Cận monodigit


Submit solution

Points: 1.5 (partial)
Time limit: 1.0s
JAVA11 2.0s
Pypy 3 2.0s
Memory limit: 67M
JAVA11 977M
Pypy 3 977M

Author:
Problem types
Allowed languages
Ada, Assembly, Awk, C, C++, C11, CLANG, CLANGX, Classical, COBOL, Coffee, CSC, D lang, DART, F95, FORTH, Fortrn, GAS32, GO, Haskell, Itercal, Java, kotlin, LEAN, LISP, LUA, MONOVB, Nasm, OCAML, Pascal, Perl, php, PIKE, prolog, Pypy, Python, Ruby 2, RUST, Scala, SCM, SED, SWIFT, TCL, TUR, V8JS, VB, ZIG

Monodigit là những số tự nhiên mà các chữ số của nó bằng nhau, ví dụ trong hệ cơ số \(10\) thì \(1\), \(11111\), \(222\), \(444\) là các monodigit.

Cho số tự nhiên \(n\), tìm số monodigit nhỏ nhất không nhỏ hơn \(n\) (số \(A\)), và số monodigit lớn nhất không lớn hơn \(n\) (số \(B\)).

Đầu vào

Một số tự nhiên \(n\) duy nhất \((1 \le n \le 10^{10^6})\).

Chú ý rằng \(n\) có thể có tới \(10^6\) chữ số, nhưng không có những số \(0\) vô nghĩa ở đầu.

Đầu ra

Hai dòng, dòng đầu tiên là số \(A\), dòng thứ hai là số \(B\).

Subtask

\(30\%\) số test có \(n \le 10^{18}\).

\(30\%\) số test có \(n \le 10^{2000}\).

Ví dụ

Đầu vào:

78756349825

Đầu ra:

88888888888
77777777777
QDUY

Comments

There are no comments at the moment.