Problems

Problem Category Points AC % Users
0.Bánh Chưng 05. Cấu trúc-Giải thuật 3p 10.0% 123
0.Chia Team 07. Adv-Thử thách 2p 15.4% 59
0.Tặng hoa Crush 04. Cơ bản-Thuật toán 4p 62.5% 39
0.Ghép đôi 03. Cơ bản-PP tính 1p 40.0% 325
Teemo Hái Nấm BFS và DFS 4p 7.0% 8
0.Luffy thăm bạn 02. Beginner-Ngôn ngữ lập trình 2p 15.5% 78
0.Luffy và Sanji 03. Cơ bản-PP tính 2p 16.2% 65
0.Luffy và ước số 03. Cơ bản-PP tính 2p 12.9% 33
0.Quà Tết 03. Cơ bản-PP tính 2p 27.3% 85
0.Ngày tiếp theo 02. Beginner-Ngôn ngữ lập trình 1p 26.3% 218
5.Trò chơi mới 03. Cơ bản-PP tính 3p 20.1% 32
Bánh đa nem 02. Beginner-Ngôn ngữ lập trình 1p 61.2% 343
Số đối xứng chẵn 2 03. Cơ bản-PP tính 2p 52.2% 127
Cùng học linux Xâu ký tự 2 10.6% 10
Quán CaFe Map 2p 32.5% 69
Quà Tết UTC 2020 Quy hoạch động 2p 14.3% 24
Easy Problem 07. Adv-Thử thách 3p 15.1% 30
Tổng đặc biệt 2 04. Cơ bản-Thuật toán 3p 19.5% 31
Tìm số cuối cùng 04. Cơ bản-Thuật toán 1p 20.1% 105
0.Cộng hai số 03. Cơ bản-PP tính 1p 44.8% 693
Hoán đổi nhỏ nhất 05. Cấu trúc-Giải thuật 3 10.5% 10
0.Kiểm tra AB có cắt cả trục hoành và trục tung không 03. Cơ bản-PP tính 2 32.3% 331
0.Tìm hình chữ nhật có diện tích lớn nhì 03. Cơ bản-PP tính 2 24.4% 139
0.Tìm giá trị lớn nhất và tính tổng 03. Cơ bản-PP tính 2p 16.5% 198
0.Đếm có bao nhiêu phần tử trong dãy và kiểm tra dãy 03. Cơ bản-PP tính 2 22.3% 183
0.In ra độ dài các số 0 liền nhau dài nhất 03. Cơ bản-PP tính 2 41.8% 136
Bài toán trên dãy số 05. Cấu trúc-Giải thuật 4p 17.1% 8
0.Trung bình cộng 03. Cơ bản-PP tính 1p 27.6% 434
0.Sắp xếp chẵn/lẻ 03. Cơ bản-PP tính 1p 23.4% 235
0.Số lẻ / chẵn 03. Cơ bản-PP tính 1p 17.7% 324
0.cộng ma trận 03. Cơ bản-PP tính 1p 35.0% 253
0.cộng véc tơ 03. Cơ bản-PP tính 1p 50.2% 204
0.Đảo mảng ký tự 03. Cơ bản-PP tính 1p 36.7% 251
0.Tính diện tích hình chữ nhật 03. Cơ bản-PP tính 1p 40.1% 600
0.nhân ma trận 03. Cơ bản-PP tính 1p 33.1% 102
0.Phân tích ra thừa số nguyên tố 03. Cơ bản-PP tính 1p 36.5% 135
0.Đoạn số có tổng bằng nhau 05. Cấu trúc-Giải thuật 4p 21.4% 19
Bộ ba số bằng nhau 03. Cơ bản-PP tính 2 84.2% 11
Bội của ma trận 03. Cơ bản-PP tính 2 6.1% 10
Tính biểu thức 3 - dễ 03. Cơ bản-PP tính 1 29.0% 66
Ưu tiên 03. Cơ bản-PP tính 2 23.8% 33
Điểm trung chuyển xe buýt Cầu Giấy 04. Cơ bản-Thuật toán 2 29.6% 30
0.Tuổi của các con 03. Cơ bản-PP tính 1p 71.6% 555
0.Hình vuông 03. Cơ bản-PP tính 1p 52.6% 435
Bản làng vui vẻ 05. Cấu trúc-Giải thuật 3p 8.7% 2
Giá trị lớn nhất của trị tuyệt đối 03. Cơ bản-PP tính 1 49.1% 91
Mua nhà 03. Cơ bản-PP tính 1p 24.8% 49
Chia Kẹo 04. Cơ bản-Thuật toán 3p 15.0% 4
Nhà soạn nhạc tài ba 02. Beginner-Ngôn ngữ lập trình 1 26.8% 148
Circle 03. Cơ bản-PP tính 1p 30.1% 651