0.Số lẻ / chẵn


Submit solution

Points: 1 (partial)
Time limit: 1.0s
Java 8 1.5s
Memory limit: 98M

Author:
Problem types

Viết chương trình nhập vào \(n\) số nguyên.

Trong đó:

Dòng đầu tiên là số lượng số nguyên \(n\) \((n \le 2000)\),

\(n\) dòng tiếp theo là các số nguyên có dấu \((-32000 < a < 32000)\)

Hãy tính và in ra trung bình cộng của các số lẻ và trung bình cộng các số chẵn, trong trường hợp không có giá trị trung bình cộng thì in ra 0.

Chú ý: Các giá trị trung bình cộng chỉ lấy giá trị nguyên.

VD:

INPUT:

7

1
2
3
4
5
9
3

OUTPUT:

4
3

Comments


 • 2
  baconma88  commented on Nov. 20, 2020, 4:40 a.m. edited
  import java.util.LinkedList;
  import java.util.Scanner;
  
  public class TrungBinhCong {
    public static void main(String[] args) {
      int n, node, sum=0, count1 = 0, count2 = 0, sum2 = 0;
      int tbc1, tbc2;
      LinkedList<Integer> linkedList = new LinkedList<>();
      Scanner scanner = new Scanner(System.in);
      System.out.println("Nhap vao n:");
      n = scanner.nextInt();
  
      for (int i = 0; i < n; i++) {
        node = scanner.nextInt();
        linkedList.add(node);
      }
  
      for (int j = 0; j < n; j++) {
        if (linkedList.get(j) % 2 != 0) {
          sum2 = sum2 + linkedList.get(j);
          count2++;
        }else if(linkedList.get(j) == 0){
          System.out.println(0);
        }
      }
      tbc2 = sum2/count2;
       System.out.println(tbc2); 
       for (int i = 0; i < n; i++) {
        if (linkedList.get(i) % 2 == 0) {
          sum = sum + linkedList.get(i);
          count1++;
        }else if (linkedList.get(i) == 0) {
          System.out.println(0);
        }
      }
      tbc1 = sum/count1;
      System.out.println(tbc1); 
    }
  }

  mọi người xem giúp em bài em có vấn đề gì ạ, em in ra đúng kết quả của bài rồi mà hệ thống vẫn báo sai


  • 1
   DuyAnhhh  commented on Nov. 20, 2020, 4:45 a.m.

   Bạn bị thừa dòng "Nhap vào n: " kìa :v


   • 1
    baconma88  commented on Nov. 20, 2020, 9:03 p.m.

    mình fix rồi nhưng mà vẫn k đạt được điểm tối đa


    • 1
     Phuc_CNTT3_K60  commented on Nov. 20, 2020, 11:50 p.m.

     Vẫn là lỗi chia cho 0 nhé


     • 1
      baconma88  commented on Nov. 21, 2020, 12:24 a.m.

      bạn cho mình xin cách fix với


      • 1
       Phuc_CNTT3_K60  commented on Nov. 21, 2020, 12:58 a.m.

       Bạn thêm if else để kiểm tra là được


       • 1
        baconma88  commented on Nov. 21, 2020, 2:48 a.m.

        kiểm tra kq của tbc hay ktra giá trị của n vậy bạn


        • 1
         Phuc_CNTT3_K60  commented on Nov. 21, 2020, 4:42 a.m.

         Kiểm tra để không bị lỗi chia cho 0


         • 1
          baconma88  commented on Nov. 28, 2020, 12:01 a.m. edited
          import java.util.LinkedList;
          import java.util.Scanner;
          
          public class TrungBinhCong {
            public static void main(String[] args) {
              int n, node, sum=0, count1 = 0, count2 = 0, sum2 = 0;
              int tbc1, tbc2;
              LinkedList<Integer> linkedList = new LinkedList<>();
              Scanner scanner = new Scanner(System.in);
              n = scanner.nextInt();
              for (int i = 0; i < n; i++) {
                node = scanner.nextInt();
                linkedList.add(node);
              }
          
              for (int j = 0; j < n; j++) {
                if (linkedList.get(j) % 2 != 0) {
                  sum2 = sum2 + linkedList.get(j);
                  count2++;
                }
              }
              tbc2 = sum2/count2;
               System.out.println(tbc2); 
               for (int i = 0; i < n; i++) {
                if (linkedList.get(i) % 2 == 0) {
                  sum = sum + linkedList.get(i);
                  count1++;
                }
              }
              tbc1 = sum/count1;
              System.out.println(tbc1); 
          
            }
          }

          kiem tra phan nao y ban, trung binh cong hay la count