Problems

Problem Category Points AC % Users
0.Ghép đôi 3.Cơ bản-Phương pháp tính 1p 43.3% 755
0.Luffy và Sanji 3.Cơ bản-Phương pháp tính 2p 28.2% 273
0.Luffy và ước số 3.Cơ bản-Phương pháp tính 2p 11.1% 86
0.Quà Tết 3.Cơ bản-Phương pháp tính 2p 25.9% 183
5.Trò chơi mới 3.Cơ bản-Phương pháp tính 2p 24.3% 108
Số đối xứng chẵn 2 3.Cơ bản-Phương pháp tính 2 38.9% 266
Quán CaFe 3.Cơ bản-Phương pháp tính 2 27.5% 125
Nếu cuộc đời này mất đi sự khởi nguồn 3.Cơ bản-Phương pháp tính 2 37.1% 78
Tìm điểm thuộc tam giác xa với một điểm cho trước nhất 3.Cơ bản-Phương pháp tính 1.5p 81.8% 8
Trị tuyệt đối lớn nhất 3.Cơ bản-Phương pháp tính 2 24.6% 84
0.Cộng hai số 3.Cơ bản-Phương pháp tính 1p 50.1% 1192
0.Kiểm tra AB có cắt cả trục hoành và trục tung không 3.Cơ bản-Phương pháp tính 2 37.5% 569
0.Tìm hình chữ nhật có diện tích lớn nhì 3.Cơ bản-Phương pháp tính 2 27.0% 284
0.Tìm giá trị lớn nhất và tính tổng 3.Cơ bản-Phương pháp tính 2 19.8% 499
0.Đếm có bao nhiêu phần tử trong dãy và kiểm tra dãy 3.Cơ bản-Phương pháp tính 2 28.5% 442
0.In ra độ dài các số 0 liền nhau dài nhất 3.Cơ bản-Phương pháp tính 2 45.7% 333
0.Trung bình cộng 3.Cơ bản-Phương pháp tính 1p 25.8% 627
0.Sắp xếp chẵn/lẻ 3.Cơ bản-Phương pháp tính 1p 21.9% 429
0.Số lẻ / chẵn 3.Cơ bản-Phương pháp tính 1p 20.1% 666
0.cộng ma trận 3.Cơ bản-Phương pháp tính 1p 43.5% 548
cộng véc tơ 3.Cơ bản-Phương pháp tính 1p 54.0% 391
0.Đảo mảng ký tự 3.Cơ bản-Phương pháp tính 1p 43.6% 510
0.Tính diện tích hình chữ nhật 3.Cơ bản-Phương pháp tính 1p 44.5% 1188
0.nhân ma trận 3.Cơ bản-Phương pháp tính 1p 40.1% 279
0.Phân tích ra thừa số nguyên tố 3.Cơ bản-Phương pháp tính 1p 49.8% 363
Ưu tiên 3.Cơ bản-Phương pháp tính 2 31.0% 120
0.Tuổi của các con 3.Cơ bản-Phương pháp tính 1p 65.3% 960
0.Hình vuông 3.Cơ bản-Phương pháp tính 1p 58.7% 964
Cân bằng về 1 3.Cơ bản-Phương pháp tính 2 25.5% 20
Kẹo xanh kẹo đỏ 3.Cơ bản-Phương pháp tính 2p 42.2% 91
Cân đẩu vân 3.Cơ bản-Phương pháp tính 2 26.0% 67
Circle 3.Cơ bản-Phương pháp tính 1p 31.0% 1211
Định dạng 24h 3.Cơ bản-Phương pháp tính 1 25.5% 92
5.Chọn Team 3.Cơ bản-Phương pháp tính 3 24.6% 53
5.Hàm Max 3.Cơ bản-Phương pháp tính 2 31.0% 111
Go and Back 3.Cơ bản-Phương pháp tính 2 73.7% 10
Đồng hồ 3.Cơ bản-Phương pháp tính 2 33.4% 188
Những chữ số đen đủi 3.Cơ bản-Phương pháp tính 3 34.2% 71
Chơi bài 3 người 3.Cơ bản-Phương pháp tính 2 36.1% 39
Bộ 3 cấp số nhân 3.Cơ bản-Phương pháp tính 3 10.1% 23
Bội số đặc biệt 3.Cơ bản-Phương pháp tính 3 30.2% 44
Tổng đặc biệt 3.Cơ bản-Phương pháp tính 2 21.4% 77
Biểu thức tổng đặc biệt 3.Cơ bản-Phương pháp tính 3 37.2% 24
Equation 3.Cơ bản-Phương pháp tính 1p 35.8% 685
Sàng Eratosthenes 3.Cơ bản-Phương pháp tính 3 36.6% 107
Bội chung 3.Cơ bản-Phương pháp tính 2 42.6% 110
Số thứ k 3.Cơ bản-Phương pháp tính 2 31.1% 125
Bán vé 3.Cơ bản-Phương pháp tính 2 37.7% 225
PRIME 18 3.Cơ bản-Phương pháp tính 2 23.7% 100
Làm Thêm 3.Cơ bản-Phương pháp tính 2 37.7% 226