3 gói kẹo


Submit solution

Points: 1
Time limit: 1.0s
Memory limit: 25M

Author:
Problem type
Allowed languages
Ada, Assembly, Awk, C, C++, C11, CLANG, CLANGX, Classical, COBOL, Coffee, CSC, D lang, DART, F95, FORTH, Fortrn, GAS32, GO, Haskell, Itercal, Java, kotlin, LEAN, LISP, LUA, MONOVB, Nasm, OCAML, Pascal, Perl, php, PIKE, prolog, Pypy, Python, Ruby 2, RUST, Scala, SCM, SED, SWIFT, TCL, TUR, V8JS, VB, ZIG

Hai thằng em trời đánh của Rambo đang tranh nhau với những túi kẹo và chính xác hơn là có 3 túi, mỗi túi sẽ có lần lượt là A, B, C cái kẹo. Thấy vậy Rambo liền cố gắng chia đều chỗ kẹo đó cho 2 người em của mình để chúng khỏi tranh nhau. Tuy nhiên Rambo không được phép bóc gói kẹo ra và toàn bộ gọi số kẹo trong gói phải đưa cho một trong 2 đứa em. Hãy giúp Rambo chia kẹo sao cho mỗi người em có số kẹo bằng nhau.

Input:

  • Dòng duy nhất gồm 3 số nguyên A, B, C tương ứng với số kẹo của mỗi túi \((1 \le A, B, C \le 100)\)

Output:

  • In ra "Yes" nếu Rambo có thể chia đều kẹo cho 2 người em và "No" nếu không thể

Example:

Input 1:

10 30 20

Output 1:

Yes

Giải thích

Chia cho một đứa 10 + 20 và một đứa 30

Input 2:

30 30 100

Output 2:

No

Comments