Problems

Problem Category Points AC % Users
0.Ghép đôi 03. Cơ bản-PP tính 1p 40.0% 325
0.Luffy và Sanji 03. Cơ bản-PP tính 2p 16.2% 65
0.Luffy và ước số 03. Cơ bản-PP tính 2p 12.9% 33
0.Quà Tết 03. Cơ bản-PP tính 2p 27.3% 85
5.Trò chơi mới 03. Cơ bản-PP tính 3p 20.1% 32
Số đối xứng chẵn 2 03. Cơ bản-PP tính 2p 52.2% 127
0.Cộng hai số 03. Cơ bản-PP tính 1p 44.8% 693
0.Kiểm tra AB có cắt cả trục hoành và trục tung không 03. Cơ bản-PP tính 2 32.3% 331
0.Tìm hình chữ nhật có diện tích lớn nhì 03. Cơ bản-PP tính 2 24.4% 139
0.Tìm giá trị lớn nhất và tính tổng 03. Cơ bản-PP tính 2p 16.5% 198
0.Đếm có bao nhiêu phần tử trong dãy và kiểm tra dãy 03. Cơ bản-PP tính 2 22.3% 183
0.In ra độ dài các số 0 liền nhau dài nhất 03. Cơ bản-PP tính 2 41.8% 136
0.Trung bình cộng 03. Cơ bản-PP tính 1p 27.6% 434
0.Sắp xếp chẵn/lẻ 03. Cơ bản-PP tính 1p 23.4% 235
0.Số lẻ / chẵn 03. Cơ bản-PP tính 1p 17.7% 324
0.cộng ma trận 03. Cơ bản-PP tính 1p 35.0% 253
0.cộng véc tơ 03. Cơ bản-PP tính 1p 50.2% 204
0.Đảo mảng ký tự 03. Cơ bản-PP tính 1p 36.7% 251
0.Tính diện tích hình chữ nhật 03. Cơ bản-PP tính 1p 40.1% 600
0.nhân ma trận 03. Cơ bản-PP tính 1p 33.1% 102
0.Phân tích ra thừa số nguyên tố 03. Cơ bản-PP tính 1p 36.5% 135
Bộ ba số bằng nhau 03. Cơ bản-PP tính 2 84.2% 11
Bội của ma trận 03. Cơ bản-PP tính 2 6.1% 10
Tính biểu thức 3 - dễ 03. Cơ bản-PP tính 1 29.0% 66
Ưu tiên 03. Cơ bản-PP tính 2 23.8% 33
0.Tuổi của các con 03. Cơ bản-PP tính 1p 71.6% 555
0.Hình vuông 03. Cơ bản-PP tính 1p 52.6% 435
Giá trị lớn nhất của trị tuyệt đối 03. Cơ bản-PP tính 1 49.1% 91
Mua nhà 03. Cơ bản-PP tính 1p 24.8% 49
Circle 03. Cơ bản-PP tính 1p 30.1% 651
Định dạng 24h 03. Cơ bản-PP tính 1 31.2% 42
5.Chọn Team 03. Cơ bản-PP tính 3 27.4% 22
5.Hàm Max 03. Cơ bản-PP tính 2 24.5% 48
Go and Back 03. Cơ bản-PP tính 2 83.3% 5
Đồng hồ 03. Cơ bản-PP tính 2 19.9% 40
Những chữ số đen đủi 03. Cơ bản-PP tính 3 22.2% 24
Chơi bài 3 người 03. Cơ bản-PP tính 2 35.0% 16
Bộ 3 cấp số nhân 03. Cơ bản-PP tính 3 8.2% 10
Bội số đặc biệt 03. Cơ bản-PP tính 3 22.1% 14
Tổng đặc biệt 03. Cơ bản-PP tính 2 23.7% 35
Biểu thức tổng đặc biệt 03. Cơ bản-PP tính 3 31.9% 15
Dãy con có tổng lớn nhất 03. Cơ bản-PP tính 2 34.4% 18
Chia hết cho 11 03. Cơ bản-PP tính 2p 7.1% 12
0.Equation 03. Cơ bản-PP tính 1p 30.2% 455
Số độc nhất 03. Cơ bản-PP tính 2p 48.0% 10
Thẻ Bài 03. Cơ bản-PP tính 2p 39.5% 12
Sai số của số thực 03. Cơ bản-PP tính 2 6.5% 10
Bán vé 03. Cơ bản-PP tính 2 24.8% 44
PRIME 18 03. Cơ bản-PP tính 2 15.6% 30
Hiệu lớn nhất 03. Cơ bản-PP tính 2 15.9% 8