Problems

Problem Category Points AC % Users
LTOL 2.Cơ bản-Ngôn ngữ lập trình 1p 39.4% 686
Diện tích trung bình và diện tích lớn nhất 2.Cơ bản-Ngôn ngữ lập trình 1p 21.4% 138
0.Luffy thăm bạn 2.Cơ bản-Ngôn ngữ lập trình 2p 19.0% 319
0.Ngày tiếp theo 2.Cơ bản-Ngôn ngữ lập trình 1p 30.6% 782
Bánh đa nem 2.Cơ bản-Ngôn ngữ lập trình 1p 61.1% 1424
Tổng trên đường chéo 2.Cơ bản-Ngôn ngữ lập trình 1p 24.0% 44
Xâu thuần 2.Cơ bản-Ngôn ngữ lập trình 1 27.9% 124
Bóc trứng 2.Cơ bản-Ngôn ngữ lập trình 1 33.6% 165
Smol sudoku 2.Cơ bản-Ngôn ngữ lập trình 1 29.0% 122
Chữ cái thiếu 2.Cơ bản-Ngôn ngữ lập trình 1p 57.2% 102
Cầu phương hình tròn 2.Cơ bản-Ngôn ngữ lập trình 1p 38.3% 137
Điểm trắc nghiệm 2.Cơ bản-Ngôn ngữ lập trình 1p 65.0% 105
Viết số La Mã 2.Cơ bản-Ngôn ngữ lập trình 1p 64.5% 145
Nhà soạn nhạc tài ba 2.Cơ bản-Ngôn ngữ lập trình 1 27.4% 786
Chuỗi vuông 2.Cơ bản-Ngôn ngữ lập trình 1 28.9% 96
5.Tổng 3 số nguyên 2.Cơ bản-Ngôn ngữ lập trình 1p 18.7% 230
5.Khớp Ảnh 2.Cơ bản-Ngôn ngữ lập trình 2 28.1% 74
5.Thời gian còn lại 2.Cơ bản-Ngôn ngữ lập trình 1 46.1% 712
5.Shadow Fiend 2.Cơ bản-Ngôn ngữ lập trình 1 51.5% 86
Thơ Haiku 2.Cơ bản-Ngôn ngữ lập trình 1 70.1% 504
Làm bài tập 2.Cơ bản-Ngôn ngữ lập trình 1 18.2% 359
Bàn phím của Rambo 2.Cơ bản-Ngôn ngữ lập trình 1 29.1% 135
Trò chơi với dãy số 2.Cơ bản-Ngôn ngữ lập trình 1 23.9% 99
Hotel 2.Cơ bản-Ngôn ngữ lập trình 1 41.4% 740
Chuỗi hoàn hảo 2.Cơ bản-Ngôn ngữ lập trình 1 59.5% 491
Đếm màu vỏ lon Monster Energy 2.Cơ bản-Ngôn ngữ lập trình 1 43.7% 515
Sơn cột 2.Cơ bản-Ngôn ngữ lập trình 1 45.1% 400
Rambo và phép toán trừ 2.Cơ bản-Ngôn ngữ lập trình 1 82.8% 367
3 gói kẹo 2.Cơ bản-Ngôn ngữ lập trình 1 55.3% 730
Rambo cắt cỏ 2.Cơ bản-Ngôn ngữ lập trình 1 22.1% 39
Thừa số đặc biệt 2.Cơ bản-Ngôn ngữ lập trình 2 19.1% 30
So sánh chiều cao 2.Cơ bản-Ngôn ngữ lập trình 1p 41.1% 192
Đong xu 2.Cơ bản-Ngôn ngữ lập trình 1.5p 12.7% 46
Gom Nhóm 2.Cơ bản-Ngôn ngữ lập trình 2 30.9% 119
Tiền Điện Nhà Dan 2.Cơ bản-Ngôn ngữ lập trình 1 48.3% 590
Cờ Vua 2.Cơ bản-Ngôn ngữ lập trình 1 59.4% 263
Count Similar Character 2.Cơ bản-Ngôn ngữ lập trình 1 68.3% 302
Rich Number 2.Cơ bản-Ngôn ngữ lập trình 1 37.8% 464
Sô Nguyên Tố Trong Dãy 2.Cơ bản-Ngôn ngữ lập trình 1 48.5% 316
Phân Loại Tam Giác 2.Cơ bản-Ngôn ngữ lập trình 1 44.3% 337
Các Đỉnh Núi 2.Cơ bản-Ngôn ngữ lập trình 1 31.5% 307
Thống kê số ca nhiễm COVID-19 2.Cơ bản-Ngôn ngữ lập trình 2 22.0% 77
Simple Calculate 2.Cơ bản-Ngôn ngữ lập trình 1p 70.9% 636
0.Bóng chuyền 2.Cơ bản-Ngôn ngữ lập trình 1p 7.5% 77
0.Tuổi trong ngày 2.Cơ bản-Ngôn ngữ lập trình 1p 62.5% 686
0.Ổ cắm điện 2.Cơ bản-Ngôn ngữ lập trình 1p 79.5% 569
Điểm trung bình nâng cao 2.Cơ bản-Ngôn ngữ lập trình 1p 6.8% 92
Hai hóa đơn 2.Cơ bản-Ngôn ngữ lập trình 1p 32.3% 102
5.Vượt quá Z 2.Cơ bản-Ngôn ngữ lập trình 1p 34.9% 157
0.Số dương 2.Cơ bản-Ngôn ngữ lập trình 1p 44.3% 1254