Thuật toán mã hóa Huffman


Submit solution

Points: 4
Time limit: 1.0s
Memory limit: 10M

Author:
Problem types
Allowed languages
Ada, Assembly, Awk, C, C++, C11, CLANG, CLANGX, Classical, COBOL, Coffee, CSC, D lang, DART, F95, FORTH, Fortrn, GAS32, GO, Haskell, Itercal, Java, kotlin, LEAN, LISP, LUA, MONOVB, Nasm, OCAML, Pascal, Perl, php, PIKE, prolog, Pypy, Python, Ruby 2, RUST, Scala, SCM, SED, SWIFT, TCL, TUR, V8JS, VB, ZIG

Thuật toán mã hóa và nén dữ liệu Huffman là thuật toán mã hóa dữ liệu dựa trên mã tiền tố mã hóa không mất thông tin văn bản rất hiệu quả có thể tham khảo tại

Mã hóa Huffman

Bài toán hôm nay đặt ra là cho một xâu đầu vào chỉ gồm những chữ hoa tiếng Anh, bạn hãy cho biết sau khi mã hóa Huffman thì tổng số bit là bao nhiêu

Input

Một xâu có độ dài không quá \(10^5\) ký tự hoa tiếng Anh

Output

Một số nguyên dương là tổng số bit sau khi mã hóa Huffman xâu ký tự đầu vào

Ví dụ

Input

GIAOTHONGVANTAI

Output

44
tichpx

Comments

There are no comments at the moment.