Problems

Problem Category Points AC % Users
Thuật toán mã hóa Huffman 08. Hàng đợi ưu tiên 4 73.8% 22
Lại là Trinh thám 08. Hàng đợi ưu tiên 4 31.3% 18
Lại là giao hàng 08. Hàng đợi ưu tiên 5 30.6% 11
Phần tử trung vị 08. Hàng đợi ưu tiên 3 43.5% 34
Nối thanh kim loại 08. Hàng đợi ưu tiên 3 33.7% 83
Lắp ghép ống nước 08. Hàng đợi ưu tiên 2 42.9% 19
Giao hàng 08. Hàng đợi ưu tiên 3 32.3% 19
Trinh thám 08. Hàng đợi ưu tiên 4 26.4% 57
Đường đi ít chi phí nhất trong bài mọi con đường về không 08. Hàng đợi ưu tiên 4p 28.9% 10