Những số 0 cuối cùng


Submit solution

Points: 4
Time limit: 2.0s
Memory limit: 488M

Author:
Problem type
Allowed languages
Ada, Assembly, Awk, C, C++, C11, CLANG, CLANGX, Classical, COBOL, Coffee, CSC, D lang, DART, F95, FORTH, Fortrn, GAS32, GO, Haskell, Itercal, Java, kotlin, LEAN, LISP, LUA, MONOVB, Nasm, OCAML, Pascal, Perl, php, PIKE, prolog, Pypy, Python, Ruby 2, RUST, Scala, SCM, SED, SWIFT, TCL, TUR, V8JS, VB, ZIG

Cho bạn một chuỗi ai có \(n\) số. Bạn cần chọn một tập con có đúng \(k\) số sao cho tích các số trong tập đó có nhiều số 0 tận cùng nhất có thể.

Input

  • Dòng đầu tiên là số test case \(t\) (1 <= \(t\) <= 10)
  • Tiếp theo là \(n\) và \(k\) (1 <= \(n\) <= 200, 1 <= \(k\) <= n)
  • Cuối cùng là các phần tử trong dãy (1 <= \(ai\) <= 10^18).

Output

  • In ra số lượng chữ số 0 tận cùng của tích tập con đã chọn.

Example

Input 1

1
3 2 
50 4 20

Output 1

3

Comments

There are no comments at the moment.