Problems

Problem Category Points AC % Users
0.Ghép đôi 03. Cơ bản-PP tính 1p 40.9% 303
0.Luffy và Sanji 03. Cơ bản-PP tính 2p 15.8% 52
0.Luffy và ước số 03. Cơ bản-PP tính 2p 13.7% 33
0.Quà Tết 03. Cơ bản-PP tính 2p 27.4% 84
5.Trò chơi mới 03. Cơ bản-PP tính 3p 19.8% 29
Số đối xứng chẵn 2 03. Cơ bản-PP tính 2 54.3% 105
0.Cộng hai số 03. Cơ bản-PP tính 1p 44.8% 676
0.Kiểm tra AB có cắt cả trục hoành và trục tung không 03. Cơ bản-PP tính 2 32.8% 325
0.Tìm hình chữ nhật có diện tích lớn nhì 03. Cơ bản-PP tính 2 24.1% 127
0.Tìm giá trị lớn nhất và tính tổng 03. Cơ bản-PP tính 2p 16.6% 192
0.Đếm có bao nhiêu phần tử trong dãy và kiểm tra dãy 03. Cơ bản-PP tính 2 22.6% 170
0.In ra độ dài các số 0 liền nhau dài nhất 03. Cơ bản-PP tính 2 43.5% 132
0.Trung bình cộng 03. Cơ bản-PP tính 1p 27.6% 426
0.Sắp xếp chẵn/lẻ 03. Cơ bản-PP tính 1p 23.5% 224
0.Số lẻ / chẵn 03. Cơ bản-PP tính 1p 17.8% 316
0.cộng ma trận 03. Cơ bản-PP tính 1p 34.8% 235
0.cộng véc tơ 03. Cơ bản-PP tính 1p 49.8% 195
0.Đảo mảng ký tự 03. Cơ bản-PP tính 1p 37.1% 234
0.Tính diện tích hình chữ nhật 03. Cơ bản-PP tính 1p 40.2% 586
0.nhân ma trận 03. Cơ bản-PP tính 1p 34.4% 97
0.Phân tích ra thừa số nguyên tố 03. Cơ bản-PP tính 1p 36.7% 132
Bộ ba số bằng nhau 03. Cơ bản-PP tính 2 100.0% 6
Tính biểu thức 3 - dễ 03. Cơ bản-PP tính 1 29.6% 58
Ưu tiên 03. Cơ bản-PP tính 2 24.7% 30
0.Tuổi của các con 03. Cơ bản-PP tính 1p 71.8% 541
0.Hình vuông 03. Cơ bản-PP tính 1p 52.6% 421
Giá trị lớn nhất của trị tuyệt đối 03. Cơ bản-PP tính 1 49.2% 77
Mua nhà 03. Cơ bản-PP tính 1p 24.0% 22
Circle 03. Cơ bản-PP tính 1p 29.8% 636
Định dạng 24h 03. Cơ bản-PP tính 1 31.7% 41
5.Chọn Team 03. Cơ bản-PP tính 3 24.6% 14
5.Hàm Max 03. Cơ bản-PP tính 2 25.8% 48
Go and Back 03. Cơ bản-PP tính 2 83.3% 5
Đồng hồ 03. Cơ bản-PP tính 2 19.1% 37
Những chữ số đen đủi 03. Cơ bản-PP tính 3 34.2% 24
Chơi bài 3 người 03. Cơ bản-PP tính 2 35.0% 16
Bộ 3 cấp số nhân 03. Cơ bản-PP tính 3 8.3% 10
Bội số đặc biệt 03. Cơ bản-PP tính 3 22.1% 14
Tổng đặc biệt 03. Cơ bản-PP tính 2 20.9% 26
Biểu thức tổng đặc biệt 03. Cơ bản-PP tính 3 31.9% 15
Dãy con có tổng lớn nhất 03. Cơ bản-PP tính 2 34.8% 13
Chia hết cho 11 03. Cơ bản-PP tính 2p 6.7% 8
0.Equation 03. Cơ bản-PP tính 1p 30.1% 440
Số độc nhất 03. Cơ bản-PP tính 2p 48.0% 10
Thẻ Bài 03. Cơ bản-PP tính 2p 48.1% 10
Bán vé 03. Cơ bản-PP tính 2 23.7% 36
PRIME 18 03. Cơ bản-PP tính 2 15.4% 29
Hiệu lớn nhất 03. Cơ bản-PP tính 2 17.5% 8
0.Nhiên liệu đã sử dụng 03. Cơ bản-PP tính 1p 65.3% 153
0.Tính lương 03. Cơ bản-PP tính 1p 3.6% 3