Problems

Problem Category Points AC % Users
LTOL 2.Cơ bản-Ngôn ngữ lập trình 1p 38.4% 806
Tìm số nguyên tố 1.Bài mẫu 2 11.1% 148
Cưa gỗ ___ 1p 26.4% 183
Diện tích trung bình và diện tích lớn nhất 2.Cơ bản-Ngôn ngữ lập trình 1p 20.5% 216
Khôi phục cấp số cộng Ad-Hoc 2p 19.4% 126
Phân thân ___ 1p 33.2% 185
Life in an array ___ 2p 12.0% 54
Trung vị của k phần tử 5.Cấu trúc-giải thuật 3p 9.6% 31
Ba số nguyên Ad-Hoc 1p 13.4% 74
Faulty problem ___ 4p 10.1% 7
0.Bánh Chưng 4.Cơ bản-Thuật toán 3p 15.6% 482
0.Chia Team 7.Nâng cao-Thử thách 2p 30.1% 313
0.Tặng hoa Crush 4.Cơ bản-Thuật toán 4p 59.8% 133
0.Ghép đôi 3.Cơ bản-Phương pháp tính 1p 44.6% 1093
Teemo Hái Nấm BFS và DFS 4p 8.3% 27
Tic-Tac-Toe Ad-Hoc 1.5p 20.3% 54
0.Luffy thăm bạn 2.Cơ bản-Ngôn ngữ lập trình 2p 19.3% 364
0.Luffy và Sanji 3.Cơ bản-Phương pháp tính 2p 25.2% 352
0.Luffy và ước số 3.Cơ bản-Phương pháp tính 2p 10.0% 125
0.Quà Tết 3.Cơ bản-Phương pháp tính 2p 26.9% 273
0.Ngày tiếp theo 2.Cơ bản-Ngôn ngữ lập trình 1p 30.8% 855
5.Trò chơi mới 3.Cơ bản-Phương pháp tính 2p 24.7% 171
Bánh đa nem 2.Cơ bản-Ngôn ngữ lập trình 1p 60.5% 1524
Số đối xứng chẵn 2 3.Cơ bản-Phương pháp tính 2 40.0% 395
Cùng học linux Xâu ký tự 2 18.6% 45
Quán CaFe 3.Cơ bản-Phương pháp tính 2 25.8% 188
Quà Tết UTC 2020 Quy hoạch động 2p 18.8% 74
Easy Problem 7.Nâng cao-Thử thách 3p 17.6% 141
Tổng đặc biệt 2 4.Cơ bản-Thuật toán 3p 19.1% 123
Tìm số cuối cùng 4.Cơ bản-Thuật toán 2 25.6% 405
Tập viết chữ O ___ 1p 55.7% 173
Top 3 4.Cơ bản-Thuật toán 2p 16.0% 109
Thay xâu 4.Cơ bản-Thuật toán 3p 11.6% 26
Tổng trên đường chéo 2.Cơ bản-Ngôn ngữ lập trình 1p 24.1% 83
Đổi tiền nhanh Tham lam 1.5p 44.4% 257
Điền cấp số cộng 3.Cơ bản-Phương pháp tính 1.5p 18.6% 45
Sinh các xâu dấu ngoặc sai Quay lui 2p 12.0% 24
OLP16 - DÃY HÌNH VUÔNG ___ 2p 13.2% 30
Cận monodigit Tham lam 1.5p 16.6% 57
Bò Bestie Ad-Hoc 1p 61.4% 130
Danh sách sinh viên (Đề 2) ___ 3p 39.2% 18
Danh sách sinh viên (Đề 1) ___ 3p 14.3% 23
Vòng quanh thành phố 7.Nâng cao-Thử thách 4p 24.5% 12
Ngăn xếp giới hạn ___ 1p 28.6% 22
Hoán đổi phần tử hai dãy 4.Cơ bản-Thuật toán 1.5p 49.0% 79
Tom và Jerry ___ 1.5p 9.3% 31
Cắt đa giác ___ 1.5 27.8% 55
Màu điểm (Đề 1) ___ 3p 24.3% 15
Vẽ hình chữ nhật ___ 1p 47.7% 248
Đặt cờ hiệu 4.Cơ bản-Thuật toán 1p 33.3% 199