nqson phát kẹo


Submit solution

Points: 3
Time limit: 1.0s
Memory limit: 977M

Author:
Problem type
Allowed languages
Ada, Assembly, Awk, C, C++, C11, CLANG, CLANGX, Classical, COBOL, Coffee, CSC, D lang, DART, F95, FORTH, Fortrn, GAS32, GO, Haskell, Itercal, Java, kotlin, LEAN, LISP, LUA, MONOVB, Nasm, OCAML, Pascal, Perl, php, PIKE, prolog, Pypy, Python, Ruby 2, RUST, Scala, SCM, SED, SWIFT, TCL, TUR, V8JS, VB, ZIG

nqson có một lớp dạy thiết kế thuật toán nằm trong câu lạc bộ SFIT của trường Đại học Giao thông Vận Tải. Hôm nay, nqson có rất nhiều viên kẹo để phát cho các bạn làm tốt các bài tập trên lớp. Tiện đang còn nhiều kẹo, nqson giao 1 bài tập như sau.

Cho n viên kẹo, mỗi viên sẽ đánh một con số thể hiện loại của kẹo đó. Ví dụ: 1 là kẹo bạc hà, 2 là kẹo socola,.... Các bạn hãy sắp xếp các loại kẹo sao cho loại kẹo nào còn ít viên được xếp lên trước, còn nhiều viên thì xếp ra sau. Nếu 2 loại có cùng số lượng thì loại kẹo được đánh số bé hơn sẽ được xếp trước. Các loại kẹo trùng lặp không cần viết lại nhiều lần.

Chúc các bạn giải bài tập thành công để được nhận kẹo từ nqson trên lớp sfit nhé :>

Đầu vào

Dòng đầu tiên chứa 1 số tự nhiên \(n\)

Dòng tiếp theo chứa n số tự nhiên \(a_i\)

Đầu ra

Một dòng duy nhất là các loại kẹo được xếp thỏa mãn đề bài

Giới hạn

\(1 \le n \le 10^5\)

\(1 \le a_i \le 10^{18}\)

Ví dụ

Đầu vào

8
3 5 5 2 1 4 1 4

Đầu ra

2 3 1 4 5

Comments

There are no comments at the moment.