0.Ghép đôi


Submit solution

Points: 1 (partial)
Time limit: 1.0s
Memory limit: 977M

Author:
Problem type

Vì thấy lớp Đại học của mình hơi trầm nên Yasuo quyết định tổ chức trò chơi cần ghép đôi cho các bạn cùng lớp. Yasuo học ở Giao Thông nên số lượng giữa trai và gái trong lớp không thể đều nhau được thậm chí là có thể lệch nhau khá nhiều.

Vì vậy Yasuo muốn ghép đôi sao cho được nhiều cặp 1 nam 1 nữ nhất có thể. Nếu không được thì đồng giới đành phải ghép đôi với nhau.

Yasuo là lớp trưởng nhưng tính toán rất chậm. Bạn hãy giúp Yasuo xem lớp của Yasuo sẽ ghép được mấy cặp "1 nam 1 nữ" và mấy cặp đồng giới.

Input:

 • 1 dòng duy nhất chứa 2 số nguyên \(x,y (1<=x,y<=100)\) với \(x\) là số lượng nam, \(y\) là số lượng nữ trong lớp Yasuo.

Output:

 • In ra 2 số nguyên. Số nguyên đầu tiên là số căp "1 nam 1 nữ". Số nguyên thứ 2 là số cặp đồng giới.

Example:

Input:

3 1

Output:

1 1

Example 02:

Input:

2 3

Output:

2 0

Example 03:

Input:

7 3

Output:

3 2
utc

Comments


 • 0
  TQT_CNTT3_K61  commented on Feb. 16, 2021, 3:13 a.m. edit 4
  #include<stdio.h>
  #include<math.h>
  int main()
  {
    int x,y,a,b;
    scanf("%d%d",&x,&y);
    a = x<y ? x : y;
    b = abs(x-y)/2;
    printf("%d ",a);
    printf("%d",b); 
  }

 • 1
  vanhoangcnttva61  commented on Jan. 26, 2021, 10:39 a.m. edit 4
  #include<math.h>
  
  int main(){
    int x,y;
    printf("nhap so nam:");
    scanf("%d", &x);
    printf("nhap so nu:");
    scanf("%d", &y);
    int d = 0,f = 0;
    if(x <= y){
      d = x;
      f = y - x;
      printf("so cap khac gioi la:%d\nso cap dong goi la:%d", d, f );
    }else if(x >= y){
      d = y;
      f = x - y;
      printf("so cap khac gioi la:%d\nso cap dong gioi la:%d ", d, f);
    }
    return 0;
  }

 • 1
  DuongDinhHuy_cntt6_k61  commented on Nov. 22, 2020, 9:31 a.m. edited
  #include<stdio.h>
  #include<math.h>
  Int main(){
    Int a, b;
    printf("nhap so luong nam va nu: ");
    Scanf("%d%d",&a,&b);
    Int min=a<b?a:b;
    Int max=a<b?b:a;
    Int c=max-min;
    Float d=c/2;
    Printf("so cap khac gioi:%d\n so cap dong gioi:%f",min,d);
  }