kiểm tra dãy 03. Cơ bản-PP tính 2 22.6% 170
0.In ra độ dài các số 0 liền nhau dài nhất 03. Cơ bản-PP tính 2 43.5% 132
Bài toán trên dãy số 05. Cấu trúc-Giải thuật 4p 17.1% 8
0.Trung bình cộng 03. Cơ bản-PP tính 1p 27.6% 426
0.Sắp xếp chẵn/lẻ 03. Cơ bản-PP tính 1p 23.5% 224
0.Số lẻ / chẵn 03. Cơ bản-PP tính 1p 17.8% 316
0.cộng ma trận 03. Cơ bản-PP tính 1p 34.8% 235
0.cộng véc tơ 03. Cơ bản-PP tính 1p 49.8% 195
0.Đảo mảng ký tự 03. Cơ bản-PP tính 1p 37.1% 234
0.Tính diện tích hình chữ nhật 03. Cơ bản-PP tính 1p 40.2% 586
0.nhân ma trận 03. Cơ bản-PP tính 1p 34.4% 97
0.Phân tích ra thừa số nguyên tố 03. Cơ bản-PP tính 1p 36.7% 132
0.Đoạn số có tổng bằng nhau 05. Cấu trúc-Giải thuật 4p 21.5% 18
Bộ ba số bằng nhau 03. Cơ bản-PP tính 2 100.0% 6
Tính biểu thức 3 - dễ 03. Cơ bản-PP tính 1 29.6% 58
Ưu tiên 03. Cơ bản-PP tính 2 24.7% 30
Điểm trung chuyển xe buýt Cầu Giấy 04. Cơ bản-Thuật toán 2 32.1% 27
0.Tuổi của các con 03. Cơ bản-PP tính 1p 71.8% 541
0.Hình vuông 03. Cơ bản-PP tính 1p 52.6% 421
Thằng Bờm 20. Olympic 2p 19.4% 28
Alice 01. Bài mẫu 1p 68.5% 33
Bản làng vui vẻ 05. Cấu trúc-Giải thuật 3p 8.7% 2
Giá trị lớn nhất của trị tuyệt đối 03. Cơ bản-PP tính 1 49.2% 77
Mua nhà 03. Cơ bản-PP tính 1p 24.0% 22
Nhà soạn nhạc tài ba 02. Beginner-Ngôn ngữ lập trình 1 27.4% 140
Circle 03. Cơ bản-PP tính 1p 29.8% 636