Problems

Problem Category Points AC % Users
Thuật toán mã hóa Huffman 08. Hàng đợi ưu tiên 4 76.3% 21
Lại là Trinh thám 08. Hàng đợi ưu tiên 4 30.7% 16
Lại là giao hàng 08. Hàng đợi ưu tiên 5 51.4% 10
Phần tử trung vị 08. Hàng đợi ưu tiên 3 43.9% 34
Nối thanh kim loại 08. Hàng đợi ưu tiên 3 34.3% 76
Lắp ghép ống nước 08. Hàng đợi ưu tiên 2 43.6% 19
Giao hàng 08. Hàng đợi ưu tiên 3 38.0% 10
Trinh thám 08. Hàng đợi ưu tiên 4 26.4% 43
Đường đi ít chi phí nhất trong bài mọi con đường về không 08. Hàng đợi ưu tiên 4p 39.1% 8