Problems

Problem Category Points AC % Users
0.Luffy thăm bạn 02. Beginner-Ngôn ngữ lập trình 2p 16.8% 74
0.Ngày tiếp theo 02. Beginner-Ngôn ngữ lập trình 1p 26.4% 205
Bánh đa nem 02. Beginner-Ngôn ngữ lập trình 1p 60.3% 309
Nhà soạn nhạc tài ba 02. Beginner-Ngôn ngữ lập trình 1 27.4% 140
5.Tổng 3 số nguyên 02. Beginner-Ngôn ngữ lập trình 1p 18.3% 89
5.Khớp Ảnh 02. Beginner-Ngôn ngữ lập trình 2 32.5% 29
5.Thời gian còn lại 02. Beginner-Ngôn ngữ lập trình 1 45.5% 158
5.Shadow Fiend 02. Beginner-Ngôn ngữ lập trình 1 70.4% 16
Thơ Haiku 02. Beginner-Ngôn ngữ lập trình 1 68.6% 105
Làm bài tập 02. Beginner-Ngôn ngữ lập trình 1 13.3% 78
Bàn phím của Rambo 02. Beginner-Ngôn ngữ lập trình 1 34.1% 25
Trò chơi với dãy số 02. Beginner-Ngôn ngữ lập trình 1 21.2% 18
Hotel 02. Beginner-Ngôn ngữ lập trình 1 45.0% 127
Chuỗi hoàn hảo 02. Beginner-Ngôn ngữ lập trình 1 49.3% 32
Đếm màu vỏ lon Monster Energy 02. Beginner-Ngôn ngữ lập trình 1 47.5% 121
Sơn cột 02. Beginner-Ngôn ngữ lập trình 1 29.6% 54
Rambo và phép toán trừ 02. Beginner-Ngôn ngữ lập trình 1 88.0% 41
3 gói kẹo 02. Beginner-Ngôn ngữ lập trình 1 50.2% 179
Rambo cắt cỏ 02. Beginner-Ngôn ngữ lập trình 1 28.6% 2
Thừa số đặc biệt 02. Beginner-Ngôn ngữ lập trình 2 19.0% 7
0.Hello EEEC 02. Beginner-Ngôn ngữ lập trình 1 76.2% 276
Gom Nhóm 02. Beginner-Ngôn ngữ lập trình 2 31.1% 25
Thống kê số ca nhiễm COVID-19 02. Beginner-Ngôn ngữ lập trình 2 22.9% 36
Simple Calculate 02. Beginner-Ngôn ngữ lập trình 1p 66.8% 269
0.Bóng chuyền 02. Beginner-Ngôn ngữ lập trình 1p 6.5% 15
0.Tuổi trong ngày 02. Beginner-Ngôn ngữ lập trình 1p 59.5% 316
0.Ổ cắm điện 02. Beginner-Ngôn ngữ lập trình 1p 80.4% 336
0.Điểm trung bình 02. Beginner-Ngôn ngữ lập trình 1p 7.9% 54
Hai hóa đơn 02. Beginner-Ngôn ngữ lập trình 1p 18.7% 11
5.Vượt quá Z 02. Beginner-Ngôn ngữ lập trình 1p 39.7% 19
0.Số dương 02. Beginner-Ngôn ngữ lập trình 1p 41.2% 477
0.t2r2.Thách thức của Bino 02. Beginner-Ngôn ngữ lập trình 1p 43.4% 154
0.Tăng dân số 02. Beginner-Ngôn ngữ lập trình 1p 20.3% 11
0.Kê khai mẫu tên 02. Beginner-Ngôn ngữ lập trình 1 35.3% 98
0.Đánh số trang bằng số La Mã 02. Beginner-Ngôn ngữ lập trình 1p 48.1% 33
0.Sáu số lẻ 02. Beginner-Ngôn ngữ lập trình 1p 55.4% 247
0.t2r2.Số lớn nhất và vị trí 02. Beginner-Ngôn ngữ lập trình 1p 34.8% 182
0.Số và vị trí bé nhất 02. Beginner-Ngôn ngữ lập trình 1p 35.6% 247
0.Vùng bên phải 02. Beginner-Ngôn ngữ lập trình 1p 44.8% 78
0.Cực dễ 02. Beginner-Ngôn ngữ lập trình 1p 61.0% 465
5.Trình tự của số và tổng 02. Beginner-Ngôn ngữ lập trình 1p 38.9% 50
Thể tích khối cầu 02. Beginner-Ngôn ngữ lập trình 1p 36.2% 594
Lặn 02. Beginner-Ngôn ngữ lập trình 1p 18.8% 5
0.Tiền giấy và Tiền xu 02. Beginner-Ngôn ngữ lập trình 2p 12.4% 76
Trận đánh Pomekons 02. Beginner-Ngôn ngữ lập trình 1p 27.8% 3
5.Grenais 02. Beginner-Ngôn ngữ lập trình 1p 60.0% 2
0.Tọa độ của một điểm 02. Beginner-Ngôn ngữ lập trình 1p 40.1% 384
Xây dựng nhà 02. Beginner-Ngôn ngữ lập trình 1p 64.3% 6
0.Thuế 02. Beginner-Ngôn ngữ lập trình 1p 40.5% 111
0.Dãy Fibonacci đơn giản 02. Beginner-Ngôn ngữ lập trình 1p 38.5% 258