Problems

Problem Category Points AC % Users
LTOL 2.Cơ bản-Ngôn ngữ lập trình 1p 46.0% 257
0.Luffy thăm bạn 2.Cơ bản-Ngôn ngữ lập trình 2p 18.4% 247
0.Ngày tiếp theo 2.Cơ bản-Ngôn ngữ lập trình 1p 30.4% 663
Bánh đa nem 2.Cơ bản-Ngôn ngữ lập trình 1p 61.5% 1218
Bóc trứng 2.Cơ bản-Ngôn ngữ lập trình 1 32.7% 100
Cầu phương hình tròn 2.Cơ bản-Ngôn ngữ lập trình 1p 36.8% 89
Nhà soạn nhạc tài ba 2.Cơ bản-Ngôn ngữ lập trình 1 30.0% 620
Chuỗi vuông 2.Cơ bản-Ngôn ngữ lập trình 1 26.1% 57
5.Tổng 3 số nguyên 2.Cơ bản-Ngôn ngữ lập trình 1p 18.2% 200
5.Khớp Ảnh 2.Cơ bản-Ngôn ngữ lập trình 2 29.0% 65
5.Thời gian còn lại 2.Cơ bản-Ngôn ngữ lập trình 1 44.8% 585
5.Shadow Fiend 2.Cơ bản-Ngôn ngữ lập trình 1 51.4% 74
Thơ Haiku 2.Cơ bản-Ngôn ngữ lập trình 1 68.9% 447
Làm bài tập 2.Cơ bản-Ngôn ngữ lập trình 1 17.5% 296
Bàn phím của Rambo 2.Cơ bản-Ngôn ngữ lập trình 1 26.7% 105
Trò chơi với dãy số 2.Cơ bản-Ngôn ngữ lập trình 1 24.0% 86
Hotel 2.Cơ bản-Ngôn ngữ lập trình 1 40.0% 623
Chuỗi hoàn hảo 2.Cơ bản-Ngôn ngữ lập trình 1 60.2% 443
Đếm màu vỏ lon Monster Energy 2.Cơ bản-Ngôn ngữ lập trình 1 42.7% 468
Sơn cột 2.Cơ bản-Ngôn ngữ lập trình 1 45.5% 363
Rambo và phép toán trừ 2.Cơ bản-Ngôn ngữ lập trình 1 83.3% 271
3 gói kẹo 2.Cơ bản-Ngôn ngữ lập trình 1 55.2% 657
Rambo cắt cỏ 2.Cơ bản-Ngôn ngữ lập trình 1 20.7% 28
Thừa số đặc biệt 2.Cơ bản-Ngôn ngữ lập trình 2 18.5% 26
So sánh chiều cao 2.Cơ bản-Ngôn ngữ lập trình 1p 45.5% 86
Đong xu 2.Cơ bản-Ngôn ngữ lập trình 1.5p 14.2% 36
Gom Nhóm 2.Cơ bản-Ngôn ngữ lập trình 2 30.9% 110
Tiền Điện Nhà Dan 2.Cơ bản-Ngôn ngữ lập trình 1 51.7% 467
Cờ Vua 2.Cơ bản-Ngôn ngữ lập trình 1 57.4% 223
Count Similar Character 2.Cơ bản-Ngôn ngữ lập trình 1 67.8% 265
Rich Number 2.Cơ bản-Ngôn ngữ lập trình 1 37.7% 414
Sô Nguyên Tố Trong Dãy 2.Cơ bản-Ngôn ngữ lập trình 1 50.9% 272
Phân Loại Tam Giác 2.Cơ bản-Ngôn ngữ lập trình 1 46.8% 293
Các Đỉnh Núi 2.Cơ bản-Ngôn ngữ lập trình 1 29.7% 262
Thống kê số ca nhiễm COVID-19 2.Cơ bản-Ngôn ngữ lập trình 2 22.1% 71
Simple Calculate 2.Cơ bản-Ngôn ngữ lập trình 1p 68.9% 522
0.Bóng chuyền 2.Cơ bản-Ngôn ngữ lập trình 1p 6.8% 64
0.Tuổi trong ngày 2.Cơ bản-Ngôn ngữ lập trình 1p 61.8% 631
0.Ổ cắm điện 2.Cơ bản-Ngôn ngữ lập trình 1p 79.1% 539
0.Điểm trung bình 2.Cơ bản-Ngôn ngữ lập trình 1p 6.8% 81
Hai hóa đơn 2.Cơ bản-Ngôn ngữ lập trình 1p 34.4% 96
5.Vượt quá Z 2.Cơ bản-Ngôn ngữ lập trình 1p 36.3% 108
0.Số dương 2.Cơ bản-Ngôn ngữ lập trình 1p 43.6% 1120
0.t2r2.Thách thức của Bino 2.Cơ bản-Ngôn ngữ lập trình 1p 52.4% 596
0.Tăng dân số 2.Cơ bản-Ngôn ngữ lập trình 1p 21.0% 19
0.Kê khai mẫu tên 2.Cơ bản-Ngôn ngữ lập trình 1 32.2% 205
0.Đánh số trang bằng số La Mã 2.Cơ bản-Ngôn ngữ lập trình 1p 55.6% 140
0.Sáu số lẻ 2.Cơ bản-Ngôn ngữ lập trình 1p 53.0% 830
0.Số lớn nhất và vị trí 2.Cơ bản-Ngôn ngữ lập trình 1p 32.4% 541
0.Số và vị trí bé nhất 2.Cơ bản-Ngôn ngữ lập trình 1p 34.8% 420