Problems

Problem Category Points AC % Users
0.Ghép đôi 3. Cơ bản-PP tính 1p 43.6% 659
0.Luffy và Sanji 3. Cơ bản-PP tính 2p 28.6% 250
0.Luffy và ước số 3. Cơ bản-PP tính 2p 11.1% 78
0.Quà Tết 3. Cơ bản-PP tính 2p 26.4% 165
5.Trò chơi mới 3. Cơ bản-PP tính 3p 24.8% 99
Số đối xứng chẵn 2 3. Cơ bản-PP tính 2 38.5% 238
Quán CaFe 3. Cơ bản-PP tính 2 28.4% 113
Nếu cuộc đời này mất đi sự khởi nguồn 3. Cơ bản-PP tính 2 35.1% 64
Trị tuyệt đối lớn nhất 3. Cơ bản-PP tính 2 25.5% 64
0.Cộng hai số 3. Cơ bản-PP tính 1p 49.0% 1044
0.Kiểm tra AB có cắt cả trục hoành và trục tung không 3. Cơ bản-PP tính 2 37.9% 535
0.Tìm hình chữ nhật có diện tích lớn nhì 3. Cơ bản-PP tính 2 27.1% 261
0.Tìm giá trị lớn nhất và tính tổng 3. Cơ bản-PP tính 2 20.0% 453
0.Đếm có bao nhiêu phần tử trong dãy và kiểm tra dãy 3. Cơ bản-PP tính 2 29.3% 400
0.In ra độ dài các số 0 liền nhau dài nhất 3. Cơ bản-PP tính 2 45.8% 309
0.Trung bình cộng 3. Cơ bản-PP tính 1p 25.5% 581
0.Sắp xếp chẵn/lẻ 3. Cơ bản-PP tính 1p 22.3% 395
0.Số lẻ / chẵn 3. Cơ bản-PP tính 1p 20.5% 622
0.cộng ma trận 3. Cơ bản-PP tính 1p 44.3% 452
cộng véc tơ 3. Cơ bản-PP tính 1p 52.7% 358
0.Đảo mảng ký tự 3. Cơ bản-PP tính 1p 43.8% 479
0.nhân ma trận 3. Cơ bản-PP tính 1p 39.1% 200
0.Phân tích ra thừa số nguyên tố 3. Cơ bản-PP tính 1p 49.0% 332
Ưu tiên 3. Cơ bản-PP tính 2 29.7% 100
0.Tuổi của các con 3. Cơ bản-PP tính 1p 64.6% 921
0.Hình vuông 3. Cơ bản-PP tính 1p 58.4% 925
Cân bằng về 1 3. Cơ bản-PP tính 2 20.4% 12
Kẹo xanh kẹo đỏ 3. Cơ bản-PP tính 2p 41.7% 77
Cân đẩu vân 3. Cơ bản-PP tính 2 24.1% 51
Circle 3. Cơ bản-PP tính 1p 30.9% 1173
Định dạng 24h 3. Cơ bản-PP tính 1 26.0% 86
5.Chọn Team 3. Cơ bản-PP tính 3 24.4% 48
5.Hàm Max 3. Cơ bản-PP tính 2 31.9% 99
Go and Back 3. Cơ bản-PP tính 2 72.2% 9
Đồng hồ 3. Cơ bản-PP tính 2 32.8% 170
Những chữ số đen đủi 3. Cơ bản-PP tính 3 34.5% 68
Chơi bài 3 người 3. Cơ bản-PP tính 2 35.8% 35
Bộ 3 cấp số nhân 3. Cơ bản-PP tính 3 9.9% 18
Bội số đặc biệt 3. Cơ bản-PP tính 3 30.2% 42
Tổng đặc biệt 3. Cơ bản-PP tính 2 20.9% 66
Biểu thức tổng đặc biệt 3. Cơ bản-PP tính 3 35.2% 22
0.Equation 3. Cơ bản-PP tính 1p 35.6% 650
Sàng Eratosthenes 3. Cơ bản-PP tính 3 33.6% 91
Bội chung 3. Cơ bản-PP tính 2 41.1% 101
Số thứ k 3. Cơ bản-PP tính 2 30.5% 107
Bán vé 3. Cơ bản-PP tính 2 38.6% 207
PRIME 18 3. Cơ bản-PP tính 2 24.0% 95
Làm Thêm 3. Cơ bản-PP tính 2 37.7% 196
Huyền thoại Yasou 3. Cơ bản-PP tính 2 24.6% 78
Ngọn Hải Đăng 3. Cơ bản-PP tính 2 21.4% 90