Problems

Problem Category Points AC % Users
0.Ghép đôi 3.Cơ bản-Phương pháp tính 1p 44.5% 1078
0.Luffy và Sanji 3.Cơ bản-Phương pháp tính 2p 25.3% 349
0.Luffy và ước số 3.Cơ bản-Phương pháp tính 2p 10.0% 121
0.Quà Tết 3.Cơ bản-Phương pháp tính 2p 27.1% 268
5.Trò chơi mới 3.Cơ bản-Phương pháp tính 2p 24.7% 170
Số đối xứng chẵn 2 3.Cơ bản-Phương pháp tính 2 39.7% 388
Quán CaFe 3.Cơ bản-Phương pháp tính 2 26.3% 185
Điền cấp số cộng 3.Cơ bản-Phương pháp tính 1.5p 19.5% 44
Nếu cuộc đời này mất đi sự khởi nguồn 3.Cơ bản-Phương pháp tính 2 34.5% 161
Đi trên đường chéo 3.Cơ bản-Phương pháp tính 2p 21.2% 33
Tìm điểm thuộc tam giác 3.Cơ bản-Phương pháp tính 1.5p 50.2% 90
Trị tuyệt đối lớn nhất 3.Cơ bản-Phương pháp tính 2 23.6% 165
0.Cộng hai số 3.Cơ bản-Phương pháp tính 1p 51.4% 1383
Biểu thức lên xuống 3.Cơ bản-Phương pháp tính 1p 59.0% 255
0.Kiểm tra AB có cắt cả trục hoành và trục tung không 3.Cơ bản-Phương pháp tính 2 37.5% 692
0.Tìm hình chữ nhật có diện tích lớn nhì 3.Cơ bản-Phương pháp tính 2 26.8% 395
0.Tìm giá trị lớn nhất và tính tổng 3.Cơ bản-Phương pháp tính 2 19.7% 633
0.Đếm có bao nhiêu phần tử trong dãy và kiểm tra dãy 3.Cơ bản-Phương pháp tính 2 28.1% 599
0.In ra độ dài các số 0 liền nhau dài nhất 3.Cơ bản-Phương pháp tính 2 47.4% 420
0.Trung bình cộng 3.Cơ bản-Phương pháp tính 1p 27.0% 835
0.Sắp xếp chẵn/lẻ 3.Cơ bản-Phương pháp tính 1p 22.4% 512
0.Số lẻ / chẵn 3.Cơ bản-Phương pháp tính 1p 19.3% 841
0.cộng ma trận 3.Cơ bản-Phương pháp tính 1p 45.2% 643
cộng véc tơ 3.Cơ bản-Phương pháp tính 1p 55.7% 463
0.Đảo mảng ký tự 3.Cơ bản-Phương pháp tính 1p 43.7% 598
0.Tính diện tích hình chữ nhật 3.Cơ bản-Phương pháp tính 1p 42.7% 1393
0.nhân ma trận 3.Cơ bản-Phương pháp tính 1p 42.3% 328
0.Phân tích ra thừa số nguyên tố 3.Cơ bản-Phương pháp tính 1p 50.5% 449
Ưu tiên 3.Cơ bản-Phương pháp tính 2 30.6% 170
0.Tuổi của các con 3.Cơ bản-Phương pháp tính 1p 68.1% 1132
0.Hình vuông 3.Cơ bản-Phương pháp tính 1p 59.3% 1097
Kẹo xanh kẹo đỏ 3.Cơ bản-Phương pháp tính 2p 47.2% 130
Cân đẩu vân 3.Cơ bản-Phương pháp tính 2 25.0% 104
Circle 3.Cơ bản-Phương pháp tính 1p 31.4% 1348
Định dạng 24h 3.Cơ bản-Phương pháp tính 1 27.6% 133
5.Chọn Team 3.Cơ bản-Phương pháp tính 3 25.7% 75
5.Hàm Max 3.Cơ bản-Phương pháp tính 2 30.7% 132
Go and Back 3.Cơ bản-Phương pháp tính 2 69.0% 15
Đồng hồ 3.Cơ bản-Phương pháp tính 2 34.5% 224
Những chữ số đen đủi 3.Cơ bản-Phương pháp tính 3 29.6% 97
Chơi bài 3 người 3.Cơ bản-Phương pháp tính 2 35.2% 57
Bộ 3 cấp số nhân 3.Cơ bản-Phương pháp tính 3 13.5% 37
Bội số đặc biệt 3.Cơ bản-Phương pháp tính 3 33.6% 69
Tổng đặc biệt 3.Cơ bản-Phương pháp tính 2 23.1% 99
Biểu thức tổng đặc biệt 3.Cơ bản-Phương pháp tính 3 40.0% 37
Equation 3.Cơ bản-Phương pháp tính 1p 37.3% 787
Sàng Eratosthenes 3.Cơ bản-Phương pháp tính 3 37.9% 189
Bội chung 3.Cơ bản-Phương pháp tính 2 40.3% 154
Số thứ k 3.Cơ bản-Phương pháp tính 2 32.8% 180
Bán vé 3.Cơ bản-Phương pháp tính 2 36.6% 280