Đếm kí tự


Submit solution

Points: 2 (partial)
Time limit: 0.5s
Memory limit: 488M

Author:
Problem type
Allowed languages
Ada, Assembly, Awk, C, C++, C11, CLANG, CLANGX, Classical, COBOL, Coffee, CSC, D lang, DART, F95, FORTH, Fortrn, GAS32, GO, Haskell, Itercal, Java, kotlin, LEAN, LISP, LUA, MONOVB, Nasm, OCAML, Pascal, Perl, php, PIKE, prolog, Pypy, Python, Ruby 2, RUST, Scala, SCM, SED, SWIFT, TCL, TUR, V8JS, VB, ZIG

Cho một xâu kí tự \(S\). Bạn hãy đếm xem từ vị trí \(a\) đến \(b\) có bao nhiêu kí tự \(c\).

Đầu vào

 • Dòng đầu tiên là xâu kí tự \(S\) gồm các kí tự từ a đến z viết thường. \(S\) có \(\le 10^5\) kí tự.
 • Dòng thứ hai gồm số tự nhiên \(t\) là số bộ test \((t \le 10^5)\)
 • \(t\) dòng tiếp theo gồm 2 số tự nhiên \(a\), \(b\) và kí tự \(c\) ngăn cách nhau bởi một dấu cách \((a \le b, c\) là các kí tự từ a đến z viết thường\()\)

Đầu ra

1 dòng duy nhất là kết quả của \(t\) bộ test ngăn cách nhau bởi một dấu cách.

Ví dụ

Đầu vào

abacd
4
1 1 a
1 4 a
1 4 z
3 5 a

Đầu ra

1 2 0 1

Comments


 • 0
  z3r0_l0v3  commented on Sept. 24, 2023, 3:09 p.m.

  Bài này bạn nào chơi hệ Java mà ko tăng tốc đọc dữ liệu là oẳng ngay. Java scan input thiệt thòi hơn các loại ngôn ngữ khác nhiều.


 • 0
  rfcuongtay  commented on May 17, 2023, 7:35 a.m.

  bị tle test cuối sao z ae . ae fix cái