Tổng đặc biệt 2


Submit solution

Points: 3 (partial)
Time limit: 1.0s
Memory limit: 977M

Author:
Problem type

Đề bài đơn giản như sau:

Ta định nghĩa Sum(N) là số cách tính tổng từ 2 hoặc nhiều số nguyên liên tiếp nhỏ trong khoảng từ 1 tới N bằng N

Input:

Số nguyên dương N (0 <= N <= 10^12)

Output:

Dòng đầu tiên là Sum(N)

N dòng tiếp theo gồm 2 số đầu vào cuối của dãy các số nguyên liên tiếp có tổng bằng N

(Lưu ý: Được in ra theo thứ tự giảm dần)

Example:

Input:

30

Output:

3

9 11

6 9

4 8

Giải thích: VD 9 11 => 9 + 10 + 11 = 30


Comments


 • 1
  TICHPX  commented on June 12, 2022, 8:38 p.m.

  long long tới 10^18 em ạ, em cần thay đổi thuật toán mới được


 • 1
  3cushin  commented on June 12, 2022, 4:49 a.m. edited
  #include<iostream>
    #include <climits>
    #include<bits/stdc++.h>
    using namespace std;
    int main(){
      unsigned long long int sum = 0;
      int count = 0;
      queue<unsigned long long int> q;
      stack<unsigned long long int> s;
      unsigned long long int n;
      cin>>n;
      for(unsigned long long int i=1;i<n;i++){
        if(sum == n){
          count++;
          s.push(q.back());
          s.push(q.front());
        }
        if(sum <= n){
          q.push(i);
          sum+=i;
        }
        while(sum>n){
          sum-=q.front();
          q.pop();
        }
      }
      cout<<count<<endl;
      while(s.size()){
        cout<<s.top()<<" ";
        s.pop();
        cout<<s.top()<<endl;
        s.pop();
      }
    }

  Cho em hỏi làm sao để xử lí khi n = 10^12 ạ, em dùng long long mà vẫn không được :(((