Xâu FIBONACCI (đơn giản)


Submit solution

Points: 2.5
Time limit: 1.0s
Memory limit: 250M

Author:
Problem types
Allowed languages
Ada, Assembly, Awk, C, C++, C11, CLANG, CLANGX, Classical, COBOL, Coffee, CSC, D lang, DART, F95, FORTH, Fortrn, GAS32, GO, Haskell, Itercal, Java, kotlin, LEAN, LISP, LUA, MONOVB, Nasm, OCAML, Pascal, Perl, php, PIKE, prolog, Pypy, Python, Ruby 2, RUST, Scala, SCM, SED, SWIFT, TCL, TUR, V8JS, VB, ZIG

Một dãy xâu ký tự \(G\) chỉ bao gồm các chữ cái \(A\) và \(B\) được gọi là dãy xâu Fibonacci nếu thỏa mãn tính chất: \(G(1) = A; G(2) = B; G(n) = G(n-2) + G(n - 1)\). Với phép cộng (+) là phép nối hai xâu với nhau. Bài toán đặt ra là tìm ký tự ở vị trí thứ i (với số thứ tự được tính từ 1) của xâu Fibonacci thứ \(n\).

Đầu vào

Dòng đầu tiên gồm một số nguyên \(T\) là số lượng bộ test \((T \le 100)\)

\(T\) Dòng tiếp theo gồm hai số nguyên \(N\) và \(i\) với \((0 < N < 93)\) và \((1 \le i \le 10^{18})\).

Đầu ra

Ứng với mỗi dòng in ra một kí tự là kết quả của testcase.

Ví dụ

Đầu vào:

 2
 6 4
 8 19

Đầu ra:

 A
 B

Giải thích:

  • Ở testcase \(1\): ta có \(F[6] = BABABBAB\) vì trí thứ \(4\) là ký tự \(A\).

Comments


  • 0
    cotyey  commented on Sept. 1, 2018, 4:18 a.m.

    code của hieuvip1301 đúng r nhưng chưa gọi hàm run() trong main