Problems

Problem Category Points AC % Users
0.Luffy thăm bạn 02. Beginner-Ngôn ngữ lập trình 2p 15.5% 78
0.Ngày tiếp theo 02. Beginner-Ngôn ngữ lập trình 1p 26.3% 218
Bánh đa nem 02. Beginner-Ngôn ngữ lập trình 1p 61.2% 343
Nhà soạn nhạc tài ba 02. Beginner-Ngôn ngữ lập trình 1 26.8% 148
5.Tổng 3 số nguyên 02. Beginner-Ngôn ngữ lập trình 1p 18.2% 96
5.Khớp Ảnh 02. Beginner-Ngôn ngữ lập trình 2 32.5% 29
5.Thời gian còn lại 02. Beginner-Ngôn ngữ lập trình 1 45.2% 174
5.Shadow Fiend 02. Beginner-Ngôn ngữ lập trình 1 64.5% 17
Thơ Haiku 02. Beginner-Ngôn ngữ lập trình 1 67.1% 114
Làm bài tập 02. Beginner-Ngôn ngữ lập trình 1 13.6% 88
Bàn phím của Rambo 02. Beginner-Ngôn ngữ lập trình 1 32.0% 26
Trò chơi với dãy số 02. Beginner-Ngôn ngữ lập trình 1 22.0% 19
Hotel 02. Beginner-Ngôn ngữ lập trình 1 44.3% 139
Chuỗi hoàn hảo 02. Beginner-Ngôn ngữ lập trình 1 47.3% 40
Đếm màu vỏ lon Monster Energy 02. Beginner-Ngôn ngữ lập trình 1 47.9% 138
Sơn cột 02. Beginner-Ngôn ngữ lập trình 1 30.1% 59
Rambo và phép toán trừ 02. Beginner-Ngôn ngữ lập trình 1 86.9% 49
3 gói kẹo 02. Beginner-Ngôn ngữ lập trình 1 49.9% 190
Rambo cắt cỏ 02. Beginner-Ngôn ngữ lập trình 1 28.6% 2
Thừa số đặc biệt 02. Beginner-Ngôn ngữ lập trình 2 14.3% 7
Easy problem 2 02. Beginner-Ngôn ngữ lập trình 1 19.0% 46
0.Hello EEEC 02. Beginner-Ngôn ngữ lập trình 1 76.1% 296
Thi học kì 02. Beginner-Ngôn ngữ lập trình 2p 31.1% 24
Gom Nhóm 02. Beginner-Ngôn ngữ lập trình 2 30.8% 27
Thống kê số ca nhiễm COVID-19 02. Beginner-Ngôn ngữ lập trình 2 23.1% 37
Simple Calculate 02. Beginner-Ngôn ngữ lập trình 1p 67.1% 280
0.Bóng chuyền 02. Beginner-Ngôn ngữ lập trình 1p 6.3% 15
0.Tuổi trong ngày 02. Beginner-Ngôn ngữ lập trình 1p 60.1% 334
0.Ổ cắm điện 02. Beginner-Ngôn ngữ lập trình 1p 80.3% 342
0.Điểm trung bình 02. Beginner-Ngôn ngữ lập trình 1p 7.7% 55
Hai hóa đơn 02. Beginner-Ngôn ngữ lập trình 1p 18.7% 11
5.Vượt quá Z 02. Beginner-Ngôn ngữ lập trình 1p 39.7% 19
0.Số dương 02. Beginner-Ngôn ngữ lập trình 1p 40.6% 490
0.t2r2.Thách thức của Bino 02. Beginner-Ngôn ngữ lập trình 1p 44.2% 162
0.Tăng dân số 02. Beginner-Ngôn ngữ lập trình 1p 20.3% 11
0.Kê khai mẫu tên 02. Beginner-Ngôn ngữ lập trình 1 35.2% 103
0.Đánh số trang bằng số La Mã 02. Beginner-Ngôn ngữ lập trình 1p 50.0% 36
0.Sáu số lẻ 02. Beginner-Ngôn ngữ lập trình 1p 53.8% 261
0.t2r2.Số lớn nhất và vị trí 02. Beginner-Ngôn ngữ lập trình 1p 35.2% 189
0.Số và vị trí bé nhất 02. Beginner-Ngôn ngữ lập trình 1p 36.4% 256
0.Vùng bên phải 02. Beginner-Ngôn ngữ lập trình 1p 44.8% 84
0.Cực dễ 02. Beginner-Ngôn ngữ lập trình 1p 61.0% 476
5.Trình tự của số và tổng 02. Beginner-Ngôn ngữ lập trình 1p 33.6% 56
Thể tích khối cầu 02. Beginner-Ngôn ngữ lập trình 1p 36.7% 612
Lặn 02. Beginner-Ngôn ngữ lập trình 1p 18.8% 5
0.Tiền giấy và Tiền xu 02. Beginner-Ngôn ngữ lập trình 2p 12.1% 77
Trận đánh Pomekons 02. Beginner-Ngôn ngữ lập trình 1p 27.8% 3
5.Grenais 02. Beginner-Ngôn ngữ lập trình 1p 60.0% 2
0.Tọa độ của một điểm 02. Beginner-Ngôn ngữ lập trình 1p 41.2% 420
Xây dựng nhà 02. Beginner-Ngôn ngữ lập trình 1p 64.3% 6