Problems

Problem Category Points AC % Users
LTOL 2.Cơ bản-Ngôn ngữ lập trình 1p 38.6% 794
Diện tích trung bình và diện tích lớn nhất 2.Cơ bản-Ngôn ngữ lập trình 1p 20.3% 204
0.Luffy thăm bạn 2.Cơ bản-Ngôn ngữ lập trình 2p 19.4% 361
0.Ngày tiếp theo 2.Cơ bản-Ngôn ngữ lập trình 1p 30.4% 841
Bánh đa nem 2.Cơ bản-Ngôn ngữ lập trình 1p 60.7% 1507
Tổng trên đường chéo 2.Cơ bản-Ngôn ngữ lập trình 1p 23.4% 74
Xâu thuần 2.Cơ bản-Ngôn ngữ lập trình 1 28.2% 164
Bóc trứng 2.Cơ bản-Ngôn ngữ lập trình 1 32.1% 195
Smol sudoku 2.Cơ bản-Ngôn ngữ lập trình 1 29.2% 163
Chữ cái thiếu 2.Cơ bản-Ngôn ngữ lập trình 1p 47.3% 137
Cầu phương hình tròn 2.Cơ bản-Ngôn ngữ lập trình 1p 39.1% 157
Điểm trắc nghiệm 2.Cơ bản-Ngôn ngữ lập trình 1p 58.8% 144
Viết số La Mã 2.Cơ bản-Ngôn ngữ lập trình 1p 65.0% 170
Nhà soạn nhạc tài ba 2.Cơ bản-Ngôn ngữ lập trình 1 26.9% 853
Chuỗi vuông 2.Cơ bản-Ngôn ngữ lập trình 1 28.9% 114
5.Tổng 3 số nguyên 2.Cơ bản-Ngôn ngữ lập trình 1p 18.9% 256
5.Khớp Ảnh 2.Cơ bản-Ngôn ngữ lập trình 2 28.0% 82
5.Thời gian còn lại 2.Cơ bản-Ngôn ngữ lập trình 1 46.5% 749
5.Shadow Fiend 2.Cơ bản-Ngôn ngữ lập trình 1 53.7% 104
Thơ Haiku 2.Cơ bản-Ngôn ngữ lập trình 1 69.9% 541
Làm bài tập 2.Cơ bản-Ngôn ngữ lập trình 1 18.6% 391
Bàn phím của Rambo 2.Cơ bản-Ngôn ngữ lập trình 1 30.1% 159
Trò chơi với dãy số 2.Cơ bản-Ngôn ngữ lập trình 1 24.7% 115
Hotel 2.Cơ bản-Ngôn ngữ lập trình 1 41.6% 774
Chuỗi hoàn hảo 2.Cơ bản-Ngôn ngữ lập trình 1 57.8% 521
Đếm màu vỏ lon Monster Energy 2.Cơ bản-Ngôn ngữ lập trình 1 44.4% 552
Sơn cột 2.Cơ bản-Ngôn ngữ lập trình 1 45.1% 430
Rambo và phép toán trừ 2.Cơ bản-Ngôn ngữ lập trình 1 82.6% 392
3 gói kẹo 2.Cơ bản-Ngôn ngữ lập trình 1 55.1% 807
Rambo cắt cỏ 2.Cơ bản-Ngôn ngữ lập trình 1 22.5% 49
Thừa số đặc biệt 2.Cơ bản-Ngôn ngữ lập trình 2 18.1% 40
So sánh chiều cao 2.Cơ bản-Ngôn ngữ lập trình 1p 38.3% 216
Đong xu 2.Cơ bản-Ngôn ngữ lập trình 1.5p 10.8% 57
Gom Nhóm 2.Cơ bản-Ngôn ngữ lập trình 2 31.0% 142
Cờ Vua 2.Cơ bản-Ngôn ngữ lập trình 1 60.0% 300
Count Similar Character 2.Cơ bản-Ngôn ngữ lập trình 1 68.1% 338
Rich Number 2.Cơ bản-Ngôn ngữ lập trình 1 38.5% 504
Sô Nguyên Tố Trong Dãy 2.Cơ bản-Ngôn ngữ lập trình 1 50.1% 356
Phân Loại Tam Giác 2.Cơ bản-Ngôn ngữ lập trình 1 44.3% 370
Các Đỉnh Núi 2.Cơ bản-Ngôn ngữ lập trình 1 33.5% 341
Thống kê số ca nhiễm COVID-19 2.Cơ bản-Ngôn ngữ lập trình 2 22.8% 84
Simple Calculate 2.Cơ bản-Ngôn ngữ lập trình 1p 70.6% 660
0.Bóng chuyền 2.Cơ bản-Ngôn ngữ lập trình 1p 8.1% 86
0.Tuổi trong ngày 2.Cơ bản-Ngôn ngữ lập trình 1p 63.1% 730
0.Ổ cắm điện 2.Cơ bản-Ngôn ngữ lập trình 1p 79.8% 608
Điểm trung bình nâng cao 2.Cơ bản-Ngôn ngữ lập trình 1p 7.0% 99
Hai hóa đơn 2.Cơ bản-Ngôn ngữ lập trình 1p 30.0% 109
5.Vượt quá Z 2.Cơ bản-Ngôn ngữ lập trình 1p 33.8% 168
0.Số dương 2.Cơ bản-Ngôn ngữ lập trình 1p 44.2% 1313
0.t2r2.Thách thức của Bino 2.Cơ bản-Ngôn ngữ lập trình 1p 52.8% 665