Đếm kí tự


Submit solution

Points: 2 (partial)
Time limit: 0.5s
Memory limit: 488M

Author:
Problem type

Cho một xâu kí tự \(S\). Bạn hãy đếm xem từ vị trí \(a\) đến \(b\) có bao nhiêu kí tự \(c\).

Đầu vào

  • Dòng đầu tiên là xâu kí tự \(S\) gồm các kí tự từ a đến z viết thường. \(S\) có \(\le 10^5\) kí tự.
  • Dòng thứ hai gồm số tự nhiên \(t\) là số bộ test \((t \le 10^5)\)
  • \(t\) dòng tiếp theo gồm 2 số tự nhiên \(a\), \(b\) và kí tự \(c\) ngăn cách nhau bởi một dấu cách \((a \le b, c\) là các kí tự từ a đến z viết thường\()\)

Đầu ra

1 dòng duy nhất là kết quả của \(t\) bộ test ngăn cách nhau bởi một dấu cách.

Ví dụ

Đầu vào

abacd
4
1 1 a
1 4 a
1 4 z
3 5 a

Đầu ra

1 2 0 1

Comments


  • 0
    rfcuongtay  commented on May 17, 2023, 7:35 a.m.

    bị tle test cuối sao z ae . ae fix cái