Problems

Problem Category Points AC % Users
Thuật toán mã hóa Huffman Hàng đợi ưu tiên 4 69.1% 137
Lại là Trinh thám Hàng đợi ưu tiên 4 35.1% 142
Lại là giao hàng Hàng đợi ưu tiên 4 31.0% 58
Phần tử trung vị Hàng đợi ưu tiên 3 33.2% 151
Nối thanh kim loại Hàng đợi ưu tiên 3 46.6% 366
Lắp ghép ống nước Hàng đợi ưu tiên 2 33.6% 178
Giao hàng Hàng đợi ưu tiên 3 51.1% 207
Trinh thám Hàng đợi ưu tiên 4 43.5% 396
Đường đi ít chi phí nhất trong bài mọi con đường về không Hàng đợi ưu tiên 4p 26.6% 21