0.Trung bình cộng


Submit solution

Points: 1 (partial)
Time limit: 1.0s
Memory limit: 98M

Author:
Problem type

Viết chương trình nhập vào \(n\) số nguyên.

Trong đó:

Dòng đầu tiên là số lượng số nguyên \(n\) \((5 \le n \le 2000)\)

\(n\) dòng tiếp theo là các số nguyên có dấu \((-32000 < a < 32000)\)

Hãy tính & in ra:

Giá trị trung bình cộng (nguyên) của các số đó.

Số lượng số nhỏ hơn giá trị trung bình.

VD:

INPUT:

5

1
2
3
4
5

OUTPUT:

3 2

Comments


 • 1
  baconma88  commented on Nov. 16, 2020, 9:46 a.m. edited
  import java.util.Scanner;
  public class CalendarDemo{
    public static void main(String[] args){
      int n, sum = 0;
      Scanner sc = new Scanner(System.in);
      n = sc.nextInt();
      int[] arr = new int[n];
      for(int i = 0; i<n; i++){
        arr[i] = sc.nextInt();
        sum += arr[i];
      }
      System.out.println(sum/n);
      int count = 0;
      for (int i = 0; i < n; i++) {
        if (arr[i]<sum/n) {
          count++;
        }
      }
      System.out.println(count);
  
    }
  }

  mọi người xem mình sai ở đâu vậy


  • 4
   Phuc_CNTT3_K60  commented on Nov. 16, 2020, 11:18 a.m.

   6 test đầu là do output bạn không trên một dòng, còn test cuối là do chia cho 0


   • 1
    baconma88  commented on Nov. 17, 2020, 4:20 a.m.

    mình xong 6 test case rồi, còn cái 7 thì làm như thế nào vậy bạn


    • 1
     Phuc_CNTT3_K60  commented on Nov. 17, 2020, 8:16 a.m.

     Admin đã sửa lại test cho hợp lý rồi bạn nhé


   • 2
    baconma88  commented on Nov. 17, 2020, 4:11 a.m.

    bạn chỉ giúp mình làm sao để có thể in ra trên 1 dòng vậy


 • 1
  Dai_CNTT3_K60  commented on May 8, 2020, 3:37 a.m.

  test case 7 là sao thầy ơi


  • 1
   CNTT2_K59  commented on May 8, 2020, 6:05 a.m.

   n = 0 thì vẫn phải in ra 2 giá trị này nhé:

   +) Giá trị trung bình cộng (nguyên) của các số đó.

   +) Số lượng số nhỏ hơn giá trị trung bình.


 • 1
  DuyAnhhh  commented on March 18, 2020, 5:42 a.m.

  Bộ test 7 như nào ạ,em làm mãi ko được :((


  • 1
   TICHPX  commented on March 18, 2020, 6:23 a.m.

   Thầy đã thấy em accept


 • -1
  namnam0206  commented on Sept. 13, 2018, 6:04 a.m. edited
  n = input()
  n = int(n)
  if n == 0:
    print(0)
  else:
    so_nguyen = input().split()
    sum = 0
    for i in so_nguyen:
      i = int(i)
      sum += i
    avg = sum/len(so_nguyen)
    avg = int(avg)
    print(avg)
  
    dem = 0
  
    for i in so_nguyen:
      if int(i) < avg:
        dem ++
    print(dem)