Sinh các xâu dấu ngoặc sai


Submit solution

Points: 2 (partial)
Time limit: 1.0s
JAVA11 2.0s
Pypy 3 2.0s
Memory limit: 67M
JAVA11 977M
Pypy 3 977M

Author:
Problem types
Allowed languages
Ada, Assembly, Awk, C, C++, C11, CLANG, CLANGX, Classical, COBOL, Coffee, CSC, D lang, DART, F95, FORTH, Fortrn, GAS32, GO, Haskell, Itercal, Java, kotlin, LEAN, LISP, LUA, MONOVB, Nasm, OCAML, Pascal, Perl, php, PIKE, prolog, Pypy, Python, Ruby 2, RUST, Scala, SCM, SED, SWIFT, TCL, TUR, V8JS, VB, ZIG

Cho số nguyên dương \(n\), liệt kê những xâu chỉ chứa \(n\) ký tự mở ngoặc "(" và \(n\) kí tự đóng ngoặc ")" mà tạo thành một cách đóng mở ngoặc không hợp lệ.

Đầu vào

Một dòng duy nhất chứa số nguyên \(n\) \((1 \le n \le 12)\).

Đầu ra

Mỗi dòng một xâu kết quả.

Ghi chú: Các xâu sắp xếp theo thứ tự bất kì trên các dòng.

Ví dụ

Đầu vào:

3

Đầu ra:

(()))(
()())(
())(()
())()(
()))((
)((())
)(()()
)(())(
)()(()
)()()(
)())((
))((()
))(()(
))()((
)))(((

Giải thích: Với \(3\) cặp đóng mở ngoặc, chỉ có các cách xếp ngoặc sau là hợp lệ:

((()))
(()())
(())()
()(())
()()()
QDUY

Comments


  • 0
    No_Limit  commented on May 22, 2023, 10:51 a.m.

    Làm việc với mảng tĩnh sẽ tránh tle , bởi vì độ dài cố định