Problems

Problem Category Points AC % Users
0.Ghép đôi 3. Cơ bản-PP tính 1p 42.5% 359
0.Luffy và Sanji 3. Cơ bản-PP tính 2p 23.6% 104
0.Luffy và ước số 3. Cơ bản-PP tính 2p 11.0% 38
0.Quà Tết 3. Cơ bản-PP tính 2p 27.8% 95
5.Trò chơi mới 3. Cơ bản-PP tính 3p 19.4% 29
Số đối xứng chẵn 2 3. Cơ bản-PP tính 2 53.2% 122
Quán CaFe 3. Cơ bản-PP tính 2 23.0% 55
0.Cộng hai số 3. Cơ bản-PP tính 1p 45.9% 705
0.Kiểm tra AB có cắt cả trục hoành và trục tung không 3. Cơ bản-PP tính 2 35.6% 348
0.Tìm hình chữ nhật có diện tích lớn nhì 3. Cơ bản-PP tính 2 25.4% 154
0.Tìm giá trị lớn nhất và tính tổng 3. Cơ bản-PP tính 2 17.1% 254
0.Đếm có bao nhiêu phần tử trong dãy và kiểm tra dãy 3. Cơ bản-PP tính 2 23.0% 210
0.In ra độ dài các số 0 liền nhau dài nhất 3. Cơ bản-PP tính 2 43.8% 153
0.Trung bình cộng 3. Cơ bản-PP tính 1p 22.7% 385
0.Sắp xếp chẵn/lẻ 3. Cơ bản-PP tính 1p 23.2% 267
0.Số lẻ / chẵn 3. Cơ bản-PP tính 1p 18.3% 324
0.cộng ma trận 3. Cơ bản-PP tính 1p 38.6% 298
cộng véc tơ 3. Cơ bản-PP tính 1p 51.1% 234
0.Đảo mảng ký tự 3. Cơ bản-PP tính 1p 37.6% 274
0.Tính diện tích hình chữ nhật 3. Cơ bản-PP tính 1p 44.1% 820
0.nhân ma trận 3. Cơ bản-PP tính 1p 34.3% 118
0.Phân tích ra thừa số nguyên tố 3. Cơ bản-PP tính 1p 39.6% 169
Ưu tiên 3. Cơ bản-PP tính 2 26.9% 41
0.Tuổi của các con 3. Cơ bản-PP tính 1p 59.6% 671
0.Hình vuông 3. Cơ bản-PP tính 1p 56.9% 628
Kẹo xanh kẹo đỏ 3. Cơ bản-PP tính 2p 40.3% 31
Circle 3. Cơ bản-PP tính 1p 30.7% 850
Định dạng 24h 3. Cơ bản-PP tính 1 28.6% 42
5.Chọn Team 3. Cơ bản-PP tính 3 20.0% 21
5.Hàm Max 3. Cơ bản-PP tính 2 26.6% 51
Go and Back 3. Cơ bản-PP tính 2 100.0% 3
Đồng hồ 3. Cơ bản-PP tính 2 28.3% 72
Những chữ số đen đủi 3. Cơ bản-PP tính 3 30.0% 32
Chơi bài 3 người 3. Cơ bản-PP tính 2 30.7% 17
Bộ 3 cấp số nhân 3. Cơ bản-PP tính 3 9.8% 13
Bội số đặc biệt 3. Cơ bản-PP tính 3 25.4% 19
Tổng đặc biệt 3. Cơ bản-PP tính 2 21.9% 37
Biểu thức tổng đặc biệt 3. Cơ bản-PP tính 3 33.8% 17
0.Equation 3. Cơ bản-PP tính 1p 33.3% 480
Sàng Eratosthenes 3. Cơ bản-PP tính 3 27.1% 28
Bán vé 3. Cơ bản-PP tính 2 37.1% 91
PRIME 18 3. Cơ bản-PP tính 2 21.6% 56
Tổng Ba Số Liên Tiếp 3. Cơ bản-PP tính 1 53.3% 112
Tuổi của Bằng 3. Cơ bản-PP tính 1 61.0% 135
Taxi 3. Cơ bản-PP tính 2 12.3% 23
0.Các loại Tam giác 3. Cơ bản-PP tính 1p 16.7% 203
0.Nhiên liệu đã sử dụng 3. Cơ bản-PP tính 1p 61.7% 150
0.Tính lương 3. Cơ bản-PP tính 1p 2.9% 3
0.Chuyển đổi thời gian 3. Cơ bản-PP tính 1p 59.3% 377
Tam giác đều nội tiếp 3. Cơ bản-PP tính 1 66.7% 28