Giá trị xor lớn nhất


Submit solution

Points: 4
Time limit: 1.0s
Java 10 1.5s
Memory limit: 244M

Author:
Problem type
Allowed languages
Ada, Assembly, Awk, C, C++, C11, CLANG, CLANGX, Classical, COBOL, Coffee, CSC, D lang, DART, F95, FORTH, Fortrn, GAS32, GO, Haskell, Itercal, Java, kotlin, LEAN, LISP, LUA, MONOVB, Nasm, OCAML, Pascal, Perl, php, PIKE, prolog, Pypy, Python, Ruby 2, RUST, Scala, SCM, SED, SWIFT, TCL, TUR, V8JS, VB, ZIG

Cho một mảng số nguyên A gồm n phần tử và một danh sách Q gồm m truy vấn là các số nguyên. Nhiệm vụ của bạn là tìm giá trị lớn nhất của \(Q_j\) ^ \(A_i\) trong đó \(0 \le j < m, 0 \le i < n\) và ký hiệu ^ là phép toán XOR của hai số nguyên.

Input:

 • Dòng đầu tiên là số nguyên N là độ dài của mảng.
 • Dòng thứ hai gồm N số nguyên \(A_i\).
 • Dòng thứ ba gồm một số nguyên M là số lượng truy vấn.
 • M dòng tiếp theo mỗi dòng gồm một số nguyên \(Q_j\).
 • Trong đó: \((1 \le N, M \le 10^5 )\), \((1 \le A_i, Q_j \le 10^9)\)

Output:

Gồm M dòng với mỗi dòng là kết quả của từng truy vấn.

Example:

Input:

 3
 0 1 2
 3
 3
 7
 2

Output:

 3
 7
 3

Explanation:

A = [0, 1, 2]

\(Q_0\) = 3

 • 3 ^ 0 = 3 -> max = 3
 • 3 ^ 1 = 2 -> max = 3
 • 3 ^ 2 = 1 -> max = 3

\(Q_1\) = 7

 • 7 ^ 0 = 7 -> max = 7
 • 7 ^ 1 = 6 -> max = 7
 • 7 ^ 2 = 5 -> max = 7

\(Q_2\) = 2

 • 2 ^ 0 = 2 -> max = 2
 • 2 ^ 1 = 3 -> max = 3
 • 2 ^ 2 = 0 -> max = 3

Example 2:

Input:

 5
 5 1 7 4 3
 2
 2
 0

Output:

 7
 7

Comments


 • 0
  TICHPX  commented on Dec. 11, 2018, 3:33 p.m.

  Chặt nhị phân chăng?