Những chữ số đen đủi


Submit solution

Points: 3
Time limit: 1.0s
Memory limit: 250M

Author:
Problem type

Vì có một tuổi thơ dữ dội nên Vincent không có thiện cảm với một vài chữ số và cụ thể ở đây là K chữ số, chúng đem lại rất nhiều điều không may cho anh ta. Vì vậy Vincent rất ghét chúng.

Vincent đang đi mua sắm và cần phải trả N vnđ cho quầy thu nhân tuy nhiên như phần mô tả ở trên anh ta rất ghét K chữ số vì vậy anh ta sẽ đưa cho quầy thu ngân số tiền nó không được chứa bất kỳ chữ số nào nằm trong danh sách các chữ số mà anh ta ghét. Tuy nhiên anh ta lại muốn trả một mức tiền ít nhất có thể và lớn hơn hoặc bằng số tiền N.

Hãy lập trình giúp Vincent tìm số tiền cần đưa cho quầy thu ngân.

Input:

  • Dòng đầu tiên gồm 2 số nguên N và K với \((1 \le N \le 10000)\) và \((1 \le K < 10)\)
  • Dòng tiếp theo là K chữ số mà Vincent ghét \( D_i (0 \le D_i \le 9)\)

Output:

  • In ra số tiền cần trả.

Example:

Input 1:

1000 8

1 3 4 5 6 7 8 9

Output 1:

2000

Giải thích

Vincent ghét tất cả các chữ số trừ chữ số 0 và 2. Số tiền nhỏ nhất nhưng lớn hơn 1000 mà chỉ gồm 0 và 2 là 2000.


Comments


  • 1
    vtn  commented on Feb. 13, 2019, 7:49 a.m.

    nêu k=10 thì còn trả tiền kiểu gì nữa...