Problems

Problem Category Points AC % Users
0.Ghép đôi 3. Cơ bản-PP tính 1p 43.8% 559
0.Luffy và Sanji 3. Cơ bản-PP tính 2p 28.0% 215
0.Luffy và ước số 3. Cơ bản-PP tính 2p 10.3% 61
0.Quà Tết 3. Cơ bản-PP tính 2p 27.0% 140
5.Trò chơi mới 3. Cơ bản-PP tính 3p 23.6% 87
Số đối xứng chẵn 2 3. Cơ bản-PP tính 2 38.6% 205
Quán CaFe 3. Cơ bản-PP tính 2 27.8% 101
Nếu cuộc đời này mất đi sự khởi nguồn 3. Cơ bản-PP tính 2 37.7% 52
0.Cộng hai số 3. Cơ bản-PP tính 1p 48.6% 959
0.Kiểm tra AB có cắt cả trục hoành và trục tung không 3. Cơ bản-PP tính 2 38.7% 502
0.Tìm hình chữ nhật có diện tích lớn nhì 3. Cơ bản-PP tính 2 26.8% 243
0.Tìm giá trị lớn nhất và tính tổng 3. Cơ bản-PP tính 2 19.7% 410
0.Đếm có bao nhiêu phần tử trong dãy và kiểm tra dãy 3. Cơ bản-PP tính 2 28.9% 372
0.In ra độ dài các số 0 liền nhau dài nhất 3. Cơ bản-PP tính 2 45.9% 283
0.Trung bình cộng 3. Cơ bản-PP tính 1p 25.8% 541
0.Sắp xếp chẵn/lẻ 3. Cơ bản-PP tính 1p 21.7% 353
0.Số lẻ / chẵn 3. Cơ bản-PP tính 1p 21.0% 585
0.cộng ma trận 3. Cơ bản-PP tính 1p 44.1% 427
cộng véc tơ 3. Cơ bản-PP tính 1p 52.0% 332
0.Đảo mảng ký tự 3. Cơ bản-PP tính 1p 43.8% 438
0.Tính diện tích hình chữ nhật 3. Cơ bản-PP tính 1p 44.9% 1117
0.nhân ma trận 3. Cơ bản-PP tính 1p 38.9% 187
0.Phân tích ra thừa số nguyên tố 3. Cơ bản-PP tính 1p 47.9% 302
Ưu tiên 3. Cơ bản-PP tính 2 27.0% 75
0.Tuổi của các con 3. Cơ bản-PP tính 1p 63.5% 860
0.Hình vuông 3. Cơ bản-PP tính 1p 58.7% 869
Kẹo xanh kẹo đỏ 3. Cơ bản-PP tính 2p 40.0% 67
Circle 3. Cơ bản-PP tính 1p 30.8% 1107
Định dạng 24h 3. Cơ bản-PP tính 1 26.2% 68
5.Chọn Team 3. Cơ bản-PP tính 3 22.7% 41
5.Hàm Max 3. Cơ bản-PP tính 2 27.6% 74
Go and Back 3. Cơ bản-PP tính 2 84.6% 7
Đồng hồ 3. Cơ bản-PP tính 2 32.7% 159
Những chữ số đen đủi 3. Cơ bản-PP tính 3 34.5% 66
Chơi bài 3 người 3. Cơ bản-PP tính 2 37.6% 27
Bộ 3 cấp số nhân 3. Cơ bản-PP tính 3 9.9% 18
Bội số đặc biệt 3. Cơ bản-PP tính 3 28.0% 34
Tổng đặc biệt 3. Cơ bản-PP tính 2 20.1% 57
Biểu thức tổng đặc biệt 3. Cơ bản-PP tính 3 35.3% 21
0.Equation 3. Cơ bản-PP tính 1p 35.4% 608
Sàng Eratosthenes 3. Cơ bản-PP tính 3 33.0% 81
Bội chung 3. Cơ bản-PP tính 2 40.1% 87
Số thứ k 3. Cơ bản-PP tính 2 28.0% 85
Bán vé 3. Cơ bản-PP tính 2 38.1% 191
PRIME 18 3. Cơ bản-PP tính 2 23.3% 86
Làm Thêm 3. Cơ bản-PP tính 2 35.9% 165
Huyền thoại Yasou 3. Cơ bản-PP tính 2 23.3% 73
Ngọn Hải Đăng 3. Cơ bản-PP tính 2 21.4% 89
Tom and Jerry 3. Cơ bản-PP tính 1 25.4% 128
Sô Điện Thoại 3. Cơ bản-PP tính 2 34.4% 115