Problems

Problem Category Points AC % Users
0.Ghép đôi 3.Cơ bản-Phương pháp tính 1p 43.6% 869
0.Luffy và Sanji 3.Cơ bản-Phương pháp tính 2p 27.1% 298
0.Luffy và ước số 3.Cơ bản-Phương pháp tính 2p 10.3% 94
0.Quà Tết 3.Cơ bản-Phương pháp tính 2p 25.6% 210
5.Trò chơi mới 3.Cơ bản-Phương pháp tính 2p 22.2% 118
Số đối xứng chẵn 2 3.Cơ bản-Phương pháp tính 2 39.5% 306
Quán CaFe 3.Cơ bản-Phương pháp tính 2 25.1% 146
Điền cấp số cộng 3.Cơ bản-Phương pháp tính 1.5p 28.4% 27
Nếu cuộc đời này mất đi sự khởi nguồn 3.Cơ bản-Phương pháp tính 2 36.3% 103
Đi trên đường chéo 3.Cơ bản-Phương pháp tính 2p 66.7% 3
Tìm điểm thuộc tam giác 3.Cơ bản-Phương pháp tính 1.5p 66.7% 26
Trị tuyệt đối lớn nhất 3.Cơ bản-Phương pháp tính 2 25.7% 109
0.Cộng hai số 3.Cơ bản-Phương pháp tính 1p 50.7% 1247
Biểu thức lên xuống 3.Cơ bản-Phương pháp tính 1p 55.1% 126
0.Kiểm tra AB có cắt cả trục hoành và trục tung không 3.Cơ bản-Phương pháp tính 2 37.9% 598
0.Tìm hình chữ nhật có diện tích lớn nhì 3.Cơ bản-Phương pháp tính 2 27.6% 314
0.Tìm giá trị lớn nhất và tính tổng 3.Cơ bản-Phương pháp tính 2 19.9% 527
0.Đếm có bao nhiêu phần tử trong dãy và kiểm tra dãy 3.Cơ bản-Phương pháp tính 2 28.5% 472
0.In ra độ dài các số 0 liền nhau dài nhất 3.Cơ bản-Phương pháp tính 2 46.4% 365
0.Trung bình cộng 3.Cơ bản-Phương pháp tính 1p 26.4% 667
0.Sắp xếp chẵn/lẻ 3.Cơ bản-Phương pháp tính 1p 21.9% 455
0.Số lẻ / chẵn 3.Cơ bản-Phương pháp tính 1p 20.1% 697
0.cộng ma trận 3.Cơ bản-Phương pháp tính 1p 43.7% 567
cộng véc tơ 3.Cơ bản-Phương pháp tính 1p 54.6% 407
0.Đảo mảng ký tự 3.Cơ bản-Phương pháp tính 1p 43.6% 538
0.Tính diện tích hình chữ nhật 3.Cơ bản-Phương pháp tính 1p 43.9% 1245
0.nhân ma trận 3.Cơ bản-Phương pháp tính 1p 40.7% 291
0.Phân tích ra thừa số nguyên tố 3.Cơ bản-Phương pháp tính 1p 49.5% 389
Ưu tiên 3.Cơ bản-Phương pháp tính 2 30.1% 139
0.Tuổi của các con 3.Cơ bản-Phương pháp tính 1p 65.8% 997
0.Hình vuông 3.Cơ bản-Phương pháp tính 1p 59.2% 1008
Kẹo xanh kẹo đỏ 3.Cơ bản-Phương pháp tính 2p 43.2% 99
Cân đẩu vân 3.Cơ bản-Phương pháp tính 2 24.9% 80
Circle 3.Cơ bản-Phương pháp tính 1p 31.0% 1257
Định dạng 24h 3.Cơ bản-Phương pháp tính 1 26.4% 105
5.Chọn Team 3.Cơ bản-Phương pháp tính 3 23.4% 57
5.Hàm Max 3.Cơ bản-Phương pháp tính 2 29.5% 115
Go and Back 3.Cơ bản-Phương pháp tính 2 64.0% 11
Đồng hồ 3.Cơ bản-Phương pháp tính 2 34.1% 200
Những chữ số đen đủi 3.Cơ bản-Phương pháp tính 3 28.6% 81
Chơi bài 3 người 3.Cơ bản-Phương pháp tính 2 36.8% 44
Bộ 3 cấp số nhân 3.Cơ bản-Phương pháp tính 3 9.8% 26
Bội số đặc biệt 3.Cơ bản-Phương pháp tính 3 31.4% 52
Tổng đặc biệt 3.Cơ bản-Phương pháp tính 2 21.2% 86
Biểu thức tổng đặc biệt 3.Cơ bản-Phương pháp tính 3 38.8% 27
Equation 3.Cơ bản-Phương pháp tính 1p 36.3% 710
Sàng Eratosthenes 3.Cơ bản-Phương pháp tính 3 37.2% 126
Bội chung 3.Cơ bản-Phương pháp tính 2 41.8% 121
Số thứ k 3.Cơ bản-Phương pháp tính 2 31.6% 142
Bán vé 3.Cơ bản-Phương pháp tính 2 37.3% 248