Quân tượng thú vị


Submit solution

Points: 2 (partial)
Time limit: 1.0s
Memory limit: 100M

Author:
Problem type
Allowed languages
Ada, Assembly, Awk, C, C++, C11, CLANG, CLANGX, Classical, COBOL, Coffee, CSC, D lang, DART, F95, FORTH, Fortrn, GAS32, GO, Haskell, Itercal, Java, kotlin, LEAN, LISP, LUA, MONOVB, Nasm, OCAML, Pascal, Perl, php, PIKE, prolog, Pypy, Python, Ruby 2, RUST, Scala, SCM, SED, SWIFT, TCL, TUR, V8JS, VB, ZIG

Một bàn cờ vua có kích thước 1000x1000, các hàng được đánh số từ 1 đến 1000 lần lượt từ trên xuống dưới, các cột được đánh số từ 1 đến 1000 lần lượt từ trái sang phải, quân tượng là quân có thể di chuyển theo đường chéo và ăn các quân cờ khác. Giả sử trên bàn cờ có n quân tượng, nhiệm vụ của bạn là hãy đếm số quân tượng có thể ăn nhau trên bàn cờ (Hai quân tượng có thể ăn nhau kể cả giữa chúng có một quân tượng khác).

Input

Dòng đầu tiên chứa số nguyên n là số quân tượng

N dòng tiếp theo, mỗi dòng chứa hai số xi và yi là tọa độ của quân tượng thứ i trên bàn cờ.

Output:

Số quân tượng có thể ăn nhau trên bàn cờ.

Example

Input

3
1 1
5 5
9 9

Output

3

Comments

There are no comments at the moment.